MENÜ

A szõlõ tápanyagellátásának irányelvei

Oldalszám: 75-76
2014.06.24.

A talajerõgazdálkodás, a tápanyaggazdálkodás általános célja a legtöbb termesztett növény esetében régóta ismert, és jelenleg is érvényes.

A talajba juttatott tápanyagokkal növeljük a talajból a növények által felvehetõ tápanyag készletet , elõsegítjük a talaj-élet szempontjából fontos mikroorganizmusok szaporodását, javítjuk a talaj szerkezetét és tápanyag szolgáltató képességét.

A tápanyag-gazdálkodás jelentõsége a szõlõtermesztés területén is meghatározó. Évrõl évre nagy és jó minõségû terméseket csak kedvezõ termõhelyi adottságok között és optimális tápanyagellátással lehet elérni.A kedvezõ tápanyag gazdálkodásnak számos feladata van :

  • gyorsítjuk a gyökérrendszer és a földfeletti fás részek kialakulását,
  • lehetõvé válik , hogy a tõkék a nagy igénybevétel mellett több éven keresztül is megfeleljenek az optimális termesztés feltételeinek.
A szõlõ tápanyag gazdálkodása az egyéves növényektõl jelentõsen eltérõ :

  • sok éves növény,
  • a termés két egymást követõ évben alakul ki. Az egyik évben a rügyek differenciálódnak,s a termés az ezt követõ évben alakul ki,
  • a szõlõ gyökérzetének túlnyomó többsége a 0-30-60cm-es talajrétegben helyezkedik el, de jelentõs része ennél mélyebb talajrétegeket is felkeresi , ezért a tápanyagokat is a fenti talajrétegbe célszerû bejuttatni,
  • a felvett tápanyagok egy része tartalék tápanyagként halmozódik fel, amelynek mennyiségé a tápanyag gazdálkodás során is ismerni kell,
  • a fitotechnikai mûveletekkel a tápanyag felhasználás módja, iránya nagymértékben módosul
  • a fagyérzékenység miatt a tápanyagok felhasználása évrõl évre változik.


