MENÜ

A gyeptelepítés agronómiai alapjai

Oldalszám: 101
2014.06.26.

Magyarországon az elmúlt idõszakban érzékelhetõen megnõtt az igény új gyepek telepítésére, a leromlott, alacsony termõképességû gyepterületeink felújítására. Egyre többen ismerik fel a gyep vidékfejlesztésben betöltött többirányú szerepét, a gyepre alapozott természetszerû állattartás elõnyei mellett a talaj- és tájvédelemi (ökológiai) funkcióját. Jelentõsen növekedett a díszgyepek, pázsitok és sportgyepek telepítési aránya a korábbi évekhez viszonyítva.

E tendencia az elkövetkezõ években még felerõsödik, mivel a kedvezõtlen termõhelyi adottságú szántóföldi területek újragyepesítése nem csupán az extenzív állattartás bõvítését teszi lehetõvé, de egyúttal a talaj termékenységének fenntartását, az élõvilág biológiai sokféleségének (biodiverzitás) megõrzését is szolgálja, növelve nemzeti értékeinket.A sikeres gyeptelepítés agronómiai alapja egy minden részletében átgondolt, az adott területre megtervezett sokirányú információra alapozott szigorú technológiai, melynél különösen a következõket kell figyelembe venni:

 • a tervezett gyepterület használati célját (legeltetés, kaszálás, széna, szilázs, szenázs készítés, talajvédelem, díszgyep, sportgyep stb.) • a gyephasználat tervezett idejét (2-3 éves rövid életû intenzíven hasznosított gyepes szakasz, vagy 8-12 éves gyep, rét, legelõ) • a talajadottságokat, a talaj tulajdonságait (típus, szerkezeti állapot, tápanyag ellátottság színvonala stb.) • a terület fekvését, vízviszonyokat (400-600, vagy 700 -1000 mm természetes csapadék, öntözött, vagy öntözetlen körülmény • a domborzati viszonyokat (erózió, kitettség) • az elõveteményt, annak értékét (szántóföldi kultúra után, vagy gyeptörésbe) • a talajmûvelés, talajelõkészítés minõségét, a gyomosodás mértékét • a telepítés idõpontját (nyárvégi-õszi vagy tavaszi).

A telepítés céljának megfelelõ tartós gyep kialakításához elengedhetetlen a telepítésre kiválasztott termõhely ökológiai viszonyainak, vízellátottságának alapos ismerete (10 éves meteorológiai adatok összevetése). Ismerni kell a tervezett gyepet alkotó fûfajok (aljfüvek, szálfüvek), pillangósok ökológiai igényeit, valamint a termesztés és hasznosítás adott színvonalával szemben támasztott igényeit (tápanyag hasznosító képesség, vízigény). Mindezen ismeretek alapvetõen befolyásolják, esetenként megszabják az alkalmazandó fûfajokat- esetenként még azok fajtáját is, a kialakítandó összetevõk számát, a vetõmag mennyiségét.A gyeptelepítés- és felújítás sikerét részben az adott termõhelyhez igazítottan összeállított magkeverékkel és a pontosan megállapított vetõmagmennyiséggel tudjuk biztosítani. A kialakítandó összetevõk meghatározásához elengedhetetlen az adott területen található õsgyep növényi összetételének meghatározása, különösen akkor, ha nem intenzív hasznosítású gyep kialakítása a célunk. A vetõmagkeverék összeállításánál irányelvnek kell tekinteni, hogy azt lehetõség szerint 5-6 komponensbõl állítsuk össze.Legelõ telepítésnél megközelítõleg 60: 20: 20 százalék az aljfû, szálfû és a pillangósok aránya, kaszálónál a szálfüvek dominálnak, az aljfüvek és pillangósok azonos arányban szerepeljenek.Az egyes fûfajok agresszivitását a keverékek arányánál, a vetõmag mennyiségének meghatározásánál, figyelembe kell venni. Különösen az angol perjére kell figyelemmel lenni, ha a keverékünkbe lassú fejlõdésû tarackos aljfüveket, vagy tarackos szálfüveket szerepeltetünk.A tartós gyep kialakításának feltétele az évelõ gyomnövényektõl mentes, tápanyagokkal jól ellátott, kedvezõ vízgazdálkodású, aprómorzsás szerkezetû talaj. E feltételeket az elõvetemény helyes megválasztásával, a preventív gyomirtás alkalmazásával, vízrendezéssel, a gyepnövények kezdeti fejlõdését elõsegítõ okszerû tápanyagellátással teremtjük meg.A telepítés idejének helyes megválasztása -különösen akkor, ha nincs öntözési lehetõség-, nagyban meghatározza a telepítés sikerét. Elméletben nyárvégi és tavaszi telepítési lehetõség között választhatunk. Az utóbbi évek gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy a nagyobb területeken történt gyeptelepítések esetében a nyárvégi telepítések eredményesebbek voltak. A nyárvégi telepítés (VIII. 25 - IX. 15.) elõnye, hogy a talaj -elõkészítéshez, magágy készítéshez több idõ áll rendelkezésünkre. Víztakarékos talajmûvelési módszerekkel a talaj vízkészlete megõrizhetõ, mely az õszi csapadékkal kiegészítve elegendõ a gyepnövények egyenletes keléséhez, fejlõdéséhez és a tél beálltáig kellõen megerõsödnek. A gyomnövények túlzott mértékû elszaporodásától ez esetben nem kell tartani, mivel a tél folyamán kifagynak, a tavasszal kelõ gyomok a már megerõsödött fûfélékkel szemben alulmaradnak. Nyárvégi telepítést követõen a következõ évben csaknem teljes termést tudunk betakarítani.Öntözés nélküli gyeptelepítés esetén az alábbi technológiát alkalmazhatjuk: 

