MENÜ

Fajtaválasztásról - vetõmagvásárlásról takarmánykukorica termesztõknek

Oldalszám: 52-54
2014.06.25.

A világon évrõl-évre termelt szemes termények közül a búza, a kukorica és a rizs szolgálják legnagyobb tömegben az emberiséget. Közülük az elmúlt másfél évtizedben a kukorica állhatott fel legtöbbször a képzeletbeli dobogó legfelsõ fokára. Jelentõségét termõképessége, sokrétû felhasználhatósága (humán táplálkozás, takarmányozás, ipari alapanyag), genetikai és ökológiai plaszticitása, jó tömegkezelési tûrõképessége adják együttesen (1. sz. táblázat). Szerencsére hazánk szántóterületének több mint ¼-én a talaj alkalmas a kukorica termesztésére és a mostohább csapadékviszonyainkat leszámítva klímánk is kedvez különbözõ célú termesztésének. Ennek megfelelõen vetésterülete, a mögöttünk hagyott másfél évtizedben mindig meghaladta az 1 millió ha-t (1,023-1,279 millió ha). Sajnálatos viszont, hogy a hozamok nagymértékben ingadoztak (3,50-6,71 t/ha), amiért az idõjárási anomáliák csak részben okolhatók. A közel 100 %-os ingadozást minél rövidebb idõn belül 6-7 t/ha között kellene stabilizálnunk, mintegy EU tagságunk beköszöntõjeként. Ezt azért is említjük, mert az Unió jelentõs kukorica importõr és nem nehéz kiszámítani, hogy 6,5-7,5 millió t évi termés mennyivel járulhatna a GDP-hez (csak a 2003. évi EU intervenciós kukorica árat: 101 €/t alapul véve), mekkora export alapot képezne a felesleg. Ráadásul ezek a számok még csak a takarmány kukoricában rejlõ lehetõségeket villantották fel. Hajlamosak vagyunk ugyanis megfeledkezni hibridvetõmag-exportunk, csemege- és pattogatni való kukoricatermesztésünk jelentõségérõl. Maradjunk azonban továbbra is a takarmány kukoricánál, annak is egyik legizgalmasabb kérdésénél, a fajtaválasztásnál és a vetõmagvásárlásnál (1. sz. ábra).

A kutatási eredmények és a gyakorlati tapasztalatok is igazolták, hogy a jó hibridválasztás 28-35%-ban részesedik a terméseredménybõl. Ez a szakmai tudásráfordítás, nem növeli a termelési költséget. A jó fajtaválasztásnál és a kapcsolódó vetõmagvásárlásnál nem elhanyagolható az árkérdés, de megközelítõen sem a legfontosabb! Ezen kívül van, amit el is felejthetünk, nevezetesen: nincs bõtermõ, jó kortani értékû és egyúttal igénytelen fajta!A fajtamegválasztás elõtt mindig meg kell fogalmazni a termesztés célját, lehetõségeit, néhány ezek közül: 

 • szemes, siló, CCM, LKS, másodvetés, egyéb,
 • ökológiai adottságok (talaj, hõmérséklet, a növénytermesztési tér vízgazdálkodása),
 • termesztés színvonala (intenzív, extenzív) és kapacitása,
 • növénytermesztés szerkezete (különös tekintettel a kukorica és az õszi kalászosok arányára),
 • öntözés lehetõsége, az öntözés módosító hatásai,
 • rendelkezésre álló forgóeszköz,
 • értékesítési, felhasználási mód, ütemezés.Lényeges a hibridek értékmérõ tulajdonságaira vonatkozó tájékozottság: 

