MENÜ

A 2003. évben fagy- és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítő támogatása

Oldalszám:
2014.08.26.
JOGOSULT: mezőgazdasági termelő:
  • nyes mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély,
  • sztrált családi gazdálkodó
  • ni vállalkozó
  • öldi székhelyû jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

integrátor:

  • M Hivatal nyilvántartásában szereplõ ún. regisztrált integrátor

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:Regisztráció megléte;

A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel/bevétel aránya legalább 50%;

A tartalmi és a formai követelményeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott támogatási kérelem;

Integrátorok esetében:

Termelőkkel kötött szerződés megléte,

valamint a felvett hitel és kamattámogatás összegének termelők felé történő továbbadás kötelezettségvállalása

EGYÉB FELTÉTELEK:A tógazdaságot, illetve halastav(ak)at üzemeltetőknek a haltermelésben keletkezett hozamkiesést tartalmazó táblázatot a megyei halászati felügyelővel igazoltatniuk kell.

Az erdősítésekben megállapított elemi károk mértékét tartalmazó táblázatot az Állami Erdészeti Szolgálat Igazgatóságánál igazoltatni kell.

HOZAMÉRTÉK KIESÉS

SZÁMÍTÁSA:A fagy- és aszálykár okozta kárösszeg kiszámításánál, az elmúlt 3 évben ténylegesen betakarított átlagtermést alapul véve, -sorrendiségében -az étkezési búza és a takarmánykukorica esetében a 2003. évi intervenciós árakat, a többi növénynél a tényleges értékesítési árakat, ennek hiányában a 2003. évi szerződéses árakat, illetve a rendelet mellékletében megjelölt főbb növénytermesztési termékek átlagárakat kell figyelembe venni.

TÁMOGATÁSI FORMA ÉS A

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:Végleges kárenyhítő -vissza nem térítendő -támogatás (10 milliárd Ft),

Középlejáratú hitel (50 milliárd Ft) kamattámogatása

1. Végleges kárenyhítő támogatás:

KONKRÉT FELTÉTELEK:A szántóföldi növényeknél (a zöldségféléket is beleértve), a szőlő- és gyümölcs kultúrákban, az erdősítésekben, valamint a halastavakban megállapított fagy- és/vagy aszálykár mértéke együttesen -az említett kultúrák átlagában -30%, vagy azt meghaladó mértékű.

IGÉNYLÉS MÓDJA:Tartalmi és formai követelményeknek megfelelő támogatási kérelem elkészítése és határidőn belül történő benyújtása

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:A 30% feletti kárösszeg 30%-a

BENYÚJTÁS HELYE:Területileg illetékes Megyei Földművelésügyi Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

BENYÚJTÁS IDEJE:2003. november 30.

IGÉNYELHETŐ:A Hivatal által kiállított igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól 2003. december 11-15. közötti időszakban.

MEGJEGYZÉS:A végleges kárenyhítő támogatást igénylők előleg felvételét is kezdeményezhetik az alábbi feltételek megléte esetén.

Előleg igénylés feltételei:A nyári betakarítású növények esetében, a kárt szenvedett kultúrák területe után, összességében 30%, vagy azt meghaladó káresemény okozta veszteség esetén.

Előleg igénybe vételére irányuló kérelem benyújtása

Benyújtás helye:Területileg illetékes Földművelésügyi Hivatal

Benyújtás ideje:2003. augusztus 20.

Elbírálás:A Földművelésügyi Hivatal a támogatási előlegről igazolást állít ki, melyet legkésőbb 2003. augusztus 31-ig eljuttat az elemi kárt szenvedett termelőnek.

Igényelhető: Területileg illetékes adóhatóságtól

Előleg mértéke:Hektáronként 3 ezer Ft, zöldség-gyümölcs esetében 6 ezer Ft.

Megjegyzés:Amennyiben az igénybe vett előleg meghaladja az elemi kárt szenvedett termelőt megillető összeget, úgy annak összegét a megjelölt számlára vissza kell fizetni.

2. Középlejáratú hitel kamattámogatása:

IGÉNYLÕ: Mezőgazdasági termelő, integrátor

KONKRÉT FELTÉTELEK:A szántóföldi növényeknél (a zöldségféléket is beleértve), a szőlő- és gyümölcs kultúrákban, az erdősítésekben, valamint a halastavakban megállapított fagy- és/vagy aszálykár mértéke együttesen - az említett kultúrák átlagában - 20%, vagy azt meghaladó mértékű.

A hitel anyag- és eszközszükséglet fedezetére és egyéb kötelezettségek teljesítésére (pl.: munkabér törlesztésére, stb.) használható fel.

SPECIÁLIS FELTÉTELEK:Az integrációban részt vevő elemi kárt szenvedett termelők integrátor útján is igénybe vehetik a kedvezményes középlejáratú hitelt. Alapfeltétel: Integrált termelőkkel kötött szerződés megléte.

Az integrátor a saját nevében felvett hitel és a felvett kamattámogatás összegét a termelők felé köteles továbbadni. A hitel az integrátorral szemben fennálló esedékes tartozás törlesztésére is fordítható.

Kedvezményes hitel:

Összege:A megállapított hozamérték kiesés 20%-át meghaladó összege, de legfeljebb termelőnként 250 millió Ft.

Futamideje:5 év

Tőketörlesztési haladék:1 év

Állami készfizető kezesség-

vállalás:A tőkeösszeg legfeljebb 60%-a mértékű

Kamattámogatás:A jegybanki alapkamattal számított kamatösszeg 70%-a mértékű. A teljes hiteldíj összege legfeljebb 3 százalékponttal haladhatja meg a mindenkori jegybanki alapkamatot.

Benyújtás helye:Az agrárhitelezésben részt vevő - külön közleményben közzétett - pénzügyi intézmény

Benyújtás ideje:Folyamatos, de legkésőbb 2003. december 15. Az elemi kár okozta hozamérték növekedése esetén nagyobb összegű hitel igénybe vétele - a különbözetre - ismételten kezdeményezhető. A különbözetre az újabb hitelszerződést legkésőbb 2003. december 15-ig kell megkötni.

Elbíráló:A területileg illetékes megyei Földmûvelésügyi Hivatal által záradékolt kérelmeket - a hitelbírálati rend szerint - a pénzügyi intézmény bírálja el, kezességvállalás esetén a kezességvállalási szerzõdés szerinti összeghatár mértékéig. (A keret kimerülése esetén a pénzügyi intézmény a hitelkérelmek befogadását fel-függeszti.)

INFORMÁCIÓ:A kárenyhítõ támogatással kapcsolatos részletes információk, a szükséges nyomtatványok a falugazdászoktól kérhetõk.