 • rövid tenyészidejû hüvelyes elõvetemény betakarítása utáni tarlóhántás
 • a tarlóhántás gyûrûshengerrel történõ lezárása
 • alapmûtrágya kiszórása (foszfor, kálium)
 • altalajlazítás
 • szántás 30-35 cm mélyen, boronával összekapcsolva
 • gyûrûs hengerezés
 • N- mûtrágya kijuttatása
 • magágy elõkészítés kombinátorokkal
 • gyeptelepítés ASZV-3 vetõgéppel
 • hengerezés (gyûrûshengerrel, vagy rét hengerrel).

A telepítés technológiáját, eszközeit az elõvetemény, a talaj szerkezete, tápanyag ellátottsága határozza meg, így minden esetben az adott termõhelyen kell eldönteni ezek alkalmazásának sorrendjét. Szerves trágyát az elõvetemény alá az õszi mélyszántás elõtt célszerû kijuttatni. Az alapmûtrágyázásnál - a talajvizsgálati eredmények mellett- figyelembe kell venni, hogy a foszfor és kálium ellátást több évre kell biztosítani, így nagyobb adagot célszerû kijuttatni. A N- mûtrágya a kezdeti fejlõdéshez nagyon fontos, de a kimosódás veszélye miatt 100k/ha hatóanyagnál többet nem célszerû alkalmazni.A leromlott gyepterületeink újragyepesítése során eredményesen alkalmazhatjuk a korszerû totális gyomirtó szereket, ezt követõen a direkt vetõgéppel történõ felülvetést, vagy újratelepítést.Legelõ telepítéshez komponensektõl - és a vetõmag használati értékétõl függõen 45- 60 kg/ha vetõmag igénnyel számolhatunk.Talajvédelmi célból (szõlõ és gyümölcsösök) telepített gyepkeverékbe sekélyen gyökerezõ, zárt állományt alkotó szárazságtûrõ fûfajokat (fajtákat) alkalmazunk.A különbözõ célú gyeptelepítésekhez a komponensek összeállításánál magam részérõl mindig elõnybe részesítem a hazai nemesítésû szárazságtûrõ, jobb télállósággal rendelkezõ fajtáinkat, melyek okszerû gyephasználat mellett a hosszabb élettartamot is garantálják.Dr. habil. Makai Sándor