MENÜ

Állattenyésztési támogatások

Oldalszám: 108-111
2014.06.25.

A közelmúltban került meghirdetésre a nemzeti hatáskörbe tartozó agrárgazdasági és vidékfejlesztési célok 2004. évi költségvetési támogatásáról szóló FVM rendelet. A jogszabályban részletesen megismerhetjük az állattenyésztés támogatásának jogcímeit, feltételeit és követelményrendszerét is.

Az állattenyésztési támogatások fejezetbe került beépítésre 2004. évben az állatjóléti és haszonállat-tartási szabályok okozta többletköltségek támogatása. A kedvezményezett állatfajok a vágósertés és a vágóbaromfi. A jogosultak köre a tavalyihoz képest nem változott: alapanyag termelõ, saját elõállítású alapanyaggal rendelkezõ vágóhíd, regisztrált integrátor, szövetkezet, termelõi csoport, kereskedõ, melyek a támogatás igénybe vétele sokrétû feltételeinek megfelelnek. A vonatkozó jogszabálynak megfelelõen elõállított vágóbaromfi és -sertés termelési támogatás iránti ún. „Pályázati lap”-ot a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH) kell benyújtani a szükséges igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok csatolásával. Az MVH a pályázatokat a beérkezéstõl számított 15 munkanapon belül bírálja el a támogatási keret kimerüléséig. A dotáció az illetékes adóhatóságtól folyamatosan igényelhetõ.

Vágóbaromfi esetében a támogatás mértéke - a támogatási keretösszeg és kvóta határáig - I. minõségi osztály feltételeinek megfelelõ vágóbaromfi fajok esetében 430 ezer tonna össz. mennyiségig kilogrammonként 9,50 Ft; vágósertés vonatkozásában 3,6 millió db össz. mennyiségig állategyedenként 1.600 Ft.

Az anya- és növendékállat támogatás jogcíme állomány-fenntartási célú támogatásra módosult, és a támogatott állatfaj kizárólagosan a ló, azon belül is a húshasznú kanca.

Nemzeti támogatás nem igényelhetõ 2004. évben az Uniós (közösségi) támogatásban és nemzeti kiegészítés formájában dotált húshasznú tehén, nõivarú juh és -kecske egyedek után. Megszûnt az angol telivér és a magyar ügetõ kanca, valamint a nõivarú szarvas nemzeti hatáskörben történõ támogatása. E támogatási jogcím igénybe vételének általános, konkrét és speciális feltételei gyakorlatilag 2004. évben nem változtak.

Idén nem folytatódik a regisztrált intervenciós telepeken elõállított és a gazdálkodók által megvásárolt vemhesüszõ támogatás.

A tenyészapaállat elõállítás és minõségfejlesztés támogatása 2004. évben is - a tenyészkan süldõ kivételével - folytatódik. A támogatás az adott fajta elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztõ szervezete által kijelölt hazai tenyésztésû, származási igazolással ellátott tenyészbika-, -kos és -kecskebak után vehetõ igénybe.

Szubvencióra jogosult a tenyészbika-, a -kos és a -kecskebak elõállítója, tenyésztõje.

A támogatás mértéke - a tavalyi évhez képest csökkent - tenyészbika után 50.000 Ft, tenyészkos és -kecskebak után - indexpontszámtól függõen - 10.000-15.000-20.000 Ft. A tenyészbika kivételével valamennyi apaállatnál az értékesítési ár az elmúlt évhez hasonlóan 100 ezer Ft-ban lett maximalizálva. A támogatási kérelmet az adott fajta elismert tenyésztõ szervezetéhez kell benyújtani - a szükséges igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok csatolásával - legkésõbb 2004. december 1-ig. Fontos, hogy az apaállat értékesítési dokumentumai mellett az Országos Mezõgazdasági és Minõsítõ Intézet (továbbiakban: OMMI) által hitelesített tenyésztõ szervezeti igazolást is benyújtsuk.

