MENÜ

Agrár csatlakozási hitelprogram

Oldalszám:
2014.06.26.

A hitelkérelmeket a programban részt vevõk a pénzügyi intézmények területi fiókjaihoz lehet benyújtani, legkorábban 2004. február 1-jén. A hitelezés elõfeltétele az, hogy a kérelmeket az FM Hivatalok záradékkal lássák el. A záradékolást csak abban az esetben lehet érdemben elvégezni, ha a hitelkérelmezõ az ehhez szükséges dokumentumokat (gazdálkodási formát igazoló okmány, regisztráció megléte, termõföld, telephelyvásárlás esetén adóérték bizonyítvány, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, beruházás esetén tervezõi vagy árajánlati költségkalkuláció, stb.) a záradékolásra benyújtott hitelkérelemhez csatolja. A záradékolás elõsegítése érdekében az FM Hivatalok bontási jegyzéket készítenek, amelybõl kitûnik, hogy milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni.

Fontos tudnivaló, hogy a rendkívül alacsony kamatozású hitelek csak a 2004. április 30-ig megkötött hitelszerzõdések alapján vehetõk igénybe.

Az Agrár Csatlakozási hitelprogram által felvehetõ hitelekrõl és kötelezettségekrõl részletes felvilágosítást a pénzügyi intézményektõl, az FM Hivatal ügyintézõitõl, valamint a falugazdászoktól kaphatunk.

Megnevezés I. Hitelkonstrukció* II. Hitelkonstrukció **
Hitelcélok - mezõgazdasági termelés fejlesztését szolgáló beruházások; -saját termelésû, valamint a termelõi szervezõdések, illetve integrátorok által a tagoktól és integrált termelõktõl felvásárolt, a Római Szerzõdés I. sz. mellékletében felsorolt termékek feldolgozását, csomagolását szolgáló beruházások; -termõföld és telephelyvásárlás; -öntözésfejlesztést szolgáló beruházás; -EU által elõírt állatjóléti követelmények teljesítését szolgáló beruházások; -meglévõ állati termékfeldolgozó kapacitások a Római Szerzõdés I. sz. mellékletében felsorolt termékek esetében végzett élelmiszerhigiéniai elõírások teljesítését célzó korszerûsítés; -az élelmiszerbiztonsági és minõségbiztosítási rendszerek kiépítésének, földrajzi árujelzõ lajstromozásának és hagyományos különleges tulajdonság tanúsításának költ­ségei; -a tevékenység folytatásához szükséges tárgyi eszköznek nem minõsülõ anyag- és eszközvásárlás; -korábban pénzügyi intézményektõl felvett hitelek, pénzügyi lízingek elõtörlesztése. - mezõgazdasági termelés fejlesztését szolgáló beruházások; -saját termelésû, valamint a termelõi szervezõdések, illetve integrátorok által a tagoktól és integrált termelõktõl felvásárolt, a Római Szerzõdés I. sz. mellékletében felsorolt termékek feldolgozását, csomagolását szolgáló beruházások; -öntözésfejlesztést szolgáló beruházás; -az elõzõekben felsorolt beruházásokhoz kapcsolódó, a tevékenység folytatásához szükséges, tárgyi eszköznek nem minõsülõ anyag- és eszközvásárlás.
Megjegyzés: * Csatlakozási hitelek, amelyekhez kezességvállaló intézmények kezességvállalása igényelhetõ. ** Csatlakozási hitelek, amelyekhez a Magyar Fejlesztési Bank Rt. kezességvállalása igényelhetõ.
A hitelek felvételére

jogosultak
A pénzügyi intézmények saját forrásai terhére folyósított hitelek: mezõgazdasági termelõk (õstermelõket is beleértve), termelõi szervezõdések, integrátorok, élelmiszeripari vállalkozások. MFB források terhére folyósított hitelek:

kis- és középvállalkozások.
A pénzügyi intézmények saját forrásai terhére folyósított hitelek esetében: mezõgazdasági termelõk (magánszemélyek, õstermelõk kivételével), termelõi szervezõdések, integrátorok, élelmiszeripari vállalkozások. MFB források terhére folyósított hitelek esetében:

