MENÜ

A termésbiztonság növelésének lehetõségei a napraforgó termelésben

Oldalszám: 9
2014.07.08.

A napraforgó hazai terméseredményei az évjáratok, a termõhelyek és a változatos termesztéstechnológiai színvonal kölcsönhatásaként egy nagyon szerény átlagérték körül ingadoznak. Lényegesen nagyobb átlagérték körül ugyan, de hasonló nagyságrendû termésingadozások jellemzik az ausztriai napraforgó termelést is. Cikkünkben arra keresünk választ, hogy mi okozhatja a napraforgó termelési múlttal nem rendelkezõ Ausztriai gazdák elõnyét.

1. táblázat
Magyarország és

Ausztria napraforgó-termelése (FAO.STAT)

 
Évek Vetésterület (ha) Termésátlag (t/ha)
  Magyarország Ausztria Magyarország Ausztria
1988 366 925 19 921 1,95 2,81
1989 359 050 21 297 1,95 3,15
1990 346 857 22 229 1,97 2,47
1991 392 616 23 808 2,07 3,03
1992 429 631 30 670 1,78 2,34
1993 389 424 34 482 1,75 2,75
1994 416 129 37 299 1,60 2,46
1995 491 295 28 550 1,60 2,14
1996 473 043 18 983 1,84 2,30
1997 440 012 19 954 1,23 2,20
1998 426 968 22 096 1,68 2,57
1999 521 272 24 429 1,52 2,64
2000 298 795 22 336 1,62 2,46
2001 320 019 20 329 1,98 2,49
2002 418 000 21 381 1,86 2,71
Átlag - - 1,76 2,57
CV % - - 12,6 11,2A növényfajták (hibridek) genetikailag meghatározott értékmérõ tulajdonságai a változatos környezeti hatások és eltérõ termesztéstechnológiai körülmények kölcsönhatásaként realizálódnak. Az elõzõekbõl következõen az osztrák és a magyar napraforgó-termések közötti különbségek elvileg a fajtahasználati különbségekbõl, az eltérõ termõhelyi adottságokból, vagy a különbözõ termesztéstechnológiai színvonalból adódhatnak.