A méhészet támogatása a feltételeket illetõen alapvetõen nem változott. Az igazolt méhcsaládok számának legfeljebb 70%-a után igényelhetõ a támogatás. A támogatás igénylésekor, valamint az igazolást kiadását követõ 3 hónapban a kedvezményezett birtokában kell, hogy legyen a támogatás alapjául szolgáló méhcsalád, vagyis a jogszabályalkotó méhcsalád tartási kötelezettséget írt elõ. A méhcsalád támogatás összege - az elmúlt évi 1.500 Ft-tal szemben - 2004. évben 800 Ft-ban lett meghatározva.

A méhanya beszerzés támogatása 2004. évben tovább folytatódik. A támogatás párzott, petézõ, vásárolt méhanyánként egyszer vehetõ igénybe az Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Állomás 2003. június 1. és szeptember 30. között végzett felmérés szerinti méhcsalád szám 50%-a mértékéig. A támogatás összege 800 Ft/méhanya.

A haltenyészanyag felhasználásának támogatása jogcímen vissza nem térítendõ költségvetési forrás igényelhetõ egynyaras ponty után 300 kg/ha haltenyészanyag kihelyezéséig, kilogrammonként 80 Ft. A kérelmezés módja, menete, technikája 2003. évi kondícióknak megfelelõen történik. Fontos kritérium, hogy az igénylõ nem csökkentheti az étkezési ponty termelési tó felületét. A támogatási kérelmet a Haltermelõk Országos Szövetsége és Terméktanácsának (továbbiakban: HALTERMOSZ), valamint az OMMI-hoz kell benyújtani legkésõbb 2004. április 23-ig. A kérelemhez csatolni kell a pályázó, valamint a HALTERMOSZ részére megállapított nyilatkozatokat, igazolásokat, dokumentumokat.

A tenyésznövendék-nyúl beállítás támogatás összege a tavalyi dotáció 50%-a, vagyis 2004. évben 1.000 Ft/vásárolt egyed. A kérelem benyújtásának helye a Nyúl Terméktanács, az elbíráló az illetékes megyei FM Hivatal. Az igénylõ a Nyúl Terméktanács által igazolt tenyészállat férõhelyének legfeljebb 120%-a mértékéig igényelhet 2004. évben támogatást. Külön kérelmet nyújthat be a tenyésznövendék-nyúl vásárlója, valamint a nyúltenyésztés integrálója. Az integrátor a támogatás számlájára érkezését követõ 15 napon belül köteles a támogatás összegét az igénylõ részére átutalni.

A kanca mesterséges termékenyítésének támogatása 2004. évben megszûnt.

Tenyészmén vásárlására, valamint a méncsikók központi felnevelésének költségtérítésére legfeljebb 60 hazai születésû méncsikó egyedig az adott fajta elismert tenyésztõ szervezetének javaslata alapján kiválasztott, az OMMI által felvásárolt hazai születésû mén/csikó után igényelhetõ 2004. évben - a tavalyihoz hasonló összegû - legfeljebb 50 millió Ft támogatási összeghatárig. A támogatás elõlegként egy összegben kerül kifizetésre. A kérelmet a területileg illetékes FM Hivatalhoz kell benyújtani. Az FM Hivatal a megküldött igénylés alapján igazolást állít ki, amely alapján a vissza nem térítendõ támogatás az adóhatóságtól igényelhetõ. Az elszámolást a tárgyév november 15-éig kell benyújtani az FM Hivatalhoz a mének megvásárlásának igazolásával, valamint a központi méncsikó-nevelõ teleppel kötött szerzõdéssel és a kifizetések igazolásával.

Az igénybe vett támogatás felhasználását az FM Hivatal ellenõrzi és szükség esetén kezdeményezi a visszafizetés elrendelését az adóhatóságtól.

