MENÜ

Növényvédõ gépek kötelezõ felülvizsgálata

Oldalszám: 87
2014.06.24.

A növényvédelemrõl szóló 5/2001.(I. 16.) FVM rendelet, illetve az ezt módosító 81/2003. (VII.9.) FVM rendelet kötelezõen elõírja a növényvédõ gépek típusvizsgálatát és a permetezõgépek idõszakos ellenõrzését. Az elõzõ számban a gépek típus minõsítésének rendszerét mutattuk be, ez alkalommal permetezõgépek felülvizsgálatáról foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat, és ismertetjük a tervezett intézkedéseket.

A jogszabály 2005. január 1-tõl írja elõ a szolgáltatás céljára használt 100 dm3-nél nagyobb tartállyal felszerelt permetezõ- és porlasztógépek 2 évente kötelezõ felülvizsgálatát.Az üzemben lévõ permetezõgépek felülvizsgálatának célját, módszereit és követelményeit az MSZ EN 13790 szabvány határozza meg. A felülvizsgálat három legfontosabb célja:

 • a gépkezelõ biztonságának biztosítása
 • a növényvédõszerek által okozott környezetkárosítás veszélyének csökkentése
 • optimális növényvédelem a legkisebb növényvédõszer felhasználással.

A szabvány külön elõírásokat tartalmaz a szántóföldi és a kertészeti permetezõgépekre.A fontosabb vizsgálatokat és a követelményeket a szántóföldi permetezõgépeknél az 1 .táblázat, a kertészeti permetezõgépeknél a 2. táblázat tartalmazza:Az idõszakos vizsgálatokat a rendelet szerint az FVM MGI erre feljogosító tanúsítványával rendelkezõ ellenõrzõ állomások fogják elvégezni.Állomás akkor tanúsítható, ha 

 • legalább gépésztechnikusi és középfokú növényvédelmi képesítésû, a Kamara

  hozzájárulásával kiadott vállalkozási engedéllyel rendelkezõ vezetõvel,
 • a feladatra célirányosan felkészített, legalább 1 fõ gépész szakmunkással,
 • és az elõírt mérõberendezésekkel és eszközökkel rendelkezik.A permetezõgépek felülvizsgálatához szükséges eszközök, mérõberendezések a következõk:Szántóföldi permetezõgépek felülvizsgálatához:

 • legalább 12 m hosszú és 1,5 m széles 0,1 méltávolságú vályúsor,
 • átfolyásméró a szivattyúk szállítási teljesítményének meghatározásához,
 • manométer hitelesítõ 1,0 minõségi osztályú, 0-16 bar mérési tartományú hitelesítõ

  manométerrel,
 • átfolyásmérõ vagy mérõedény a szórófejek folyadékfogyasztásának ellenõrzéséhez,
 • szögmérõ,
 • fordulatszámmérõ 0-3000 min-1 méréstartománnyal,
 • mérõszalag,
 • gépjármû a mérõberendezések szállításához.Kertészeti permetezõgépek felülvizsgálatához:

 • átfolyásmérõ a szivattyúk szállítási teljesítményének meghatározásához,
 • manométer hitelesítõ 1,0 minõségi osztályú, 0-60 bar mérési tartományú hitelesítõ

  manométerrel,
 • átfolyásmérõ vagy mérõedény a szórófejek folyadékfogyasztásának ellenõrzéséhez,
 • szögmérõ,
 • fordulatszámmérõ 0-3000 min-1 méréstartománnyal,
 • mérõszalag,
 • gépjármû a mérõberendezések szállításához.

A felszereléshez tartozik mindkét esetben kármentõ, amely alkalmas a vizsgálatoknál kifolyt víz felfogására és összegyûjtésére.A mobil kivitelû állomásokat a hatékony vizsgálatok és azonos mérési eredmények biztosítása érdekében célszerû lesz egységes mérõeszközökkel felszerelni. Elsõsorban a következõ mûszerek beszerzése szükséges:

 • számítógép vezérlésû, telemetrikus, ultrahangos vályúsor keresztirányú

  szórásegyenletesség meghatározásához (1. ábra)
 • átfolyásmérõ szivattyú szállítási teljesítményének méréséhez (2. ábra)
 • ultrahangos szórófejvizsgáló berendezés (3. ábra).A vizsgáló állomások felszerelése jelenlegi árszinten mintegy 10-15 millió Ft-ba kerül. Ez a beruházás csak rendkívül hosszú idõ alatt térülhet meg. Ezért szükségesnek látszik az állomások létesítéséhez támogatást nyújtani. A vizsgálatok díja fedezheti az állomások mûködésének a költségeit.A vizsgáló állomások várhatóan éves terv szerint mûködnek. Minden állomás megjelöli mûködési területét és a vizsgálatok helyszíneit, valamint idõpontjait. A vizsgálati tervet az állomások január 15-éig benyújtják az Intézethez egyeztetés céljából. A terv elkészítésénél arra kell törekedni, hogy az év során bármely helységtõl számított 15 km-es távolságon belül legyen felülvizsgálat. Adott településeken vagy körzetekben egy évben több alkalommal is végezhetõ vizsgálat. A tervet úgy kell összeállítani, hogy az a jelentkezõk számától és más körülményektõl függetlenül tartható legyen. A vizsgálati tervet véglegesítés után nyilvánosságra kell hozni.Felülvizsgálatra a permetezõgép tulajdonosának a felülvizsgálati kötelezettség lejártát megelõzõ 30 napon belül kell jelentkeznie. A jelentkezést az állomás címére kell beküldeni, amely levélben értesíti a permetezõgép tulajdonosát a vizsgálat idõpontjáról. A felülvizsgálat elvégzéséig a permetezõgép rendeltetés szerint használható.A gép tulajdonosa vagy megbízottja a megjelölt idõpontban a üzemképes, tiszta permetezõ géppel és annak üzemeltetésére alkalmas traktorral lesz köteles megjelenni. A permetezõ gép tartályában a névleges térfogat 25%-ékának megfelelõ mennyiségû tiszta víznek kell lenni. A vizsgálatok térítéskötelesek lesznek. A térítés díját az FVM állapítja meg. A gép tulajdonosa vagy megbízottja a vizsgálat megkezdése elõtt köteles a vizsgálati díj befizetését igazoló nyugtát az állomás vezetõjének átadni. A gépek vizsgálata az egységes metodika alapján kerül végrehajtásra. A gép tulajdonosa vagy megbízottja a vizsgálatoknál jelen lehet. A vizsgálati eredményeket az elõírásos jegyzõkönyvben kell rögzíteni.Ha a felülvizsgálat eredménye megfelelõ, az állomás kiadja a permetezõgép mûködési engedélyét és az igazoló matricát. Ha a permetezõgép állapota a felülvizsgálat eredménye alapján nem megfelelõ, a permetezõgép mûködési engedélyt nem kaphat. Amennyiben a gépen észlelt hibák vagy hiányosságok rövid úton elháríthatók (például fúvókák vagy manométer cseréjével), akkor a vizsgálatot lehetõség szerint még az adott helyszínen, új idõpont megjelölésével, a vizsgálati díj ismételt megfizetésével újból el kell végezni.A permetezõgépek mûködési engedélyét a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat ellenõrzi.A rendelet a szolgáltatás céljára használt permetezõgépekre írja elõ kötelezõen az idõszakos felülvizsgálatot. Ebbe a kategóriába esnek a gépibérmunka-vállalkozók és a gépkörök permetezõgépei. Sajnálatos módon ezekrõl a gépekrõl sincs pontos kimutatás. Az egyéb, esetenként szolgáltatásra is használt gépekrõl még kevesebb információ áll rendelkezésre. Bár csak korlátozott számban, várható azonban, hogy a vizsgálatra nem kötelezett gépek egy részét is ellenõrzésre viszik. Az önkéntes felülvizsgálatot a térítési díj mérséklésével, vagy átvállalásával lenne célszerû elõsegíteni.A vizsgálati igények tehát nehezen becsülhetõk meg. Egy állomás külföldi tapasztalatok és a vizsgálati eljárás ismeretében naponta körülbelül 10-12 db gépet vizsgálhat meg. Figyelembe kell venni azt is, hogy a növényvédelmi munkák idény jellege miatt a tavaszi idõszakban fog jelentkezni a vizsgálati igény nagy része. Az állomások a szükséges áttelepülések miatt a rendelkezésre álló idõnek csak egy részében végezhetnek vizsgálatot. Induláskor a felülvizsgálati igények kielégítéséhez becslések szerint 10-15 vizsgáló állomás szükséges.A rendelet a felülvizsgálatot 2005. január 1-tõl írja elõ. Az idõ rövidsége miatt mielõbb tisztázni kell, hogy az állomások létesítéséhez milyen támogatás vehetõ igénybe, össze kell gyûjteni a jogosultság megszerzésére irányuló igényeket, és a mérõeszközök beszerzésére tendert kell kiírni. A tender értékelése és elbírálása után sor kerülhet az eszközök beszerzésére és az állomások részére a jogosultság megadására Az állomások személyzete részére 2004 végén felkészítõ tanfolyamokat kell tartani a vizsgálati rend, a követelmények, és az ellenõrzési módszerek megismertetése céljából.Remélhetõ, hogy az idõszakos felülvizsgálatokon résztvevõ gépek száma, illetve köre a továbbiakban bõvülni fog, és ez a védekezések eredményességének és biztonságának növelését, valamint a környezet védelmének jelentõs javulását fogja eredményezi.Dr Dimitrievits György, FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet