MENÜ

Szemesterményszárítási technológiák helyzete, fejlesztési lehetõségek

Oldalszám: 87-88
2014.06.26.

A szárítási technológiák helyzete

A hazai mezõgazdasági üzemek meghatározó növénye a gabona. A különbözõ gabonafélék (búza, kukorica, árpa stb.) termesztése, illetve annak eredményessége mind a nagyüzemek, mind a középüzemek, illetve családi gazdaságok számára döntõ jelentõségû. A termesztés és betakarítás technológia viszonylag jól gépesített, ugyanakkor a betakarítás utáni feldolgozás-, szárítás- és tárolástechnológia területén jelentõs az elmaradás.

A gazdasági szerkezetváltás után, az utóbbi tíz évben újonnan telepített viszonylag korszerû szárítóberendezések száma szerény mértékû, elsõsorban kis- és közepes teljesítményû berendezés, melynek összesített darabszáma 250-300 berendezésre tehetõ. Korszerû automatikus vezérlésû nagyteljesítményû szárítótelepbõl mintegy 80-100 telep létesült.A jelenlegi szárítógéppark a szárítási igényeknek kompromisszumokkal ugyan, de megfelel, ugyanakkor az igényeket (üzemméret, energiafelhasználás, munkaminõség, üzemelési jellemzõk, stb.) ma már összességében nem elégíti ki.A szárítógéppark átlagos életkora 19 év feletti. Napjainkban kis számban nemcsak az új üzemi igények jelentkeznek, hanem egyre sürgetõbben a régi telepek leváltása is szükségszerûvé válik. A régi telepek a környezetvédelem követelményeinek nem felelnek meg.Az elmúlt mintegy 10 éves idõszak végére ugyanakkor megjelentek olyan új korszerû megfelelõ automatizáltsági fokú szárítók,- hengeres toronyszárítók illetve hõvisszanyeréses aknás szárítórendszerek (MEYER, GSI, CIMBRIA, MECMAR), - melyek kedvezõ energetikai, munkaminõségi, üzemelési jellemzõkkel bírnak és a környezetvédelmi szempontoknak is jobban megfelelnek, ugyanakkor széles teljesítményigények kielégítésére alkalmasak.A telepi terménytisztítási, anyagmozgatási technológiák korszerûsödése vonatkozásában ugyanakkor nem történt érdemi elõrelépés.Hasonló a helyzet a tárolástechnológiai berendezésekkel is (torony, illetve horizontális tárolók), ahol a gépesítettségi szint, (szellõztetés, automatizálás) nem megfelelõ, az anyagmozgatás nem kellõen gépesített, az energiafelhasználás és környezetszennyezés magas és ezek miatt a tárolása minõségi követelményeknek nem felel meg.A jelenlegi üzemi körülmények között a bérszárítás költsége rendkívül magas, elérheti a termelési költség 25-30 %-át, tehát az egyik fõ meghatározó költségtényezõ.Az üzemi vizsgálatoknál elõfordult költség összetevõk.Szárítás: 300-700 Ft/t/1 % vízelvonásTerménykezelés
 • fogadás 0-200 Ft/t
 • tisztítás 500-1500 Ft/t
A fentiek alapján

5 % - vízelvonás 19 %-ról 14 %-ra szárítás költsége: 2.000-5.200 Ft/t érték között változik.

10 % vízelvonás 24 %-ról 14 %-ra szárítás költsége: 3500-8700 Ft/t értékek között lehetséges.Fentiek alapján a gazdaságok számára új, korszerû szárítási technológiai beruházás alapvetõ fontosságú.A szemesterményszárítók üzemeltetését alapvetõen meghatározza a szárítandó termény nedvességtartalma, mely függ az alábbiaktól:

