MENÜ

Szaktanácsadás támogatása

Oldalszám:
2013.02.19.
Táblázat
Igénylõ: Regisztrált termelõ.
Támogatásra jogosultak: Mezõgazdasági, erdõ-, vad- és halgazdálkodási, élelmiszer-feldolgozási termelõi, valamint az ezeket kiegészítõ agroturizmus szolgáltatói, termelõi tevékenységet végzõk, amennyiben nem szerepelnek a szaktanácsadói névjegyzékben. 2002. évben fenti tevékenységekbõl származó árbevétele meghaladja az 1 millió Ft-ot Olyan szaktanácsadótól veszi igénybe a szolgáltatást, aki szerepel a Szaktanácsadói Névjegyzékben
Támogatás mértéke:
Az éves árbevétel
(ezer Ft)
Támogatás felsõ
határa (Ft/év)
Támogatás mértéke
(%)
1 000-7 000 100 000 75
7 000-20 000 125 000 50
20 000-40 000 150 000 25
Induló vállalkozás esetén a legalacsonyabb árbevételi kategóriát kell alkalmazni. 2003. január 1-jén a 40. életévet még be nem töltött - egyéni agrárvállalkozó -, éves árbevételétõl függõen a támogatás felsõ határának figyelembe vétele mellett 75% támogatást igényelhet.
Benyújtás helye: A támogatást igénylõ székhelye szerint illetékes Földmûvelésügyi Hivatal (FM Hivatal)
Elõjegyzés: A szaktanácsadóval megkötött szerzõdés egy példányát a szolgáltatást részletesen leíró melléklettel együtt a szerzõdés megkötését követõ 30 napon belül - de a munka megkezdése elõtt - elõjegyzés céljából be kell nyújtani az FM Hivatalhoz. Határidõ: 2003. október 31. Elõjegyzésbe nem vett szerzõdés alapján támogatás nem folyósítható.
Kifizetés iránti kérelem: A kifizetés iránti kérelmet a szerzõdésben foglalt teljesítési határidõt követõen 30 napon belül, tárgyévi kifizetési kérelmet legkésõbb 2003. október 31-ig kell benyújtani. A kifizetés iránti kérelemhez csatolni kell a számlamásolatot, erdõgazdálkodási tevékenység esetén az erdészeti hatósági szakvéleményt. Átutaláskor a fizetést igazoló bankszámla kivonat hitelesített másolatát.
Igényelhetõ: Az FM Hivatal igazolása, valamint a Rendelet 3. és 5. számú melléklete alapján az illetékes adóhatóságtól.
Ellenõrzi: FVM. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését a Minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.
Nem támogatható: Üzemtervezés (1996. évi LV. törvény 44-45 §.) Talajvizsgálatok laboratóriumi munkái
Információ: A szaktanácsadás támogatásáról részletes információkat a regisztrált szaktanácsadóktól és a falugazdászoktól kaphatunk.