A szõlõ a termõhelyi adottságoktól függõen 20-50 évig díszlik egy helyen . Éppen ezért a szõlõültetvények telepítése során alapvetõ szempont az, hogy az ültetvényt az ökológiai viszonyoknak megfelelõen indítsuk, s ezen túlmenõen biztosítsuk az eredéshez és a további fejlõdéshez az optimális feltételeket a víz és a tápanyag-ellátottság vonatkozásában. Mind-ennek alapvetõ feltétele a megfelelõ tápanyag-ellátás és a kedvezõ talaj fizikai tulajdonságok biztosítása. E két tényezõ nem választható el, mert a talajban lévõ illetve a talajba adagolt tápanyagok felvehetõsége csak optimális vagy ahhoz közelítõ talaj-fizikai tulajdonságok mellett biztosított. Ennek fontos része a megfelelõ mélységû és minõségû talajmûvelés. Mivel a szõlõ gyökereinek túlnyomó többsége a 0-30-60 cm-es talajrétegben helyezkedik el , éppen ezért a tápanyagokat is ebbe a talajrétegbe célszerû elhelyezni. A tápanyaggazdálkodás során arra kell törekedni, hogy a fenti talajrétegben hosszútávon kedvezõ tápanyag-ellátottságot biztosítsunk.A tápanyaggazdálkodás során két fontos szempont van , amelyek egymásra épülnek:A telepítést megelõzõ KÉSZLETEZÕ trágyázás, amelynek feladata az, hogy az ültetvény tápanyag ellátását hosszú távon biztosítsuk. Ennek fontos része a szervesanyag-adagolása Ez nem csupán a csekély szervesanyagtartalmú talajokra érvényes, ahol a telepítést megelõzõen a 50-100 tonna/ hektár szervesanyag adagolása célszerû, a talajtulajdonságoktól függõen , hanem gyakorlatilag valamennyi talaj esetében javasolt a 40-60 tonna/hektár szervesanyag kijuttatása. Optimális esetben ez szervestrágya, de egyéb szervesanyag, biomassza fel -használása is javasolt.A szervesanyag felhasználása több szempontból is igen kedvezõ :-javítja a talaj vízgazdálkodási tulajdonságait, homoktalajon csökkenti a talaj vízáteresztõ-képessségét, és növeli a talaj víztartóképességét .Míg kötött talajon növeli a vízvezetõ, víz-áteresztõképességet, amivel a talaj-eróziót, a talaj lehordást is csökkentjük.a szervesanyag/szervestrágya adagolásával - azok minõségétõl függõen - jelentõs mennyiségû tápanyagot juttatunk a talajba / az istállótrágya nitrogéntartalma :0,5-1 %, a foszfortartalma 0,3-0,7 % , a káliumtartalma 0,3-0,7 % oxidban kifejezve . Ezen túlmenõen számos mikroelemet tartalmaz, továbbá nagymértékben hozzájárul a kedvezõ biológiai tevékenység kialakulásához.A szõlõültetvények tápanyaggazdálkodási gyakorlatában meghatározó szerepe van a mû-trágya alkalmazásának .A telepítést megelõzõ készletezõ trágyázást többnyire mûtrágya adagolásával biztosítjuk . A telepítést megelõzõ foszfor, kálium és esetenként magnéziummûtrágya mennyiségét TALAJVIZSGÁLAT alapján célszerû meghatározni, mert így el -kerülhetjük , hogy ökológiai vagy ökonómiai szempontból kárt okozzunkA talajvizsgálatok alapján a következõ értékek javasoltakHomoktalajon :Humusztartalom : 1 % .
 Könnyen oldható foszfortartalom : 80 - 100 mg/kg
 Könnyen oldható káliumtartalom : 100 - 150 mg/kg
 Könnyen oldható magnéziumtartalom : 40 - 60 mg/kg
Kötött talajon : Humusztartalom2,5-3,5 % .
 Könnyen oldható foszfortartalom: 160-360 mg/kg
 Könnyen oldható káliumtartalom : 300-500 mg/kg
 Könnyen oldható magnéziumtartalom : 100 - 200 mg/kg
Ahhoz hogy a talaj oldható foszfor vagy káliumtartalmát 1 mg/kg értékkel növeljük a 20 cm-es talajrétegben 1,50 g / cm/3 talajtérfogat esetében 3,1 kg / ha tápanyag szükséges.Ennek során nem vesszük figyelembe a tápanyagok megkötõdését, ami a kötött talajokon számottevõ.A TALAJVIZSGÁLATOK alapján tehát könnyen kiszámítható, hogy adott talajok esetében mennyi tápanyag szükséges a készletezõ trágyázás során.A FENNTARTÓ trágyázás célja az, hogy a meglévõ ültetvény makro és mikro-elem -ellátottságát biztosítsuk .Tekintettel arra, hogy a termesztett fajták száma nagy, igényeik változatosak , ezt a tápanyaggazdálkodás vonatkozásában is figyelembe kell venni. A tápanyag-ellátottság a termés mennyiségén túlmenõen számottevõ módon befolyásolja a bor minõségét, jellegét is.A szõlõ tápanyagigénye az egyes tápelemek vonatkozásában jelentõsen eltérõ. Számottevõ a szõlõ kálium-igénye , amelynek mennyiségét a talajtulajdonságok alapján célszerû megha-tározni az alap és a fenntartó trágyázás során.Jelentõs a szõlõ magnézium-igénye is, amit az alapkõzet, a geológiai viszonyok függvényében a talajvizsgálat alapján, továbbá a kálium-adagolással összhangban kell kialakítani.A tápanyag ellátásnál alapvetõ szempont az, hogy valamennyi fenológiai fázisban biztosítsuk a kívánatos, szükséges tápelem mennyiségét és a tápelemek felvehetõségét, továbbá az optimálisnak ítélt tápelem arányát.Ilyen vonatkozásban alapvetõ információt kapunk a szõlõ termése, a vesszõ és a levél által kivont tápanyag mennyisége alapján .A nemzetközi és a hazai adatok alapján az alábbi értékekkel lehet számolni :10 tonna/ ha termés esetében a kivont tápanyag mennyisége kg/ha Fás rész Levél Termés Összesen
Nitrogén 20 34 28 82
7 7 8 22
25 28 28 81
17 32 3 52
5 8 2 15