MENÜ

Észrevételek a szőlő sortávolságának megválasztásával kapcsolatban

Oldalszám: 37
2014.07.14.

Történeti áttekintés

Az állókultúrákat jellemzõ ültetvényszerkezet egyik fontos eleme a sor- és tõtávolság. A területegységre jutó tõkék száma a szõlõtermesztés története során sokat változott. A filoxéra megjelenése elõtt szõlõinket a soratlan ültetési mód, hektáronként 15 - 25 ezer tõke telepítése jellemezte. Feljegyezték, hogy a bácskai gyalogmûvelésû ültetvényekben egy hektáron 60 ezer tõke is volt. A filoxéravész után kötelezõen elõírták a tõkék sorokba történõ ültetését. Dr. Perlaky Mihály 1899-ben A szõlõmûvelés kátéja címû munkájában a tõkék térállásával kapcsolatban a következõ ajánlást adta: "Az egyes tõkék távolsága a legszokottabb mívelésmód mellett, sorban és tõkénként is egymástól legalább 1 méter legyen. A régi sûrû ültetésmódhoz szokott gazdák elõtt ez elsõ pillanatra nagyon ritkának tetszhetik;azonban nem így van, mert a tapasztalat bizonyítja, hogy több termésre számíthatunk."

Az 1930-as években megkezdődött a művelés gépesítése. A gépek használata megkövetelte a szőlő tenyészterületének, elsõsorban sortávolságának a növelését. A sorközszélesség változásában a nagyüzemek megalakulása jelentette a döntő fordulatot. A szőlők sortávolságát fokozatosan 240 cm-ig növelték, művelésüket keskeny nyomtávú mezõgazdasági traktorokra alapozták.

A széles sorközű Moser művelés terjedése hazánkban az 1960-as években kezdődött. Alkalmazása új szakaszt nyitott a szőlőtermesztésben. Az új telepítési rendszer bevezetésével a sortávolságok egységesítésére törekedtek. Az Állami gazdaságok üzemfejlesztési tájékoztatója című kiadványban (7. Szőlőtermesztés, 1968) e szándékot a következőképpen fogalmazták meg: "Tapasztalataink alapján le kell szögezni, hogy a jövőben 240 cm sortávolságra szőlőt telepíteni viszonyaink közt ésszerűtlen, hanem minimálisan 300 cm-es sortávolságot kell alkalmazni." A széles sortávolságú ültetvények térhódítását szolgálta a termesztés rendeleti szabályozása is. A 42/1979. (XI. 1.) PM-MÉM sz. rendelet 4. számú melléklete értelmében az állami támogatás feltétele síkvidéki ültetvényekben a 300-350 x 120 cm-es, dombvidéken pedig a 350 x 120 cm-es sor- és tõtávolságra történõ telepítés (3333 - 2777 tõke/ha) volt. Eltérni legfeljebb ± 15 %-al lehetett.

A rendszerváltást követően megváltozott a szőlőültetvények telepítési támogatásának szellemisége. A 44/1995. (XII. 29.) FM rendelet 2. számú melléklete alapján 2 m2-nél kisebb tenyészterületű szőlő is részesülhetett állami támogatásban. Ráadásul az igénybe vehető támogatás összege a szűkebb tenyészterületű szőlő telepítése esetén mintegy 30%-al több volt. Az FVM Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) integrált növénytermesztési célprogram keretében szőlőre is igényelhető terület alapú támogatás. A pályázat szakmai követelménye alapján általánosan indokolt a 3000 - 5000 tő/ha beállítása.

A NAKP "B": Ökológiai szőlőtermesztés és borászat munkaközi tanfolyami anyag olvasói ennél is nagyobb hektáronkénti tőkeszám-javaslattal ismerkedhetnek meg: megfelelő művelésmód esetén a 100-200 cm-es sortávolság és a 100 cm-es tőtávolság mellett az 5000 - 10000 tő/ha is ajánlható.

Mindezek ismeretében joggal kérdezheti a Tisztelt Olvasó, vajon visszatérjünk-e a száz évvel korábbi telepítési rendszerhez? Milyen tanulságok vonhatók le az elmúlt száz év szõlészeti gyakorlatából? Milyen szempontokat vegyünk figyelembe az új telepítések sortávolságának megválasztása során?

A sortávolság megválasztását befolyásoló szempontok

Amint a történeti áttekintésbõl is kiderült, a sortávolság megválasztásában az egyik legfontosabb tényezõ a mûvelés gépesíthetősége. A sortáv megválasztásakor figyelembe kell venni a rendelkezésre álló erőgép, illetve a mûvelõeszközök szélességét. A sorok szélességének meghatározásához a gépek mérete mellett feltétlenül számításba kell venni - mind a két oldal felõl - a lombozat szélességét, valamint a biztonságos közlekedést szolgáló, kb. 15 - 15 cm-es oldaltávolságot. Ellenkező esetben a művelőeszközök könnyen sérüléseket okozhatnak a szőlő szárrendszerében, ráadásul a fokozott óvatosságot követelő munkavégzés miatt a gépi munkák teljesítménye is csökken. Lombfal nevelése esetén 0,3 - 0,4 m-t, lombsátras ültetvénynél pedig 0,65 - 0,75 m-t célszerû a gép szélességén túl oldaltávolságként tervezni.

A sortávolságot a gépek mellett a mûvelésmód is meghatározza. A fejművelésű tőkéket legfeljebb 1 x 1 m sor- és tõtávolságra telepítik. A hazai bakmûvelések tenyészterület igénye maximálisan 1,2 x 1,2 m. A Royat kordon és az alacsony Guyot mûvelés sortávolsága többnyire 1,5 m. A középmagas Guyot, a vertikó -, valamint a középmagas törzsû, ívelt szálvesszõs metszésmódú tõkéket leggyakrabban 1,8 - 2,4 m sortávolságra helyezik el. A Moser-, a Sylvoz-, az ernyõ- és az egyesfüggöny mûvelések esetében általában 3,0 - 3,5 m-es sortávolságot alakítanak ki. Kettõsfüggöny mûvelésnél - 1,6 m-es kereszttartó használatával - 4,4 m sortávolság szükséges.

A sortávolság megválasztásában szerepet játszik a támrendszer, illetve a lombfal magassága is. Méretük meghatározza, milyen lesz a lombozat, a fürtzóna megvilágítottsága. Minél keskenyebb a sortávolság és minél magasabb a lombfal, annál nagyobb mértékben árnyékolják be egymást a szomszédos sorok. Moser véleménye szerint a támaszmagasság és a sorközök szélessége közötti arány 2 : 3 legyen. A szõlõtermesztés északi határához közeli országok szakírói a támrendszer és a sortávolság aránya helyett újabban a lombozat magasságát és a lombfalak távolságát viszonyítják egymáshoz. Optimálisnak azt tartják, ha arányuk 0,8 - 0,9 közötti.

A sortávolság nagyságát a választandó termõ- és alanyfajta növekedési erélye is módosítja. Moser szerint például: "Azt, hogy a szõlõt 3,2 vagy 3,5 m sortávolságra telepítsük, egyedül a fajta dönti el. A gyenge növekedésû fajtákat - amilyen a Rizlingszilváni, Zöld veltelini és Ottonel muskotály - sûrûbben lehet telepíteni. Az erõs növekedésû fajtákat, mint amilyen a Rajnai rizling, Korai piros veltelini, Chasselas stb. - pedig 3,4 m sortávolságra telepítik." A nagy egyedi terhelésû, magasmûvelésû tõkék érési ideje mintegy 8 - 12 nappal kitolódik. Ennek megfelelõen a magasmûvelésû, széles sortávú ültetvényekben elõnyösebb a viszonylag korai érésû fajták telepítése. Az oltványtõke növekedési erélyét az alanyfajta is befolyásolja. Széles sortávolság esetén ajánlatos viszonylag erõteljes növekedésû alanyt (pl. Berlandieri x Riparia T.K. 5BB) választani. Erõs növekedést kiváltó alany használata elsõsorban akkor javasolható szûk térállású ültetvényben, ha a talajadottságok kedvezõtlenek. Az oltványtõkék általában erõteljesebben növekednek, mint a saját gyökéren élõ termõfajták. Dugványokkal való telepítés esetén ezt is számításba kell venni.

Mélyrétegû, tápanyagban gazdag talajokon, illetve öntözésre berendezkedett gazdaságokban célszerû viszonylag széles sortávolságot választani. Kedvezõtlen víz- és tápanyag-ellátottságú területeken viszont elõnyösebb a keskenyebb sortávolságú szõlõk telepítése. Meredek lejtõs területen szintén kedvezõbb a talajt jobban beárnyékoló keskeny sorközû ültetés. A szõlõtermesztés északi határa közelében a korlátozott hõ- és fényviszonyok miatt elterjedt a kis sor- és tõtávolságok alkalmazása. Optimális hõ- és fényviszonyok mellett azonban széles sortávolságra, olykor 4 - 6 m2 tenyészterületre telepítik a szõlõt. A talajok szerény víz- és tápanyag-ellátottsága esetén azonban még az ilyen éghajlati viszonyokkal rendelkezõ tájakon (pl. Szicília, Spanyolország egyes vidékei) is kis sor- és tõtávolságot használnak.

A sortávolság megválasztásában nem elhanyagolható szempont a termesztési cél. A biotermesztésben például az alacsonyabb szintû tápanyagutánpótlásra való törekvés érdekében indokoltnak tartják a keskenyebb sortávolságú, kis tenyészterületû szõlõk kialakítását.

A különbözõ sortávolságú ültetvények összefoglaló értékelése

A széles sorközû ültetvények hozama általában kisebb. A tenyészterület növelésével a tõkék terhelése, a tõkénkénti terhelés mértéke egy bizonyos határig fokozható ugyan, azonban a terheléssel nem lehet ellensúlyozni a tõkeszám csökkenését. Széles sorközû ültetvényekben már viszonylag kevesebb tõke hiánya is jelentõs terméskiesést okozhat. Meg kell azonban jegyezni, hogy a nagyobb sorszélességû ültetvényekben kevésbé áll fenn a lehetõsége annak, hogy túllépjük a "Bortörvény" által elõírt maximális terméshozamot.