 • fajta
 • agrotechnika (vetési idõpont, tápanyagellátás, stb.)
 • évjárat, idõjárás (lásd 2003. aszály)
 • betakarítási idõpont.
A mellékelt 1.sz.táblázat a 2003 évi átlagos üzemi termesztésben szereplõ különbözõ martonvásári fajták jellemzõit mutatja, eltérõ idõpontban vett minták alapján. Látható, hogy a középérésû fajták szeptember elején 30 % feletti nedvességtartalommal rendelkeznek. E mellett a termény egyenetlensége nagy mértékû. Ilyenkor a terménybetakarítást átlagos körülmények között nem szabad (15 % feletti vízelvonás) megkezdeni. Szeptember végére viszont a fajták „összeérnek” és a mintegy 5 % vízelvonás kedvezõ szárítási energia ill. költségfelhasználást eredményezhet. Egyes már „leszáradt” fajták ugyanakkor a késõi õszi nedves, esõs klíma miatt visszanedvesedhetnek. Átlagos évjáratban a termény nedvességtartalmak ezen értékeknél valamelyest magasabbak.Látható, hogy a táblázatban szereplõ szemtömeg értékek a fajtajellemzõk alapján eltérnek. A hosszabb tenyészidejû fajtáknál, nagyobb a potenciális termésmennyiség. A termény mennyiségek szórás értékei ugyanakkor az agrotechnikai hiányosságokra, ill. a 2003 évi aszály termést befolyásoló jellemzõire is rámutatnak.A telepi technológiák értékeléseA téma keretében áttekintettük és értékeltük a hazai szárítótelepi technológiákat.TerményfogadásA terményfogadás mûveleténél a mennyiségi és minõségi átvétel tekintetében értékelhetõ elõrelépés történt. A közepes méretû üzemekben (300-600 ha) nagyobb számban valósultak meg a föld feletti tenzometrikus mérés elven mûködõ elektronikus mérlegek.A mennyiségi átvételen túl, a minõségi átvétel elsõsorban a terménynedvesség-tartalom mérésére szorítkozik. A beltartalom meghatározását szolgáló NIR eszközök csak a nagy gabonaátvevõ telepeken terjednek (FOSS, TECATOR, PERTEN, stb.)1.táblázat
Szemeskukorica-fajták terményjellemzõi
Fajta Mv Mara TC Mv TC 277 NORMA SC
Megnevezés FAO-297 FAO-310 FAO-380
  nedvességtart. (%) szem. tömeg* (g) nedvességtart. (%) szem.tömeg

(g)
nedvességtart.

(%)
szem.tömeg

(g)
2003. szept. 2.
2. táblázat
Szemestermény-szárítási technológiák fõbb jellemzõi
Technológia változat I. II/1. II/2. III.
Megnevezés GSI Competitor 110 GSI Portable 1226 MECMAR M-2500 MEYER-1200
Forgalmazó, ill. gyártó4Hungar Agri-Tech Kft., Pécs 4Hungar Agri-Tech Kft.,

Pécs
HEVESGÉP Kft.,

Heves
HEVESGÉP Kft.,

Heves
Technológia

terményfogadás szárítás

tárolótoronyban hûtés

terményfogadás

elõtisztítás (GSI-Hi-Cap.) szárítás, hûtés

terményfogadás elõtisztítás (Zanotti) szárítás, hûtés terményfogadás elõtisztítás TAS (Schmidt) szárítás, hûtés
Vízelpárologtató telj.

(kg/h)
500110018002200Szárított anyag telj. (t/h)

24%-ról 14%-ra
3,88,413,716,7Idényteljesítmény (t) 1140 5040 8220 10020
Fajl. hõenergiafelhaszn.

(MJ/kgvíz)
4,24,23,83,8Szárítási költségjellemzõkA szárítási költségnél alapvetõen meghatározza a szárítási költséget:

 • a vízelvonás mértéke Dw,
 • a szárító fajlagos hõenergiafelhasználása (MJ/kgvíz),
 • a felhasznált energiahordozó ára (földgáz ill. LPG),
 • beruházási költség (Ft/t)
 • szárító kihasználása (üzemóra/év).