 • termõképesség genetikai lehetõségei a hibridtípustól (SC, MSC, TC, MTC, DC) és a tenyészidõtõl függõen [(FAO-szám, HU érték) lásd 2. táblázat és 2. ábra],
 • 50%-os nõvirágzáshoz szükséges napok száma a keléstõl (már elõre tájékoztat a fiziológiai érettségrõl),
 • a fiziológiai érettséghez (RM) szükséges napok száma,
 • az RM (Relativ Maturity) állapotot követõ vízleadás üteme (hõmérséklet, dent-flint szemtípus),
 • termõképesség (biomassza, növényi részek aránya),
 • kórtani érték (rezisztencia, tolerancia),
 • stressz-tûrõ képesség (hidegtûrés a kezdeti fejlõdésben, szárazságtûrés a szemképzõdés idején),
 • termésstabilitás (kis termésingadozás ugyanazon a termõhelyen, különbözõ évjáratokban),
 • alkalmazkodó képesség (kis teljesítményingadozás adott tenyészidõben különbözõ termesztési feltételek között),
 • sûríthetõség (szûk-tág tõszám intervallumban miként változik a teljesítmény, egyedi és területi produkció),
 • szárszilárdság (tenyészidõben és három-négy hetes technikai túlérésben),
 • terméselemek aránya (Harvest Index, M %),
 • szem típusa (dent, flint szerint változik a beltartalom),
 • tápanyag hasznosító képesség,
 • a fajta elõállításának éghajlati zónája (É-D irányú adaptáció hatása a tenyészidõ hosszára),
 • herbicid érzékenység, tûrõképesség (mutáció, génikus beavatkozás),
 • gépi betakaríthatóság (kiegyenlítettség, foszthatóság, morzsolhatóság, csutka szilárdság),
 • lignin tartalom a szárban (elsõsorban a silókukoricánál lényeges).Elméletileg bõ a hazai fajtaválaszték, hiszen 2004-ben már jóval több, mint 300 fajta neve szerepel az OMMI kiadásában megjelenõ Nemzeti Fajtajegyzékben. Akik ezt a kiadványt évrõl évre figyelemmel kísérik, megállapíthatják, hogy egy-egy fajta élettartama ritkán haladja meg az 5 évet, tehát gyors a fajtaváltás, ami csak részben vezethetõ vissza genetikai okokra. A hivatkozott kiadvány 2002. évi adatai, pl. nagyon sok hasznos információt tartalmaznak, minden kukorica termesztõnek melegen ajánljuk. Természetesen a fajtajegyzékben szereplõknek csak egy része jelenik meg a tényleges fajtakínálatban és a nem hivatalos becslések szerint az 1,2-1,3 millió ha-os szemes és silókukorica terület 80%-án mindössze kb. 30 fajta osztozik. Az OMMI kiadvány említésével már tulajdonképpen elérkeztünk a fajtaválasztás következõ állomásához, az információs forrásokhoz.

Fajtatulajdonosok, vetõmag-forgalmazók kiadványaiÉrdemes a bemutatókon, tájékoztatókon minél többet összegyûjteni belõlük, azon oknál fogva, hogy a nemesítõ, a fajtatulajdonos sokkal többet tud az általa képviselt fajtáról mint bárki más. A prospektusok annyit érnek, amennyi hasznos tudnivalót tartalmaznak. Kellõ kritikával kezelendõ! Az attraktív megjelenés még nem biztos, hogy az un. „csúcshibridekrõl” tájékoztat (érdemes tehát a kiadványok tartalmát összevetni az elõzõekben felsorolt értékmérõ tulajdonságokkal).OMMI fajtaismertetõ kiadványokA kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek (13-16 helyszínrõl, az ország különbözõ részeibõl) eredményei objektíven tükrözik az elõzõ évi teljesítményeket. Különös figyelmet érdemel egy-egy fajta terméshozama különbözõ termõhelyen (alkalmazkodó képesség). A hozamok nagy területen az üzemi teljesítményeket általában 20-30 %-ban meghaladják, ezt figyelembe kell venni.

Független intézmények (kísérleti intézetek, egyetemek) szántóföldi bemutatóiA szabatos kísérletek az egész tenyészidõben látogathatók, specialisták adnak felvilágosításokat. A kísérletek megtekintése a hímvirágzás kezdetétõl a betakarításig 2-3 alkalommal ajánlott. A kísérlet látnivalóin kívül tájékozódjunk az alkalmazott talajmûvelésrõl, NPK trágyázásról, a vetésidõrõl!

Fajtatulajdonosok, vetõmag-forgalmazók szántóföldi bemutatóiEzeken a területeken többnyire 1-2, „jó házból származó” hibrid teljes kínálata (érésidõ szerint) megjelenik, nagyparcellás, ismétlés nélküli elrendezésben. A parcellák gépi mûvelésre alkalmas mérete, a terület kiegyenlítettsége viszonylag pótolja az ismétlések hiányát. A vetéstõl a betakarításig megtekinthetõk. A szervezõk általában 2 bemutatót tartanak, az elsõt virágzás idején, a másodikat a betakarítással egybekötve. Ajánlott a demonstratív bemutatókon részt venni, különösen azoknak, akik a helyszín közelében gazdálkodnak.

