MENÜ

Levéltrágyázás jelentõsége a zöldségtermesztésben

Oldalszám: 67-68
2014.06.24.

Általánosságban elmondható, hogy a zöldségtermesztésben a talajok jobban el vannak látva tápanyaggal, mint a szántóföldi növények esetében. A legjobb területet, a legtermékenyebb talajokat választjuk ki a vetemények számára, rendszeresen használunk szerves trágyát, mûtrágyákat, gyakran tápoldatozzuk a növényeket, ennek ellenére elõfordul, hogy egy-egy zöldségfaj levele megsárgul, jellegzetes tápanyag-hiánytünetet mutat. Vagyis gyakran találkozunk azzal az esettel, amikor van elég tápanyag a talajban, csak azt valamilyen okból kifolyólag a növények nem tudják hasznosítani. Ezt a jelenséget az agrokémia szaknyelvén relatív vagy viszonylagos tápanyaghiánynak nevezzük.

Míg a talajban tápanyaghiányát hagyományos módon, a talajra vagy talajba juttatott szerves és mûtrágyákkal jól lehet pótolni, addig a viszonylagos, vagyis relatív tápanyaghiány esetékben ez a megoldás nem vezet eredményhez. Ilyenkor a talajon keresztül adott pótlólagos tápanyagokat sem tudja a növény hasznosítani, adott esetben a talajon keresztüli trágyázás tovább rontja a növény tápanyag-ellátási helyzetét.Ilyen esetben megoldást jelenthet a levélen keresztüli tápanyag adagolás, más néven lombtrágyázás. Hangsúlyozni kell, hogy ökológiai, környezetvédelmi, és ökonómiai okok miatt is, a tápanyag-utánpótlási stratégiának elsõ sorban a zavaró tényezõk megszüntetését (megelõzését) kell tekinteni, és csak abban az esetben jöhet számításba a lombon keresztüli tápanyag-adagolás, ha a zavaró okok megszüntetése nagyon lassú, költséges, vagy a talajon keresztül nem lehetséges.Elméletileg valamennyi növényi tápelem pótolható a levélzeten keresztül, de igazán nagy jelentõsége a lombtrágyázásnak a mikro- és félmikroelemeknél van. Ugyanakkor ismert a zöldségtermesztésben néhány olyan eset is, amikor a makroelemeket is érdemes levélen keresztül adagolni. Ilyen esetnek számít a palánták foszfortrágyázása, a kiültetés utáni lombtrágyázás és a kalciumos lombtrágyázás.A palántanevelésben használt tõzegek közismertek erõs tápanyagmegkötõ képességükrõl, különösen a foszfor esetében lehet ezzel a jelenséggel gyakran találkozni. Nagymennyiségû mûtrágya ellenére is foszforhiány alakul ki a növényen, a palánták alsó, idõsebb leveleinek fõleg a fonáki oldala, de súlyos esetben a növények levelének a színe is kékes zöld, vöröses zöld elszínezõdést mutat. A foszforhiányban szenvedõ növények gyökerei feltûnõen vékonyak, fejletlenek, nem ágaznak el. A virágzás késik, a kialakuló virágok fejletlenek, rosszul kötnek. Ilyen esetben a leveleken keresztül adott foszformûtrágya igen hatásos, annál is inkább, mert a foszforhiány következtében a gyökerek fejletlenek és mûködésük erõsen korlátozott, a talajon keresztül adott foszfort nehezen tudnák hasznosítani.Másik gyakori jelenség a kiültetés utáni levélsárgulás. Fejlett, egészséges palántákat, amikor kiültetjük az alsó leveleik megsárgulnak, átmenetileg a növekedésük megtorpan. Fõleg szálas, vagy kis tápkockákban nevelt fejlett, erõs palántáknál figyelhetõ meg az ültetést követõ visszaesés a fejlõdésben. A jelenség azzal magyarázható, hogy a hideg talajban a gyökértevékenység lassú, a