A fõbb költségjellemzõket a 3. táblázat tartalmazza. A szárítási költségek a bérszárítási költségénél lényegesen kedvezõbbek.3. táblázat
Szárítási költségjellemzõk
  1. telep 2. telep 3. telep 4. telep
Szárítási telj. (t/h) 3,8 8,4 13,7 16,7
Szárítási költség (Ft/h)

I. változat, földgáz
9392 14697 22408 28788
Szárítási költség (Ft/h)

II. változat, PB-gáz
11872 19591 30376 38523
Fajl.szárítási költség (Ft/t)

I. változat, 10% vízelvonás
2472 1750 1636 1724
Fajl.szárítási költség (Ft/t)

II. változat, 10% vízelvonás
3114 2332 2217 2307
Fajl.szárítási költség (Ft/t)

I.változat, 5% vízelvonás
1483 1050 982 1034
Fajl.szárítási költség (Ft/t)

II.változat, 5% vízelvonás
1868 1400 1330 1384
KörnyezetvédelemA hagyományos szárítótelepek - melyek túlnyomóan a ’70-es és a ’80-as években épültek - a környezetvédelem követelményeinek nem felelnek meg.A méréseink szerint a pontszerû légszennyezõ-források porkibocsátása elérheti a 200-500 mg/m3 értéket, mely a megengedett 100 mg/m3 értéknek többszöröse.A hagyományos porleválasztó rendszerek (zsákos porszûrõk) a hazai szabadba telepített terményszárító telepeken nem alkalmazhatóak, mivel a nedves terménybõl, illetve a környezetbõl származó szennyezõ anyag, illetve levegõ a szûrõrendszereket eltömi, így rövid idõ alatt használhatatlanná teszi. Az elektromos mûködtetésû nyugat-európai turbinás leválasztó rendszerek drágák és energiaigényesek.A fentiek alapján újszerû kamrás porleválasztó rendszerek kialakítása válik szükségessé, mely rendszer kifejlesztésének elsõ lépése megtörtént.Tapasztalataink összegzéseAz elemzett új korszerû technológiai rendszerek, mely révén a termények szárítása az eddigieknél gazdaságosabban végezhetõ el. A hatékonyabb energiafelhasználás a termény beltartalmának jobb megõrzése, a minõségi árutermelés révén számottevõ gazdasági eredményt jelent. A technológia egyes elemeinek részletes elemzésével a kritikus pontok feltárásával az elemek összhangba kerülnek, a szûk keresztmetszetek így kiküszöbölhetõek. Többféle változat kidolgozásával az üzemmérethez szorosan illeszkedõ technológia alakítható ki. Természetesen egyéb korszerû technológiai változatok is léteznek az elemzésbe bevont konkrét technológiákon kívül.A technológia változatok elemzése révén az üzemek gazdaságos beruházása, a legkorszerûbb berendezések alkalmazásával válik lehetõvé.Az elemzés rávilágít a terményfajta, illetve nedvességtartalom kapcsolatára a vízelvonás mértékének a szárítási költségre gyakorolt hatására. Rendkívül fontos az energiahordozók helyes megválasztása, mely szintén döntõ költségtényezõ.Új szárítótelepi beruházással a szárítási költségek a bérszárításhoz képest jelentõsen csökkenthetõek (30-50 %-kal), de a korszerûtlen telepek lecserélése is jelentõsen javítja a termelés gazdaságosságát.A hagyományos (pl. B1-15) szárítótelepek környezetvédelmi problémáinak feltárása kapcsán az üzemeknek fel kell készülniük a technológia gépeinek szükséges lecseréléseire, a környezetvédelmi beruházásokra, melyekhez az új fejlesztések elõkészítése megtörtént.(Dr.Herdovics Mihály)tud.munkatársMGI, GödöllõÁBRÁK1.ábraGSI-PORTABLE-1226 szárító2. ábraHEVESGÉP szárítótelep (ME-1200 S szárító)