MENÜ

A 2003. évben fagy- és aszálykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk kárenyhítõ támogatása

Oldalszám:
2014.07.09.

Táblázat

JOGOSULT: mezõgazdasági termelõ:
  • érvényes mezõgazdasági õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ magánszemély,
  • regisztrált családi gazdálkodó
  • egyéni vállalkozó
  • belföldi székhelyû jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

integrátor:

  • az FM Hivatal nyilvántartásában szereplõ ún. regisztrált integrátor

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:Regisztráció megléte;

A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel/bevétel aránya legalább 50%;

A tartalmi és a formai követelményeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott támogatási kérelem;

Integrátorok esetében:

Termelőkkel kötött szerződés megléte,

valamint a felvett hitel és kamattámogatás összegének termelők felé történő továbbadás kötelezettségvállalása

EGYÉB FELTÉTELEK:A tógazdaságot, illetve halastav(ak)at üzemeltetőknek a haltermelésben keletkezett hozamkiesést tartalmazó táblázatot a megyei halászati felügyelővel igazoltatniuk kell.

Az erdősítésekben megállapított elemi károk mértékét tartalmazó táblázatot az Állami Erdészeti Szolgálat Igazgatóságánál igazoltatni kell.

HOZAMÉRTÉK KIESÉS

SZÁMÍTÁSA:A fagy- és aszálykár okozta kárösszeg kiszámításánál, a tárgyévet megelőző elemi csapástól mentes 3 évben ténylegesen betakarított átlagtermést alapul véve, - sorrendiségében - az étkezési búza és a takarmánykukorica esetében a 2003. évi intervenciós árakat, a többi növénynél a tényleges értékesítési árakat, ennek hiányában a 2003. évi szerződéses árakat, illetve a rendelet mellékletében megjelölt főbb növénytermesztési termékek átlagárakat kell figyelembe venni.

TÁMOGATÁSI FORMA ÉS A

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:Végleges kárenyhítő - vissza nem térítendő - támogatás (10 milliárd Ft),

Középlejáratú hitel (50 milliárd Ft) kamattámogatása

1. Végleges kárenyhítő támogatás:

KONKRÉT FELTÉTELEK:A szántóföldi növényeknél (a zöldségféléket is beleértve), a szőlő- és gyümölcs kultúrákban, az erdősítésekben, valamint a halastavakban megállapított fagy- és/vagy aszálykár mértéke együttesen - az említett kultúrák átlagában - 30%, vagy azt meghaladó mértékű.

IGÉNYLÉS MÓDJA:Tartalmi és formai követelményeknek megfelelő támogatási kérelem elkészítése és határidőn belül történő benyújtása

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:A 30% feletti kárösszeg 30%-a

BENYÚJTÁS HELYE:Területileg illetékes Megyei Földmûvelésügyi Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

BENYÚJTÁS IDEJE:2003. november 30.

IGÉNYELHETÕ:A Hivatal által kiállított igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól 2003. december 11-15. közötti időszakban.

MEGJEGYZÉS:A végleges kárenyhítő támogatást igénylők előleg felvételét is kezdeményezhették. Országosan a támogatási előleg igazolt összege meghaladta a 3 milliárd Ft-ot.

2. Középlejáratú hitel kamattámogatása:

IGÉNYLŐ:Mezőgazdasági termelő, integrátor

KONKRÉT FELTÉTELEK:A szántóföldi növényeknél (a zöldségféléket is beleértve), a szõlõ- és gyümölcs kultúrákban, az erdõsítésekben, valamint a halastavakban megállapított fagy- és/vagy aszálykár mértéke együttesen - az említett kultúrák átlagában - 20%, vagy azt meghaladó mértékû.

A hitel anyag- és eszközszükséglet fedezetére és egyéb kötelezettségek teljesítésére (pl.: munkabér törlesztésére, stb.) használható fel.

SPECIÁLIS FELTÉTELEK:Az integrációban részt vevõ elemi kárt szenvedett termelõk integrátor útján is igénybe vehetik a kedvezményes középlejáratú hitelt. Alapfeltétel: Integrált termelõkkel kötött szerzõdés megléte.

Az integrátor a saját nevében felvett hitel és a felvett kamattámogatás összegét a termelõk felé köteles továbbadni. A hitel az integrátorral szemben fennálló esedékes tartozás törlesztésére is fordítható.

Kedvezményes hitel:

Összege:A megállapított hozamérték kiesés 20%-át meghaladó összege, de legfeljebb termelõnként 250 millió Ft.

Futamideje:5 év

Tõketörlesztési haladék:1 év

Állami készfizetõ kezesség-

vállalás:A tõkeösszeg legfeljebb 60%-a mértékû

Kamattámogatás:A jegybanki alapkamattal számított kamatösszeg 70%-a mértékû. A teljes hiteldíj összege legfeljebb 3 százalékponttal haladhatja meg a mindenkori jegybanki alapkamatot.

Benyújtás helye:Az agrárhitelezésben részt vevõ - külön közleményben közzétett - pénzügyi intézmény

Benyújtás ideje:Folyamatos, de legkésõbb 2003. december 15. Az elemi kár okozta hozamérték növekedése esetén nagyobb összegû hitel igénybe vétele - a különbözetre - ismételten kezdeményezhetõ. A különbözetre az újabb hitelszerzõdést legkésõbb 2003. december 15-ig kell megkötni.

Elbíráló:A területileg illetékes megyei Földmûvelésügyi Hivatal által záradékolt kérelmeket - a hitelbírálati rend szerint - a pénzügyi intézmény bírálja el, kezességvállalás esetén a kezességvállalási szerzõdés szerinti összeghatár mértékéig. (A keret kimerülése esetén a pénzügyi intézmény a hitelkérelmek befogadását fel-függeszti.)

INFORMÁCIÓ:A kárenyhítõ támogatással kapcsolatos részletes információk, a szükséges nyomtatványok a falugazdászoktól kérhetõk.

FVM SOMOGY MEGYEI TITKÁRSÁG