mikro-, kis- és közepes vállalkozások.
A felvehetõ hitel összege Igénylõnként az alsó határ 2,0 millió Ft, a felsõ határ 350,0 millió Ft. Integrátorok és termelõi szervezõdések esetében 750,0 millió Ft Igénylõnként az alsó határ 5,0 millió Ft, a felsõ határ 350,0 millió Ft. Integrátorok és termelõi szervezõdések esetében 750,0 millió Ft
A hitel futamideje Forgóeszközhitel esetében legalább 5 év, 1 év türelmi idõ mellett. Minden más esetben legalább 5, de legfeljebb 10 év, 1-2 év türelmi idõ mellett. Forgóeszközhitel esetében legalább 5 év, 1 év türelmi idõ mellett. Minden más esetben legalább 5, de legfeljebb 10 év, 1-2 év türelmi idõ mellett.
A kamat mértéke A pénzintézeti forrás terhére folyósított hitelek esetében: a kamatkiterhelés idõpontjában érvényes három havi BUBOR + 2 százalékpont. Az MFB forrás terhére folyósított hitelek esetében: a kamatkiterhelés idõpontjában érvényes három havi EURIBOR + 4 százalékpont. A pénzintézeti forrás terhére folyósított hitelek ese­tében: a kamatkiterhelés idõpontjában érvényes három havi BUBOR + 0,3 százalékpont. Az MFB forrás terhére folyósított hitelek esetében: a kamatkiterhelés idõpontjában érvényes három havi EURIBOR +2,75 százalékpont.
A készfizetõ kezesség-

vállaló szervezet megnevezése
Hitelgarancia Rt., Agrár-vállalkozási Hitelgarancia

Alapítvány megnevezése
MFB Rt.
A kezességvállalás

mértéke
legfeljebb 80% 100% 100%
A kezességvállalási díj mértéke A tõkére és annak egy éves járulékaira vonatkoztatott 1,5% A tõkére és annak egy éves járulékaira

vonatkoztatott egyszeri 2%
A kezességvállalási

díjtámogatás mértéke
kezességvállalási díj 50%-a nincs díjtámogatás
A kedvezmények igénybevételének

feltételei
A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy az igénylõ -vállalkozását legalább a hitel futamideje alatt fenntartja,

-beruházási célú felhasználás esetén a fejlesztés megvalósításához szükséges áfa nélküli költségek legalább 25%-ával rendelkezik, melyrõl a pénzintézet ad igazolást,

-a megvalósult beruházást az üzembe helyezéstõl számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelõen üzemelteti és az üzembe helyezést követõen legkésõbb 60 napon belül beszámol az FM hivatalok felé a megvalósításról és csatolja a rendeltetésszerû felhasználás igazolását is,

-a beruházási célú hitelfelhasználás esetén hozzájárul ahhoz, hogy a megvalósult fejlesztést a hitel lejáratáig biztosíték (jelzálog) terhelje,

-a mezõgazdasági termékek feldolgozását és az állati termékfeldolgozó kapacitások élelmiszerhigiéniai elõírásait segítõ hitelek esetében megfelel az EGK-t létrehozó Római Szerzõdés I. sz. mellékletében foglalt feltételeknek,

-a hitelkérelmét záradékolásra benyújtja,

-a hitel és kezességvállalási szerzõdéseket 2004. április 30-ig megköti.
         

Megjegyzés: * Csatlakozási hitelek, amelyekhez kezességvállaló intézmények kezességvállalása igényelhetõ.

** Csatlakozási hitelek, amelyekhez a Magyar Fejlesztési Bank Rt. kezességvállalása igényelhetõ.

Kérelem mellékletei Rendben Hiányos Megjegyzés
1 Hitelkérelem, üzleti terv, analitikus üzleti terv, elõzõ év mérlege és eredménykimutatása      
2 Hitel célja, annak felsorolása analitikusan      
3 Vállalkozói illetve õstermelõi ig. másolata (TEÁOR besorolás), 30 napnál nem régebbi cégkivonat      
4 Igazolás a regisztrációs kötelezettség teljesítésérõl, Regisztrációs lap másolata      
5 A 290/2002.(XII. 27.) Korm. rendelet 3, 4, 5 sz. mellékletei      
6 A teljes futamidõre jutó kamattámogatás várható mértékének számítása éves bontásban      
7 Integrátorok esetében az integrációs szerzõdésekrõl készített összesítõ kimutatás      
8 Termõföld, telephelyvásárlás esetén adóérték-bizonyítvány, valamint 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap      
9 Beruházás esetén tervezõi, vagy árajánlati költségkalkuláció      
10 Pénzügyi intézményektõl korábban felvett hitelek és pénzügyi lízingek elõtörlesztése esetén igazolás a fennálló és a törlesztésre kerülõ hitelállományról      
11 Nyilatkozat köztartozás mentességrõl      
12 Nyilatkozat a vállalkozásnak a hitel futamideje alatt történõ fenntartásáról      
13 Nyilatkozat a beruházás – üzembe helyezést követõen – 5 évre szóló rendeltetésszerû használatáról      
14 Nyilatkozat – beruházás esetén – a beszámolási kötelezettség vállalásáról      
15 Nyilatkozat a jelzálogjog-alapításhoz való hozzájáruláshoz      
16 A kérelmezõ nyilatkozata, hogy nem áll csõd, felszámolás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt      
17 Igazolás a 25% saját forrás meglétérõl