A fajtahasználat szerepe:A „biológiai alapok” a fajta jelentõsége közismert. A fajtaismeret a legkönnyebben megtérülõ befektetés, mivel a termelési költségek a fajtán keresztül realizálódnak. A fajtamegválasztás ezért a legfontosabb agronómiai és ökonómiai döntések egyike. A fajta meghatározó szerepének ellenére, a hazai és az osztrák fajtahasználat ismeretében kijelenthetjük, hogy a két ország terméseredményei közötti különbségek nem a fajtahasználatból erednek.Az Ausztriai napraforgó termelõk a vetésterületük 60%-án a Magyarországon is minõsített korai éréscsoportba tartozó Alzan hibridet, a terület 20%-án az ugyancsak korai, a hazai termelõk által jól ismert Alexandrát termelik. A 2002. évi OMMI napraforgó fajtaösszehasonlító kísérleti sorban az Alexandra 3,5 t/ha kaszatterméssel és 1547 kg/ha olajterméssel a 3. helyen míg az Alzan a 3,19 t/ha kaszat- és 1423 kg/ha olajterméssel a 15. helyen szerepelt.Az OMMI kísérleti eredmények azt sugallják, hogy valójában még a tõlünk magasabb osztrák terméseredményekkel sincsenek a minõsített hibridek potenciális termõképességei kihasználva.Az elõzõek alapján nem lehet vitás, hogy a hazai szinte zavarba ejtõen nagy hibrid választék (116 hibrid és 3 szabadelvirágzású fajta) kielégíti a különbözõ hasznosítási céllal, és az eltérõ környezeti és agronómiai szituációkkal kapcsolatos igényeket. A bõséges választék mellett kielégítõ, és korrekt a fajtahasználattal kapcsolatos információ is. Az OMMI is, és a Nemesítõ-házak is sokat tesznek azért, hogy részint a kiadványokon másrészt a fajtabemutatókon keresztül a legfontosabb értékmérõ tulajdonságokkal kapcsolatos információk eljussanak a termelõkhöz. A hibridek (fajták) megválasztásánál a következõ értékmérõ tulajdonságok ismeretére van szükség: termõképesség, olajtartalom, betegségrezisztencia, szárazságtûrõ képesség, tenyészidõ hosszúság, állománykiegyenlítettség, alkalmazkodó képesség, szárszilárdság, kiegyenlítettség.A hibridek morfológiai tulajdonságai (szármagasság, szármagasság kiegyenlítettség, a tányérállása stb.) fontos összefüggésben vannak az alapvetõ agronómiai és élettani tulajdonságokkal, mint pl.: a sûríthetõség, a megtermékenyülési rendellenességek gyakorisága, szárazságtûrõ képesség, az alapvetõ rizikófázis hosszúsága, és a betakaríthatósággal. A termelõk ezért joggal igényesek az állomány kiegyenlítettségére, hiszen ez a termésbiztonság egyik alapfeltétele. A kiegyenlítetlen szármagasságú állományt a szükségesnél alacsonyabb tarlóval, nagyobb betakarítási veszteséggel, és szárítási költséggel lehet csak betakarítani. Az állomány kiegyenlítettlenség különösen nagy hátránya, az alapvetõ rizikófázis a -fiziológiai érettség és a technológiai érettség közötti idõszak- hosszának megnövekedése. A csapadékos betakarítási periódusú évjáratokban, a gombabetegségek növekvõ fertõzési nyomása miatt, a hosszú rizikófázisú (lassú vízleadó-képességû) hibridek termésének akár 30-40 %-a is veszendõbe mehet.Voltaképpen az elõzõek miatt növekedett meg az utóbbi években a koraiság jelentõsége is. A korábbi szabadelvirágzású napraforgó fajták többségének akár 170 napot is elérõ tenyészidejéhez képest, a mai modern hibridek lényegesen rövidebb tenyészidejûek. A 2002. évi OMMI vizsgálatokban az „igenkorai” hibridek 120-125, a „koraiak” 120-126, míg a „középérésû” csoport tagjai 123-128 nap tenyészidõvel jellemezhetõk. Az aszályos években sajnos a különbözõ éréscsoportba tartozó hibridek az eltérõ éréscsoportba tartozó búzákhoz hasonlóan „összeérnek”. Kedvezõ vízellátottságú években az „igenkorai” éréscsoport tagjai rendszerint 113-116, a „koraiak” 116-122, míg a „középérésûek” 123-128 nap tenyészidejûek. A belvizes területek kései vethetõsége, az esetleges másodvetésként történõ termelés, valamint a rizikófázis idejének csökkentése miatt (a csapadékos õsz Botrytis fertõzéseinek elkerülése) igény van a „szuperkorai” 95-114 napos tenyészidejû hibridekre is. A tenyészidõ pozitív összefüggésben van a szármagassággal és a termõképességgel. A magasabb és késõbbi érésû hibridek általában bõtermõbbek, de a kisebb termetû rövidebb tenyészidejû hibrideknél a terméskülönbség tõszámsûrítéssel kompenzálható.A termésbiztonság különlegesen fontos eleme a betegségrezisztencia. A termelõk a jó szántóföldi rezisztenciával rendelkezõ hibrideket igénylik, elsõsorban a peronoszpóra, a fehérpenészes tõ-szár- és tányérrothadás, a barna szárkorhadás (Diaphorte), a szürkepenész, és a napraforgó rozsda vonatkozásában. A peronoszpóra elleni rezisztencia a fajtaminõsítés alapvetõ kritériuma. Az újabb rasszok elleni gének beépítését a hazai napraforgó nemesítés vezetõ intézményében a GK KHT-ben a francia Maïsadour nevû céggel közös programban a Masaï és Macha hibridekben már sikerrel megoldották.A szklerociózis elleni rezisztencia kialakítása, a szártõ, a szár és a tányér eltérõ génikus determinációja, valamint az ellenállóság és az olajtartalom negatív korrelációja miatt bonyolultabb nemesítési feladat, de a már sokat bizonyított magyar nemesítõk errõl a lehetõségrõl sem mondanak le. Az elõzõekhez hasonló problémák miatt a bõtermõ és egyben Diaphorte elleni rezisztenciával rendelkezõ hibridek kialakítása is várat magára.A kártétel mértéke a hibridek és a folyton változó kártevõk genetikai konstitúciójától, és a környezeti tényezõk bonyolult kölcsönhatásától függ. A kórokozók ugyan különbözõ fenofázisokban támadhatnak, de a legnagyobb kártétel a már korábban említett „rizikófázisban”, a virágzás végétõl a technikai érésig tartó szakaszban várhatjuk. Ez a körülmény egyben a prevenció lehetõségét is megszabja, részint a (korai) hibridek kiválasztásával, másrészt a rizikófázis hosszát csökkentõ defóliálás idõpontjának idõzítésében rejlõ lehetõségekkelA hibridek termõképességérõl az OMMI éves közleményei adnak hiteles felvilágosítást. Mivel ezek az adatok minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõek a 2. táblázatban, csak az elmúlt évi fajtasorrend elsõ helyeit elfoglaló hibridekrõl teszünk említést.

2. táblázat
Kivonat a

napraforgó fajtaösszehasonlító-kísérlet eredményeibõl

(forrás: OMMI közlemény)

