MENÜ

Szövetkezések, szervezõdések támogatása

Oldalszám:
2013.02.19.
Ezen a jogcímen a 2002. évi 1,5 milliárd Ft állami támogatással szemben 2003. évben 3,7 milliárd Ft használható fel. Újszerû támogatási forma a termékpályás termelõi csoportok támogatása, amely mûködtetésére 1 milliárd Ft került elkülönítésre.Egyes termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatást

nyújtó szövetkezések (BÉSZ-ek) és egyéb gazdálkodói szervezetek

támogatása

Igénylõ:
  A szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény alapján és az új szövetkezetekrõl szóló 2000. évi CXLI. törvény (szövetkezeti törvény) elõírásainak megfelelõen alapított vagy átalakult - a 2002. évi mérlegadatok alapján legalább 200 millió Ft éves árbevételt elérõ - vagy a 20003. évben megalakultnál ezt vállaló 1. mezõgazdasági termékek felvásárlását, raktározását, értékesítését; 2. a mezõgazdasági termeléshez szükséges anyagok beszerzését; 3. valamint a mezõgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatásokat nyújtó  BÉSZ-ek.  1. A Szövetkezeti Törvény alapján létesült és mûködõ szövetkezetek, amelyek 2003. év folyamán alakulnak - legalább 3, de legfeljebb 50 tejelõ szarvasmarhát tartó - természetes, illetve jogi személyek részvételével egy-egy tejtermelõ körzetre kiterjedõ hatáskörrel mûködnek (tejszövetkezet)    Mezõgazdasági termelõk többségi részvételével mûködõ - legalább 10 termelõ által alapított - mezõgazdasági gépkör.Általános feltételek: A rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelõ támogatási kérelem elkészítése, a szükséges nyilatkozatok, okiratok csatolása.Mellékelni kell (szövetkezet és gépkör esetében): • az alapszabályt vagy alapító okiratot, a megalakulásra vonatkozó közgyûlési határozatot (bejegyzési kérelmet); • cégbejegyzési határozatot; • a hitelintézet igazolását a saját vagyon befizetésérõl, illetve a saját vagyon meglétét tanúsító nyitómérleget; • a 2002. évi árbevételrõl szóló nyilatkozatot, valamint a 2003. évi várható árbevétel összegét. • Konkrét feltételek: A támogatás igénybe vételétõl számított 5 éven belül a szövetkezet és egyéb gazdálkodó szervezet az alapító okiratban vállalt tevékenységet nem szüntetheti meg.  A felsorolt tevékenységeket non-profit jelleggel, a nyitott tagság elvének megfelelõen végzik.  A szövetkezet árbevételének 70%-a - számvitelileg igazolt módon - a tagok alaptevékenységébõl származik.  Tagjaik 75%-a 2003. évben regisztrált mezõgazdasági termelõ.  Támogatás mértéke: A szövetkezet tartós készlet-feltöltéséhez és mûködési költségeinek részbeni megtérítéséhez nyújtott támogatás: • az éves árbevétel 5%-a, de legfeljebb 60 millió Ft lehet. A támogatás összege nem haladhatja meg az igényléskori jegyzett tõke 200%-át.  A tejszövetkezet az alapítás megszervezése és bejegyeztetése költségeinek mérséklésére 600 ezer Ft, a szervezet mûködéséhez 10 ezer Ft/tejelõ szarvasmarha-egyed, de legfeljebb 10 millió Ft.  A gépkörök mûködtetéséhez - szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához - tagonként 100.000 Ft, de legfeljebb 3 millió Ft adható. • Benyújtás ideje: Szövetkezetek és gépkörök esetében 2002. május 31-ig, tejszövetkezetek esetében 2003. augusztus 31-ig.  Benyújtás helye: Illetékes Földmûvelésügyi Hivatal; Az elbírálást az FVM végzi.  Igényelhetõ: Illetékes adóhatóságtól az „Agrár-környezetvédelem, szolgáltatások fejlesztése” számláról  Ellenõrzi: Az FVM - az FM Hivatal, illetve a minisztérium által megbízott szakértõ szervek bevonásával - végzi.  Információ: A BÉSZ-ek támogatásáról részletes információt a falugazdászoktól kaphatunk.