BR>

Kérelemre támogatást vehetõ igénybe az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) mûködtetése és fejlesztése után. A támogatás mértéke nyilvántartásba vett egyedenként 2004. évben a következõ: tárgyévben nyilvántartásba vett borjú után: 650 Ft (kedvezményezett: OMMI); tárgyévben nyilvántartásba vett ló egyedenként: 650 Ft (kedvezményezett: OMMI), valamit ló egyedenként 1.000 Ft (kedvezményezett: Magyar Lótenyésztõ és Lovasszervezetek Szövetsége); kiadott lóútlevél után 350 Ft (kedvezményezett: OMMI); központi adatbázisban regisztrált, szállított sertés után 115 Ft (kedvezményezett: OMMI); 2004. január 1-jén nyilvántartásban lévõ élõ, 6 hónapnál idõsebb juhonként, valamint a 6 hónapnál idõsebb nyilvántartásba vett juhonként 8 Ft (kedvezményezett: OMMI); továbbá nyilvántartásba vett és tartósan jelölt juhonként 130 Ft (kedvezményezett: Magyar Juhtenyésztõk Szövetsége), illetve nyilvántartásba vett és tartósan jelölt kecskénként 200 Ft (kedvezményezett: OMMI). Az elõleg kifizetésére kérelem alapján az igényelt támogatás 80%-áig van lehetõség. A kérelmet a területileg illetékes FM Hivatalhoz kell benyújtani. Az FM Hivatal ellenõrzi a támogatás igénybe vételének jogosságát és szükség esetén kezdeményezi annak visszafizetését az adóhatóságtól.

Az állattenyésztés biológiai alapjainak fejlesztése 2004. évben a következõ tárgykörökben - pályázat útján - támogatott lesz: a tenyészállatok minõsítésével kapcsolatos feltételek korszerûsítése, a teljesítményvizsgálatokhoz szükséges speciális eszközök beszerzése, az engedélyezett mesterséges termékenyítõ állomás tevékenységéhez szükséges speciális eszközök és mûszerek, fajspecifikus kiegészítõ eszközök beszerzése, tenyészállat kiállítások rendezése, mesterséges termékenyítõ állomáson engedélyezett apaállat tartása.

Az ezzel kapcsolatos részletes tudnivalókat pályázati felhívásban teszi közzé az FVM.

Kiemelt fontosságú, hogy az állattenyésztõk és -tartók a 2004. évi aktuális támogatási lehetõségekrõl az érintett szervezetektõl, a területi agrárkamarai tanácsadóktól és a falugazdászoktól részletesen informálódjanak.

A falugazdászoknál - térítésmentesen beszerezhetõk - a támogatási kérelmek, a szükséges nyilatkozatok, igazolások formanyomtatványai.

Szinte valamennyi állattenyésztési támogatási jogcím igényléséhez szükséges nyilatkozni: a felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességérõl, az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvényben elõírt tenyésztési hozzájárulás befizetésérõl, valamint büntetõjogi felelõsség tudatában arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az ott leírt kötelezettségeket az igénylõ vállalja és teljesíti.

Mellékelni kell - állatvásárlás, beállítás esetén - a beszerzést igazoló dokumentumokat (vásárlási jegyzõkönyv, számla, banki átutalás, készpénzes számla, szerzõdés). A marhalevél hatósági bizonyítvány bemutatásával a tulajdonjogot szükséges bizonyítani.

Mindemellett csatolni kell az adott fajta elismert tenyésztõ szervezete, az OMMI, valamint a hatósági állatorvos által kiállított állategészségügyi igazolásokat.

A különbözõ támogatási kérelmek beadási határidejének elmulasztása jogvesztõ. A hiánypótlások feleslegesen hosszú idõt vesznek igénybe, ezért törekedjünk arra, hogy a benyújtott támogatási kérelmek a rendeletben megfogalmazott tartalmi és formai követelményeknek megfeleljenek.