Saját tapasztalatok (saját kísérletek)A saját tapasztalatok nagyon fontosak akkor, ha:

 • 1-1 hibridrõl 2-3 év eredményei rendelkezésre állnak,
 • a terméseredményeket a termesztés körülményei és a lehetõségek összhangjában objektíven értékeli a gazdálkodó.Saját kísérletekre (fõként szabatos kísérletekre) csak a nagyobb területtel bírók vállalkozzanak, kutatói tanácsot érdemes igénybe venni! A szabatos vizsgálati eredmények (a negatív eredmények is) viszik leginkább elõre a termelésfejlesztést.

A vetõmagvásárlás alapjaiA vetõmagvásárlásig eldöntendõ szakmai kívánságok:

 • fajtaösszetétel a hibrid típusa, az érésidõ besorolás szerint,
 • a hibridek vetésterülete, tervezett tõszám (betakarításkori tõszámhoz viszonyítva 10-15 %-kal több csírázóképes vetõmag) kiszámítása,
 • vetõgép típusa (a vetõmag kalibráltsága iránti igény),
 • a vetõmaggal szemben támasztott különleges igények a kalibráltságon és az osztályba soroláson túlmenõen, pl.: Cold test érték, CSVT ( Complex Stress Vigor Test).Egyéb, a sikeres vetõmag vásárlásához szükséges tennivalók:

 • vetõmag-forgalmazók cég image-nak ismerete,
 • jó tárgyalóképesség elsajátítása (alku, bizalom, kompromisszumkészség, kedvezmények).Ez utóbbi azért is fontos, mert a vetõmag nem olcsó (pl.: 2004-ben várhatóan 20-30.000 Ft/ha között alakul az 1 ha-ra szükséges ár, ez kb. 12-17 %-a a várható termelési költségnek).Akik a vetésidõt jóval megelõzõen vásárolnak, és maguk raktározzák a vetõmagot, fontos tudni a minõségmegõrzõ tárolási alapfeltételeket:

 • optimális a 10-15 ºC, 60%-nál nem több relatív légnedvesség,
 • 0 ºC vagy az alatti tárolási hõmérséklet károsítja a csírázóképességet,
 • a maradék vetõmag, még optimális feltételek között is egy év alatt 20-30 %-ot veszít csírázóképességébõl.Befejezésül még néhány jó tanács: 

 • kis termõterületre is érdemes legalább 2-3 különbözõ hibridet választani (nemesítési típus, érésidõ),
 • csak a jó Cold test értékû vetõmag biztosítja a korai vetés kisebb kockázatát,
 • a tenyészidõ hosszával (FAO 500-asok) arányosan nõ a termesztés kockázata (korai fagyok szeptemberben),
 • a sok, már ismert érvhez a kukoricabogár (Diabrotica virgifera) is társult a tekintetben, hogy a kukorica idõszakos monokultúrát, de még a di- vagy bikultúrát is (kukorica-kukorica-õszibúza-õszibúza) váltsa fel a vetésváltás. Ehhez a FAO 200-300 éréscsoportból kell válogatni, így kisebb lehet ugyan a kukorica termése, de ezt az idõben elvetett õszi búza hozama kompenzálja,
 • kisebb a hozam kockázata, ha a tájékoztató tõszám intervallum alsó határa közelében maradunk,
 • a genetikailag csúcsteljesítményre képes hibridek (SC, MSC) csak átlagosnál jobb feltételek között bizonyítanak.  Késmárki István - Kiss József - Petróczki Ferenc

  1.

  sz. táblázat
  A

  kukorica hasznosítási irányai
  Szár   Takarmány
      Papírpép – mûselyem – takarmány
  Csutka   Tüzelõanyag, fûtõanyag

  – csiszolóanyag – agyaghordozó
      Orvosság – talajtakaró – humusz – szilárd

  mûanyaglap
        Takarmány
      Oldható anyagok Koncentrálás   Antibiotikum-elõállítás
            Takarmány
      Korpa     Takarmány
      Glutén fehérje Kémiai kezelés Zein Lakk – mûszál – lemez – orvosság
            Állati takarmány
      Csíra Extrakció Olaj (nyers) Öntödeipar – mûselyem-elõállítás

  – gyógyszeripar
          Finomítás Asztali olaj – margarin
          Takarmánypogácsa Takarmány
      Keményítõ Szárítás Ipari keményítõ Fonóipar (szövõipar) – ragasztószer
        Mosás Étkezési keményítõ Sütõipar – édes- és sütõipar

  – hús- és kolbász-elõállítás
        Finomítás Nemesített étkezési keményítõ Levesek – fõzelékek – szószok –