A kisebb tenyészterületû tõkék általában jobb minõségû, íz- és zamatanyagban gazdagabb termést adnak. A szélesebb sortávolságú ültetvényekben az egy tõkére jutó termésmennyiség növekedésével kedvezõtlenné válhat a levélfelület : termés aránya, ezért gyakran csökken a must cukortartalma és nõ a titrálható savtartalma. A hagyományos francia felfogás szerint a tõkék növekedési erélye és minõsége szorosan összefügg egymással. A gyenge növekedésû, keskeny sortávú ültetvények tõkék hamarabb befejezik a növekedésüket, s talajközeli fürtjeik korábban, jobb minõségben érnek be. (Megjegyzendõ: a talaj közelében levõ fürtöket könnyebben fertõzheti a peronoszpóra és a szürkerothadás.)

A fenyegetõ klímaváltozás miatt az is fontos szempont lehet, hogy a keskeny sortávolságú ültetvények tõkéi kisebb egyedi hozamuk és mélyebbre hatoló gyökérrendszerük miatt kevésbé érzékenyek a szárazságra, könnyebben képesek átvészelni hosszabban tartó, száraz idõszakokat.

A széles sortávolságú ültetvényekben - azonos négyzetméterenkénti rügy-, illetve hajtásterhelés mellett - sûrûbb a lombozat, ezért nagyobb az önárnyékolás a keskenyebb sortávolságú szõlõkhöz képest. A sûrûbb lombozatban nagyobb a szürkerothadás kockázata.

A széles sortávú ültetvények egyértelmû elõnye az, hogy kedvezõbbek a gépesítés feltételei. Lehetõvé válik a nagy teljesítményû erõgépek használata, nõ a munka termelékenysége. A kisebb tõszám miatt a kézi munkaóra-szükséglet is csökken, kevésbé kiélezettek a munkacsúcsok. Egyszerûbben végrehajthatók a kifejezetten kézi munkához kötött zöldmunkák. A környezetkímélõ termesztés szempontjából lényeges, hogy mód nyílik sorközi takarónövények vetésére és szélesebb kerekû, kisebb talajtömörödést kiváltó gépek használatára. A széles sorközû ültetvényekben a kisebb kezelendõ felület miatt kevésbé szennyezõ hatású a vegyszeres gyomirtás. Az egy hektárra számított levélfelület szintén kisebb, ezért itt növényvédõszer is megtakarítható.

A széles sorközû ültetvények beruházási költsége alacsonyabb a közepes-, illetve a keskeny sortávú szõlõkhöz képest. Egy 2,5 m sortávolságú ültetvény beruházási költsége például egy 3 méteres sortávolságúéhoz viszonyítva hozzávetõleg 30 %-al több. A létesítés mellett a nagyobb sorszélességû szõlõk támaszrendszerének a karbantartása is olcsóbb.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a mind széles, mind pedig a keskenyebb sortávolságú ültetvényeknek is vannak elõnyeik és hátrányaik. Döntésünk elõkészítése során ajánlatos figyelembe venni többek közt a gépesítés lehetõségeit, a terület adottságait, a telepítendõ fajta sajátosságait, a választandó támaszrendszert és mûvelésmódot, a termelés célját, hagyományait, valamint a hatályban levõ törvényeket, rendeleteket és az állami támogatás feltételeit.

Dr. Zanathy Gábor

A rügyek, illetve a hajtások száma folyóméterenként

különbözõ terhelési szinteken,

keskeny-, közepes- és széles sortávolságú ültetvényekben (Kiefer, 1979)
Rügy (db/m²) Rügy, illetve hajtás folyóméterenként
  1,5 m-es sortáv esetén 2,0 m-es sortáv esetén 3,0 m-es sortáv esetén
6 9 12 18
9 13,5 18 27
12 18 24 36
Példák a sorszélesség meghatározására

az erõgép mérete és a szükséges oldaltávolság alapján

(Hillebrand - Schulze - Walg, 1992)
Az erõgép szélessége (m) Oldaltávolság

(m)
Szükséges sortávolság

(m)
1,00 0,30 + 0,30 = 0,60 1,60
1,00 0,40 + 0,40 = 0,80 1,80
1,50 0,40 + 0,40 = 0,80 2,30
1,50 0,65 + 0,65 = 1,30 2,80
1,50 0,75 + 0,75 = 1,50 3,00
1,70 0,40 + 0,40 = 0,80 2,50
1,70 0,65 + 0,65 = 1,30 3,00
1,70 0,75 + 0,75 = 1,50 3,20
Példák a lombozat magassága és a lombfalak

közötti

távolság arányának alakulására 30 cm-es

lombfalszélesség esetén (Schultz, 1977)
Lombfal magasság

LM
Lombfalak távolsága

LT
Sortávolság LM/LT
1,2 m 1,5 m 1,8 m 0,80
1,3 m 1,6 m 1,9 m 0,81
1,4 m 1,7 m 2,0 m 0,82
1,5 m 1,8 m 2,1 m 0,83