A vonatkozó rendeletben szabályozott támogatások igénybe vételére csak a regisztrációs rendelet szerint nyilvántartásba vett igénylõk jogosultak. A támogatás(ok) minden esetben a kedvezményezett lakó-, illetve székhelye szerinti adóhatóságtól a kiadott támogatási igazolással és „A költségvetési támogatás igénybevételéhez” nyilatkozat csatolásával igényelhetõ(k).

A vállalt kötelezettségek, a támogatási feltételek nemteljesítése, valamint a támogatás rendeltetéstõl eltérõ felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az elbíráló, ill. az elbíráló kezdeményezésére vagy saját hatáskörében végzett vizsgálat alapján az illetékes adóhatóság rendeli el.

Fontos tudnivaló, hogy az agrártermelõk helyzetének javítását célzó „Agrár-megállapodás” lehetõséget biztosít az EU által finanszírozott közvetlen termelõi támogatásokhoz adott ún. nemzeti kiegészítés kifizetésének részbeni elõrehozatalára. Ily módon a gazdálkodók külön rendeletben meghirdetett támogatási jogcímen juthatnak a 2004. március 31-i anyajuh állomány után egyedenként 1.600 Ft, az anyatehén állomány után pedig 40 ezer Ft vissza nem térítendõ támogatáshoz. Ezen támogatásokra a tenyésztõk ígérvényt kapnak, amely faktorálás útján 2004. május-június hónapokban lesz beváltható. Az elõrehozott kifizetés kapcsán felmerülõ költség (kamat, faktor-díj) 50%-át az állam támogatásból átvállalja.

A szalmonella-mentesnek minõsülõ baromfi hús- és tojó típusú nagyszülõ- és szülõállományok tulajdonosai a tenyész-állományok éves átlaglétszáma alapján egyedenként 120 Ft támogatásban részesülnek.

A tehéntej-piaci intézkedések során meghirdetésre kerültek, illetve kerülnek a következõ támogatási lehetõségek: kiegészítõ tejtámogatás a 2004. április 15-ig értékesített tejmennyiség után, literenként 4 Ft; a 2004. január-február hónapban értékesített tej mennyisége után további 4 Ft/liter; tejkvóta-támogatás tejkilogrammonként 2 Ft; 2004. április 30-ig a 68 Ft/liter felvásárlási (irány) árat megfizetõ tejfeldolgozók számára költségcsökkentõ támogatásként max. 40 Ft/liter; állami kvótafelvásárlás 40 Ft/liter.

Számos állattartót érint, hogy nemzeti forrásból finanszírozott földalapú támogatás kerül hamarosan meghirdetésre, a gazdaregisztráció keretében nyilvántartásba vett területek után hektáronként 8 ezer Ft össz. értékben.

A Kormány mindemellett kezdeményezi az ÁFA törvény módosítását, egyéb intézkedések kapcsán többek között az állattartási, egyes agrárgazdasági beruházások üzemeltetési kötelezettségének és a családi gazdaságok mûködéséhez kapcsolódó kötelmek bizonyos esetekben történõ feloldását, valamint az Európa Terv Agrárhitel Programjának 60 milliárd Ft-tal történõ bõvítését. Az „Agrár-megállapodás” része továbbá az EU-csatlakozásig alkalmazható importkorlátozások bevezetése, az importtermékek szigorúbb állategészségügyi ellenõrzése is.

Az állattenyésztés versenyképességének-, az állati terméktermelés hatékonyságának javítása, a nõivarú állatállomány létszámcsökkentésének megállítása, az állatjóléti és haszonállat-tartási szabályok okozta többlet-költségek finanszírozása, a vidék lakossága számára a gazdálkodók tevékenységek változatosságának elõsegítése céljából elengedhetetlenül szükség van az állattenyésztési támogatások és az „Agrár-megállapodás”-ban rögzített dotációs lehetõségek, kedvezmények minél szélesebb körû igénybe vételére. Éljünk a támogatás adta lehetõségekkel!

Varga Gábor