 
Éréscsoport Hibrid Rangsor % t/ha Olajtart. kg/ha
Igen korai Samanta 1 105,6 3,18 1553
  Floyd 2 104,2 3,14 1533
  Louidor 3 102,9 3,10 1518
  Magóg 4 101,6 3,06 1467
Korai LG 5430 Diaboló 1 112,1 3,69 1830
  PR 63A82 2 110,3 3,59 1641
  Alexandra PR 3 107,5 3,50 1547
  Magnum 4 106,9 3,48 1770
  PR 63A90 5 105,1 3,42 1557
  Astor 6 102,9 3,35 1647
  Cresus 7 101,7 3,31 1565
  Florix 8 101,4 3,30 1599
  Coriste 9 101,4 3,30 1487
  Allstar RM 10 100,1 3,26 1418
Középérésû Arena PR 1 103,6 3,38 1525
  Zoltán 2 103,3 3,37 1459
  Lympil 3 102,7 3,35 1573
  Opera PR 4 102,3 3,34 1499A 2. táblázat adataiból úgy tûnik, hogy a legnagyobb kaszat és olajtermések, a korai éréscsoportba tartozó hibridekkel érhetõek el. Az igen korai hibridek a kisebb genetikai potenciáljuk, a középérésûek pedig vélhetõen a hosszabb rizikófázis miatti nagyobb betakarítási veszteségek miatt vannak hátrányosabb helyzetben. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az igenkorai és a középérésû csoportnak ne lenne igen komoly szerepe a fajtakiválasztásban. Az elõbbiek nélkülözhetetlenek, abban az esetben, pl. ha az elõvetemény helyzet miatt már augusztusban betakarításra érett hibridre van szükségünk, a középérésû csoport tagjai pedig egyes speciális értékmérõ tulajdonságaik (pl.: a Masï kiváló peronoszpóra rezisztenciája) miatt.A 2. táblázatban fel nem tüntetett, de az OMMI közleményekben szereplõ minõsített fajták mindegyike alkalmas lehet a magyarországi termesztésre. A tényleges fajtamegválasztás során célszerû a termõhely ökológiai körzetéhez hasonló kísérleti helyek, illetve fajtabemutatók terméseredményei alapján dönteni.Az ökológiai környezet szerepe:A talaj és a klímaviszonyoknak a termésmennyiségre és a termés minõségre gyakorolt hatása közismert. Nyilvánvaló, hogy a napraforgó esetében is annak a közvélekedésben megfogalmazott szárazságtûrõ képessége ellenére, a legfõbb termést limitáló tényezõ a csapadék mennyiség. Az sem lehet kétséges, hogy értelmetlen dolog a napraforgót a talaj iránt igénytelen növénynek tekinteni. Nem nehéz belátni, hogy a legnagyobb termések, jó búzatalajokon, azokban a kiegyenlített csapadék ellátottságú évjáratokban érhetõek el, amikor a virágzás elõtti és az azt követõ két hétben a napraforgó nem szenved vízhiányban. Az Ausztriai napraforgó termesztéssel foglalkozó termõhelyek ismeretében, a körülmények részletes elemzése nélkül is kijelenthetjük, hogy a termésátlagokban meglévõ különbségek nem termõhely hatásból származnak.

A termesztéstechnológia szerepe:Az elõzõek után nyilvánvaló, hogy a terméskülönbségek okai elemi termesztéstechnológiai különbségekben keresendõk. A hazai megfigyeléseim és néhány osztrák gazdával történt több éves együttmûködésem alapján állíthatom hogy a lényeges terméseredményt meghatározó különbségek, a vetéstechnológiával, a növényvédelemmel, és a betakarítással kapcsolatosak. Jelen közleményünkben csupán a vetéstechnológiai hiányosságainkra utalok. Az osztrák gazdák többsége megtanulta, hogy a napraforgó kifejezetten érzékeny nem csak a tenyészterület nagyságára, hanem a tenyészterület alakjára is. A magyar termelõk egy része sajnos még nem vette tudomásul, hogy a napraforgó tényleges vízigényérõl a tõszám adatok ismerete nélkül, még vélekedni sem lehet. Ez azt jelenti, hogy évrõl-évre találhatunk a túlsûrítés miatt, vízhiánytól szenvedõ állományokat. A napraforgó nemcsak állomány méretekben, de a sorokon belüli néhány tõ együtteseként is érzékenyen reagál a túlsûrítésre. Nem nehéz megfigyelni, hogy a sorokon belül azok az egyedek nyúrgulnak fel, és hoznak kis átmérõjû, a centrális részen csak léha kaszatokat tartalmazó tányért, amelyek közelebb, mint 15-20 cm-re vannak egymáshoz. Alapvetõ probléma, hogy nem ismerjük a talajaink kora tavaszi vízkészletét, jóllehet hibridenkénti eltéréssel a tényleges vízellátottsági adatokhoz kellene a tõszámot igazítani. Alig-alig találunk Magyarországon olyan vízellátottságú termõhelyeket, amelyek a 60000 körüli, vagy a fölötti tõszámot- akár a rövidszárú, jobban sûríthetõ hibridekbõl is- képesek lennének felnevelni. Ezzel szemben az ország valamennyi termõtáján találkozhatunk mesterséges aszályhelyzetnek kitett, túlsûrített napraforgó állományokkal.A termésmennyiséget meghatározó egyéb technológiai elemek szerepére a késõbbiekben visszatérünk.

Forrás:

1. OMMI (2002): Napraforgó. Leíró fajtajegyzék. OMMI és FVM kiadványa, Budapest 2002.2. Pálvölgyi L. (2002): Bõvülõ napraforgó fajtaválaszték. Gabonakutató Híradó. Kutatás+Marketing. Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja. 16. évfolyam 1. szám. 3-4. p.

Dr. habil Pocsai Károlytanszékvezetõ, egyetemi tanár