MENÜ

Cukorrépa betakarítás

Oldalszám: 36-37
2014.07.14.

ELÕTÉRBEN A MAGAJÁRÓ, „BUNKERES” GÉPEK

Az elmúlt tíz-egynéhány évben a cukorvertikumban bekövetkezett változások a cukorrépa-termesztés gépesítésében - ezen belül a betakarításban - is, jelentõs változásokat eredményeztek. A ’90-es évek közepéig általánosan (85-90%-ban) alkalmazott kétmenetes - magajáró, ill. adapteres gépekre alapozott - betakarítási technológiák mellett, fokozatosan az egymenetes, 6-soros, gyûjtõtartályos (ún. „bunkeres”) magajáró betakarító gépek kerültek elõtérbe, s az elmúlt évben a termõterület, több mint 60%-án már ilyen gépek dolgoztak. Jelen összeállításban a betakarító gépek, betakarítási technológiák általános ismertetése mellett, a cukorrépa betakarítás jelenlegi gépesítési színvonala, és a gépbeszerzési lehetõségek kerülnek bemutatásra.

Cukorrépa betakarítási technológiák

A cukorrépa betakarítása több munkamûvelet összevonásából tevõdik össze, így a technológiai munkafolyamat a gyökerek: levéltelenítésébõl, fejezésébõl (esetlegesen a leveles répafej, vagy a répalevél begyûjtésébõl); kiszedésébõl, tisztításából, szállító jármûre rakásából, vagy tartályba gyûjtésébõl és onnan a szállító jármûre, ill. a táblaszéli prizmába ürítésébõl; a táblaszéli utótisztításából és rakodásából, valamint szállításukból áll. Az egyes munkamûveletek összekapcsolására - azok gépi megvalósítására - több lehetõség is nyílik, így a lehetséges technológiai variációk száma is többféle. Ennek megfelelõen egy- és kétmenetes betakarítási technológiák alakultak ki, amelyekbõl a jelentõsebb részarányt jelenleg az egymenetes betakarítási technológiák képviselik.

Az országban alkalmazott egymenetes cukorrépa-betakarító gépek vontatott-, vagy magajáró kivitelûek. Ezek mellett természetesen olyan traktorra kapcsolt gépkombinációkkal is lehet találkozni, amikor az erõgép mellsõ részére van felfüggesztve a levéltelenítõ-fejezõszerkezet és az erõgép a répakiszedõ-kocsirakó munkagépet vontatja. A magajáró gépek általában 6-soros, míg a traktorra kapcsolt és vontatott betakarítók 2-4 soros kivitelûek. Az egymenetes cukorrépa-betakarító gépek között alapvetõ eltérés a gyökérgyûjtés rendszerében van. A vontatott gépek gyûjtõtartályos kivitelûek (pl. Kleine KR-2, Stoll V-202). Gyûjtõtartályaik 8,0-12,0 m3-esek, ~ 5,5-8,0 t répabefogadó képességûek. A magajáró, egymenetes gépek között megkülönböztetünk: közvetlen átrakós (pl. Matrot-31), elõtároló-tartályos (pl. Moreau Lectra 4005), illetve nagytartályos (ún. „bunkeres”) gépeket (pl. Holmer Terra DOS; Ropa euroTiger; Kleine SF-10). A bunkeres gépek gyûjtõtartályai 15,0-40,0 m3-esek, s így egyszerre ~ 10-26 t répagyökér befogadására képesek.

A kétmenetes betakarítási technológiákban a fejezést-kiszedést-rendrakást vonják össze egymenetbe és erre a célra magajáró (pl. Herriau AM-6, Moreau GR-4), illetve traktorra függesztett - ún. „adapteres” - (pl. Kleine KR-6 III., Stoll MRG-6) gépeket alkalmaznak. Külön menetet képez a rendre rakott gyökerek felszedése, tisztítása és kocsira rakása, amelyre a vontatott rendfelszedõ-kocsirakó munkagépek (pl. Herriau Super, Kleine L6) használhatók.

A cukorrépa-betakarító gépek és a betakarítási technológiák rendszerezését az 1. ábra szemlélteti.

A gépesítés jelenlegi helyzete

A cukorrépa-betakarítás gépeinek hazai vonatkozásában jelenleg két jelentõsebb - német és francia - gépcsoport figyelhetõ meg. Ezek közül a német betakarító gépek nagyobbrészt az egymenetes betakarítási technológiákat (pl. HOLMER, ROPA) képviselik, s a magajáró kivitelû, 6-soros gépek különbözõ (16-26 t) répagyökér befogadóképességû gyûjtõtartályokkal rendelkeznek. Az elmúlt évben a HOLMER betakarító gépek a terület több mint 50 %-áról, a ROPA gyártmányok (SRV 1200; R6.16; euroTiger) ~ 10 %-áról takarították be a gyökereket. A szintén német KLEINE gyártmányok között: a vontatott egymenetes (KR 2) 2-soros, a traktorra szerelt kétmenetes - adapteres - 6-soros (KR-6 II./KR-6 III. + L6/LS6), valamint a magajáró (SF 10) gyûjtõtartályos gépek is megtalálhatók. Az ugyancsak német STOLL betakarító gépek közül - bár részarányuk az utóbbi években jelentõsen, 2,5 %-ra csökkent - a vontatott 2-soros (V 202) és a traktorra szerelt 6-soros (MRG-6) adapteres gépek dolgoztak még a betakarításban. A tavalyi évben a KLEINE gyártmányok ~ 11 %-nyi, míg összesítve a német gépek a teljes terület háromnegyed részérõl takarították be a cukorrépát.

A francia gyártmányú cukorrépa-betakarító gépek között egy- és kétmenetes változatok találhatók meg. A ’80-as években még igen jelentõs - a betakarított területre vonatkoztatva ~ 70 %-os részarányt is képviselõ kétmenetes HERRIAU gépsorok (AM-6 + Super) száma fokozatosan csökkent, s ez az arány jelenleg csak 10 % körüli. A francia MATROT M-31, illetve a MOREAU (GR-2; GR-4, Lectra V2) magajáró és adapteres gépek - összességében - szintén ~ 11 %-ban „részesedtek” a betakarításból. Ezeknél a magajáró, egymenetes, 6-soros gépeknél a közvetlen átrakós és az átmeneti (~ 4,5 m3-es) elõtároló tartályos kivitelek találhatók meg a hazai gyakorlatban. A közvetlen átrakós betakarító gépek folyamatos szállítójármû biztosítást igényelnek, míg az elõtároló tartályos gépek a folyamatos gyökérgyûjtést csak a szállítójármû váltás idejére teszik lehetõvé, ezért munkájuk jó üzemszervezést igényel.

Az elõzõekben ismertetett betakarító gépek/gépsorok mellett még, az egyéb gépek közül kiemelkedõk az olasz BARIGELLI (3- és 6-soros) egymenetes magajáró gépei, amelyek az elmúlt évben a terület 2,3 %-áról takarítottak be cukorrépát.

A betakarított cukorrépa (másodlagos) utótisztítása és rakodása az áttelepíthetõ (mobil) és a magajáró gépekkel valósítható meg. A helyhez kötött (de áttelepíthetõ) gépek (pl. KLEINE RL 14, RL 140) fogadó garatjába különbözõ rakodó gépekkel lehet a répagyökereket bejuttatni és azok a tisztítás után kerülhetnek a szállítójármûre. Ezek az áttelepíthetõ (mobil) utótisztító-rakodó gépek 100-150 t/h rakodási teljesítménnyel dolgoznak. A magajáró tisztító-rakodó gépek (pl. ROPA euroMaus, KLEINE RL 200 SF) felszedõ-asztalukkal „hatolnak be” a gyökérhalomba ( a répa prizmába) és a gyökereket a megtisztítás után rakják a szállító jármûvekre. Ennek megfelelõen egy alkalmazástechnikai problémával is lehet találkozni: ugyanis a mobil tisztító-rakodó gépeket egy bizonyos tömegû répa felszedése-tisztítása után át kell telepíteni, míg a magajáró cukorrépa tisztító-rakodók megfelelõ szállítókapacitás - és természetesen a jól kialakított, nagy tömegû répaprizmák - esetén folyamatosan dolgozhatnak és 180-220 t/h rakodási teljesítmények elérésére képesek. Bár pontos adatok nem állnak rendelkezésre, az elmúlt évben a betakarított gyökerek kb. kétharmada utótisztítás után került szállítójármûre, illetve gyári átvételre.

Gépválaszték és alkalmazási területek

Az év elején - ismét - megjelentetett „Mezõgazdasági gépek katalógusa 2003.” c. kiadvány a jelenleg forgalmazott mezõgazdasági gépeket, közöttük a cukorrépa betakarítókat is - fõbb mûszaki paraméterekkel, hazai forgalmazókkal és árakkal - tartalmazza. A jelenleg forgalmazott fõbb típusok az 1. és 2. táblázatokban kerültek összefoglalásra.

Az összeállításban tárgyalt egymenetes cukorrépa-betakarító gépek részaránya a termõterületre vonatkoztatva az utóbbi években jelentõsen megnövekedett. A megváltozott gazdasági körülmények, a szerkezetváltás, valamint a privatizáció a cukorrépa-termesztést - ezen belül a betakarítást is - átformálták. A megjelent bérvállalkozók elõszeretettel alkalmazzák a vontatott 2-soros betakarító gépeket, amelyekkel - nyújtott mûszakokkal - idényenként 150-180 ha/gép területteljesítmények érhetõk el. Ezek a gépek a kisebb (10-20 ha-os) táblákon jól üzemeltethetõk, munkájuk táblaszéli prizmázásnál könnyen megszervezhetõ. Vontatásukhoz az általánosan használt ~ 60 kW teljesítményû (MTZ-80; 82) erõgépek elegendõek. A 2-soros gépek 5-7 tonna répagyökér befogadóképességû tartálya 1400-2200 m úthossz megtételéhez szükséges ideig képes a gyökerek begyûjtésére szállítójármû mellõzésével. A megfelelõ munkaminõség és területteljesítmény szempontjából javasolt ~ 4-5 km/h munkasebességgel dolgozva a gépek - a terméshozamtól függõen - ~ 15-25 percig képesek szállítóeszköz nélkül is a munkavégzésre, a gyökerek begyûjtésére.

A magajáró átmeneti (3,5-4,5 m3) elõtárolós gépek elsõsorban a szállítóeszköz váltás idejére gyûjtik be a gyökereket. Munkájuk akkor hatásos, ha a betakarítási technológiában táblaszéli prizmázást valósítunk meg kiközelítõ pótkocsikkal. Egy, kb. 1000 m-es táblahossz esetén (7 km/h munkasebességnél) minimum 3 db traktorvontatású (10 m3-es) kiközelítõ pótkocsira van szükségünk a megfelelõ kiszolgáláshoz. Az ilyen - átmeneti tárolós - gépekkel, a szállítóeszköz-ellátást megfelelõen megszervezve ~ 400-500 ha területteljesítményt érhetünk el idényenként.

A nagy (25-40 m3-es) gyûjtõtartályos magajáró gépek idényteljesítménye ~ 800-1000 hektárra tervezhetõ. Alkalmazásuk táblaszéli prizmázásra javasolható kiközelítõ pótkocsikkal, vagy közvetlenül az alapgéppel. Az ilyen gépek nagy beruházási igénye jó üzemszervezést, több mûszakos munkavégzést követel meg.

Gödöllõ, 2003. szeptember 26.

Dr. Fûzy József

FVMMI GM Kht. – Gödöllõ

1.

sz. táblázat
MAGAJÁRÓ

CUKORRÉPA-BETAKARÍTÓ GÉPEK*
Gyártó és típus

(gyártó ország)
Technológiai

munkafolyamat
Sorok

száma
Beépített

motortelj.
A gép

tömege
Gyûjtõtartály

térfogata
A gép

ára
Hazai

forgalmazó
    (db) (kW) (kg) (m³) (EFt)  
BARIGELLI B/1 egymenetes betakarítás 1 115 5.600 4 23.625 INTERAT Rt.,

Bicske
(I) Európa C egymenetes betakarítás 2 173 9.700 7 38.745  
  B/3 S egymenetes betakarítás 3 225 12.900 12,5 48.825  
  B/6 S egymenetes betakarítás 6 325 24.000 25 88.305  
  B/CS 8000 utótisztítás-rakodás 199 20.000 61.845  
HOLMER (D) Terra Dos egymenetes betakarítás 6 308 24.000 24 81.000 MAGTÁR Kft., Szolnok
KLEINE SF 10 egymenetes betakarítás 6 235 15.800 15 78.000 RAIFFEISEN

Agrárház Kft.,

Székesfehérvár
(D) SF 40 egymenetes betakarítás 6 353 29.500 40 118.542  
  RL 200 SF utótisztítás-rakodás 169 19.800 88.000  
MOREAU GR 4 egymenetes betakarítás 6 200 15.100 4,5 33.762 PROMIEX Ker. Képviselet,

Budapest
(F) Lectra V 2 egymenetes betakarítás 6 229 16.000 4,5 48.940  
  Voltra Integrál egymenetes betakarítás 6 286 18.000 24 77.380  
GILLES

(B)
RB 2400 T

Turbo clean
rendfelszedés-utótisztítás

(gyökérgyûjtés tartályba)
221 21.000 22 52.700 PLANET

AGRO Int. Kft., Verseg-

Fenyõharaszt
  RB 3100 T

Super TNT
rendfelszedés-utótisztítás

(gyökérgyûjtés tartályba)
315 28.000 30 64.200  
  RB 4100 T

Turbo clean
rendfelszedés-utótisztítás

(gyökérgyûjtés tartályba)
315 26.000 34 68.600  
VERVAET 2680 egymenetes betakarítás 6 148 19.150 24 75.000

<span

>PLANET AGRO Int. Kft., Verseg-Fenyõharaszt

(B) 3150 egymenetes betakarítás 6 174 19.150 24 76.000  
ROPA Euro Tiger 6.S egymenetes betakarítás 6 338 22.000 40 98.000 AGROBÁZIS Rt., Kaba
(D) Euro Maus utótisztítás-rakodás 191 23.500 81.000  
Megjegyzés: * Kivonat a „Mezõgazdasági

gépek katalógusa, 2003.”
c. kiadványból
2.

sz. táblázat
CUKORRÉPA-BETAKARÍTÓ

GÉPEK, ADAPTEREK*
Gyártó és típus

(gyártó ország)
A technológiai

munkafolyamat
Teljesítmény-

igény
Sorok

száma
A gép

tömege
A gép

ára
      (kW) (db) (kg) (EFt)
BARIGELLI B/6C fejezés-kiszedés-rendrakás 132 6 3500 15.845
(I) B/6S fejezés-kiszedés-rendrakás 132 6 3500 14.690
  B/AC-120 rendfelszedés-gyökérgyûjtés

20 m³-es tartályba
95 8300 25.095
KLEINE KR 6 III fejezés-kiszedés-rendrakás 88 6 2530 14.617
(D) LS 6 rendfelszedés-kocsirakás 55 2300 8.929
  RL 140 utótisztítás-rakodás 44 5650 14.339
MOREAU EP 12 fejezés 22 6 1040 3.407
(F) ADS 700 kiszedés-rendrakás 55 6 1450 3.899
  CN 40 rendfelszedés-kocsirakás 55 2925 7.656
GILLES TR 14 TNT fejezés 88 6 1100 4.804
(B) TR 80 RNT fejezés 110 8 1480 6.752
  AD 48 TNT kiszedés-rendrakás 88 6 1500 6.637
  AD 80 RNT kiszedés-rendrakás 132 8 1800 7.914
  AS 801 RNT fejezés-kiszedés-rendrakás 162 8 3500 22.542
  136 T TNT rendfelszedés-gyökérgyûjtés 1 t-ás tartályba 74 4000 19.000
STOLL

(D)
V 202** (D) fejezés-kiszedés-gyökérgyûjtés6 m³-es tartályba 50 2 3960 11.798
F.LLI BASSI*** (I) 26 m³-es répaszállító kocsi 96 4000 9.450

Megjegyzés: *

Kivonat a „Mezõgazdasági gépek katalógusa, 2003.” c. kiadványból

** Hazai forgalmazó: VAN TECH Kft., Debrecen

*** Hazai forgalmazó PANEVIKO Kft., Budaörs