  édesipar – gyermektápszer
        Fõzés Duzzadó keményítõ Bányászat – öntõipar – kõolaj-bányászati

  töltelék – szövetek keményítése
        Pirítás Dextrin Ragasztó – öntödeipar – kikészítõszer
        Kémiai reakciók Módosított keményítõ Papírgyártás – fonodai anyag
            Hõre lágyuló mûanyag-elõállítás
        Hidrolizálás  
        Derítés  
        Besûrítés Glükózszirup Söripar – édes- és sütõipar – cserzés

  (tímárság)
            Kémiai anyagok – gyógyszeripari termékek
        Kristályosítás Glükóz vagy dextróz Gyógyszeripari termékek – szõlõcukor
        Hidratálás Szorbit Fonodai szerek – dugógyártás – papíráruk

  – tápszerek
          C-vitamin – gyanták
      Szemek õrlése   Corn-flakes
          Csíraolaj
        Grízliszt   Snackgyártás
        Dara   Sörgyártás
        Kukoricacsíra-pogácsa   Takarmány
        Korpa    
  Alkohol-elõállítás   Whisky, gin, bourbon (whisky)
      Takarmány (törköly)
  2.

  sz. táblázat
  A

  takarmánykukorica érésidejére vonatkozó tájékoztató adatok hazánkban (lásd még a 2. sz. ábrát)
  Éréscsoport az OMMI besorolás szerint FAO-szám*

  (FAO index)
  HU (Heat Units)

  érték**,

  °C
  50%-os nõvirágzásig eltelt napok száma, db RM (Relativ Maturity)***,

  nap
  „Technológiai” érettségig eltelt napok száma****,

  db
  A Nemzeti Fajta- jegyzékben szereplõ fajták száma 2000-2003

  között, %
  Igen korai 240-290 1110-1160 68-74 85-90 110-120 5-8


  Korai
  300-390 1170-1230 73-79 90-100 120-130 47-52


  Középérésû
  400-490 1250-1300 76-80 95-110 130-140 32-36
  Kései 500-590 1310-1360 79-84 100-120 140-150 9-11
  * FAO-szám: A kukoricafajták érésidõ szerinti

  besorolása a FAO 1954. évi római kukorica értekezlete szerint, 100-900

  közötti értékekkel. A növekvõ számok egyre hosszabb tenyészidõt

  jelölnek. Vitatható besorolás, mert ha egy fajtát az északi féltekén É-D

  irányban mozgatunk (adaptáció), egyre koraibbá válik, megfordítva pedig

  egyre nõ a tenyészideje.
  ** HU-érték:

  képlettel számítható, ahol <span

  >Sn = ápr. 1-szept.

  30. között eltelt napok száma; Tmin °C = napi minimum hõmérséklet;

Tmax °C = napi maximum hõmérséklet; - 10 °C levonás

a napi átlagból azért szükséges, mert a kukorica növekedési, fejlõdési

küszöbértéke » 10 °C. A Tmax °C-nál a 30 °C felett értékeket (hõségnapok)

30 °C-ra redukálják. Pontosabban tájékoztat, mint a FAO-szám, de többen

vitatják. Számításmenete országonként is változik.*** RM:A kukorica fiziológiai érettsége. A szem

és a csutka határán szürkés-fekete réteg jelenik meg (black layer), ezzel

lezárul a tápanyagok szembe épülése. Ezt az állapotot a fajták 28-35%

szemnedvességnél érik el, ettõl kezdve már csak az ún. természetes

vízleadó képesség befolyásolja a kukorica vízvesztését. Mindkét tulajdonságot

genetikai sajátosságok és természetes körülmények szabályozzák, általában

0,7-1,0% vízleadást 18-23 °C hõösszeg indukál.**** Technológiai

érettség:A takarmányozási céloknak (szemes, siló,

CCM, LKS) megfelelõ érettségi állapot. A betakarítás siló, CCM,

LKS céljára általában a teljes növényre számított 35-45%-os nedvességtartalomnál

ajánlott. Szemes kukorica betakarítására a szem < 28 % víztartalmánál

lehetséges, a szárítás költségeitõl függõen célszerû

a természetes vízleadó képességet minél jobban kihasználni (a szemes kukorica

biztonságosan 13,5% nedvességtartalomnál tárolható). Szerencsére a szárszilárd

fajták 20-25 napos túlérettséget is kibírnak jelentõs veszteség,

minõségromlás nélkül.