felszedéstõl megsérült gyökerek nem képesek a talaj tápanyagkészletét hasznosítani, miközben a lombozat a meleg fólia alatt vagy a szabadban a napsütés hatására tovább növekszik, ezért igényelné fejlõdéséhez a vizet és a tápanyagokat. A kiültetést követõ napokban végzett lombtrágyázás jó hatással van a növény fejlõdésére, a lombozaton keresztül felvett tápelemek átmenetileg pótolják a gyökerek elégtelen mûködésébõl adódó tápanyaghiányt. Ugyanakkor jelentõsen elõsegítik magának a gyökérnek a növekedést is. A meglehetõsen súlyos stresszhatást kiváltó felszedésen és kiültetésen a lombtrágya-kezelés átsegíti a növényt, és a koraiságot is fokozza.A mészhiány betegségek megszüntetésénél és megelõzésénél is (bogyófoltosodás paprikánál és paradicsomnál, levélszél barnulás salátánál) számításba jöhet a lombtrágyázás. Napjainkban egyik leggyakoribb élettani betegség a kalciumhiány az esetek döntõ többségében nem a talaj alacsony mésztartalma miatt alakul ki, hanem a tápanyag felvételét zavaró külsõ (környezeti) vagy belsõ (növényi) okokra vezethetõ vissza. Általában van elegendõ mész a talajban - ha 1 %-nál több van, az már a zöldségfélék számára elegendõ - csak azt a növény nem vagy nagyon lassan képes felvenni. A kalcium a legnehezebben transzspirálható növényi tápelem, bármi zavar jelentkezik a tápelem felvételnél, az a növény mészellátását zavarja. Nem reutilizálható tápelem, ami alatt azt kell érteni, hogy nem képes a növényen belül átépülni és mozogni, a levelekbe beépült kalcium, hiány esetén sem mozog a növényen belül.A mikroelemekbõl (mangán, cink, bór, molibdén, réz) és félmikroelemekbõl (vas, magnézium, kén) a növény nagyon keveset igényel, hektáronként mindössze néhány kg-ot. Nehéz megérteni ilyen formán ezeknek az elemeknek a hiányát, hisz a porral - levegõ szennyezéssel - és az öntözõvízzel is kerül annyi ezekbõl az elemekbõl a termõtalajra, amennyire a növénynek szüksége van. A hiány egyetlen magyarázat csak az lehet, hogy a gyökerek a rendelkezésre álló tápelemeket külsõ (más elemek, amelyekbõl túl sok van, a növénybejutásukat gátolják; kedvezõtlenek a pH viszonyok; átmenetileg vagy tartósan kiszáradt a talaj; rossz a talaj szerkezete; túlöntözés történt; hideg a talaj; stb.) vagy belsõ okok miatt (beteg a növény; sérült a növény; fejletlen a növény, stb.) nem tudják felvenni a talajból. Ilyen esetben is hatásos és gazdaságos a lombtrágyázás, esetenként egyetlen átmeneti vagy végleges megoldás a tápanyaghiány pótlására.Számos lombtrágya készítmény van a kereskedelmi forgalomban, amelyek jó vagy kevésbé jó hatásfokúak. Általában elmondható, hogy a mono típusú (egy hatóanyagot tartalmazó készítmények) a hiánybetegségek megszüntetésére alkalmasabbak, mint a komplex lombtrágyák. A lombtrágyák a minõsítése meglehetõsen nehéz, számos példa van olyan esetre, hogy egy bizonyos célra jól alkalmazható, más esetekben hatástalan. Az is elõfordul, hogy a jónak tartott lombtrágya nem váltotta be a hozzá fûzõdõ reményt, a várt hatásfok elmaradt. Sok esetben ilyenkor sem a készítmény rossz, a gyenge hatásfoka vagy az elmaradt gyógyító hatás a szakszerûtlen alkalmazásra vezethetõ vissza. A lombtrágyázásnál a következõ általános szabályok betartására kell figyelni:

 • Lombtrágyázáshoz minden esetben jó minõségû lágy vizet használjunk, mert a lombtrágya hatóanyaga kemény vagy erõsen szikesítõ (magas EC értékû) vízben azonnal kicsapódhat, a növény számára felvehetetlen kémiai formává alakul át.
 • Jobb hatásfok érhetõ el és kisebb a perzselési veszély is, ha hígabb oldatot, de gyakrabban használunk. Inkább többször ismételjük meg a permetezést (hetente vagy kéthetente), mint egyszer, de tömény oldatot használjunk.
 • A lombtrágyaoldat EC értéke - ami összetevõdik a lombtrágya EC értékébõl, a növényvédõ szer töménységébõl, és az öntözõvíz sótartalmából - együttesen ne haladja meg a 2,5-3 EC-t. A töménység iránt a növények különbözõ mértékû érzékenységet mutatnak, általában a zöldségfélék, különösen a hajtatott zöldségfajok nagyon érzékenyek.
 • Lombtrágyázás csak akkor hatásos, ha nagy, fejlõdében lévõ, egészséges lombozata van a növénynek. Gombás-, baktériumos betegségekkel vagy kártevõkkel fertõzött levélzet tápanyagfelvétele és tápanyag szállító ill. asszimiláló funkciója gyenge, esetenként nulla.
 • A lombtrágyát elsõsorban a fiatalabb levelekre, hajtásokra juttassuk, mert ott gyorsabban hasznosítja a növény (bizonyos tápelemeket, pl. mikroelemeket, nem képesek az idõsebb leveleken keresztül felvenni.).
 • 15 0C alatt jelentõs mértékben romlik a lombtrágyák oldékonysága, ugyanakkor 21-22 0C felett bizonyos bomlások, vegyületek gázosodása történhet meg, ami nemcsak abban jelentkezik, hogy rosszabb a hatásfoka a készítménynek, hanem abban is, hogy már a lombtrágya hígabb töménységben is perzsel. Lehetõség szerint 18-20 0C-os vízzel oldjuk a lombtrágyát.
 • Nagy melegben, tûzõ napsütés alkalmával a perzselés veszélye miatt ne permetezzünk, erre a legjobb az esti vagy a kora reggeli idõszak. A permetlé (lombtrágya) nagyon gyors beszáradása rontja a hatásfokot.
 • A lombtrágyák döntõ többsége növényvédõ szerekkel együtt is kijuttatható. A jó oldódás miatt fontos a bekeverési sorrend. Elõször a por alakú (WP) növényvédõ szert oldjuk fel, ezt kövesse az oldat formájú növényvédõ szer hozzáadása (EC), és csak ezután keverjük be a lombtrágyát.
 • Amíg egy-egy készítmény nem oldódott fel tökéletesen, addig a következõ szert ne keverjük a permetléhez.
 • Egyszerre három szernél többet ne keverjünk össze (gomba vagy baktériumölõ szer, rovarölõ szer és lomtrágya).
 • Az összekevert készítmények hatásmechanizmusa nagyon bonyolult, nagyon nehéz elõre megítélni a keverhetõségüket, ugyanakkor keverhetõségi táblázatok az új szerekrõl nem készülnek. Ezért új szerek használatakor, az elsõ alkalommal tanácsos egy próbakeverést alkalmazni, és megfigyelni az oldódást.Ne felejtsük el! A lombtrágyázás ugyan nagyon hatásos, de nem helyettesíti a gyökéren, ill. a talajon keresztül végzett trágyázást. Meglehetõsen kevés és drága az így kijuttatott tápanyagmennyiség, hektárra átszámítva legfeljebb egy-egy kiló, ami mikroelemekbõl szerencsés hasznosulás alkalmával fedezheti a növény igényét, de a makroelemeknél nem. Nagy termésátlagok eléréséhez a tápanyagok visszapótlását a gyökéren keresztüli trágyázásra kell alapozni, és ezt a lombtrágyázásnak az említett esetekben csak ki kell egészítenie.A jól és idõben elvégzett lombtrágyázás tápanyag-ellátási zavarok esetén a hiánybetegségek gyors felszámolásához, megszüntetéséhez nyújt hathatós segítséget.Bp. 2004. január 11. Terbe István