MENÜ

A szõlõ növényvédelmének és tápanyagellátásának aktuális kérdései

Oldalszám:
2013.02.19.
Idén a gazdaságosságon legyen a hangsúly! Rendkívül változatos képet mutatnak a szõlõk. A kedvezõ ökológiai adottságú területeken, valamint a jó fagy, illetve téltûrõ képességgel rendelkezõ fajtákon már kevéssé látha-tók a „szibériai tél” nyomai. A súlyosan károsodott szõlõk-ben az öreg fás részek tõkenyakig történt visszametszése után már az új törzs és karok kialakítása folyik.
Sok helyen azonban a terhelés hatására most kezdenek elsárgulni és leszáradni a hajtások. A rügyek ugyanis kibírták a nagy téli hideget, de a szállító edénnyalábok ezekben az esetekben súlyosan károsodtak. Így most csak reménykedni lehet a tõkék túlélésében.

Összességében azt bizton állíthatjuk, hogy rekordtermésre az idén sehol sem számíthatunk. Ültet-vényeink egészségét természetesen – legalább a jövõ érde-kében – meg kell óvnunk! Tegyük ezt a leggazdaságosab-ban. Ez nem a védekezések elhagyásával, vagy kevésbé hatékony vegyszerek használatával, hanem optimális idõzí-téssel, megfelelõ szerkombináció alkalmazásával, és harmo-nikus tápanyagellátással érhetõ el.

Sok kórokozó – egy megoldás A virágzást követõ idõszak mindig kritikus a szõlõ növény-védelmében. Ekkorra már minden betegség elõfordulhat, és súlyos pusztítást okozhat. Ahol csak kevés fürt maradt meg, vegetatív túlsúly alakulhat ki. A buja levélnövekedés és a laza szövetállomány elõsegíti a gombák megtelepedését. A májusi száraz meleg a lisztharmatnak kedvezett. Ahol nem védekeztek ellene, már jelentõs fertõzés észlelhetõ. Június elején maradt a meleg, de néhány esõs nappal tarkítva. Ez elegendõ volt a peronoszpóra megjelenéséhez. A leveleken már több helyen láthatók a jellegzetes olajfoltok, sõt a foná-kon néhol a penészgyep is elõfordul. A június 10-i hideg esõk a bortitiszes fertõzéshez teremtettek lehetõséget. A júniusi kánikula megakasztotta a gombák terjedését, az ezt követõ hidegfront viszont mindenütt esõkkel érkezett, ami új lendületet adott a gombák támadásának. Gazdaságos meg-oldás, ha olyan gombaölõ szert választunk, amely az összes betegség ellen hatékony. A SHAVIT-F a korábbi években már bizonyított. Olyan kombinált hatóanyaggal rendelkezik, melynek felszívódó komponense a növény minden részébe – levelek, bogyók – eljutva elpusztítja a lisztharmatot, kontakt komponense pedig megakadályozza a peronoszpóra, botritisz és orbánc fertõzések kialakulását. A SHAVIT-F 0,2 %-ban, de minimum 2 kg/ha dózisban alkalmazható.

Ne feledkezzünk el a rovarokról sem! Az elmúlt években a tarka szõlõmoly vált meghatározó kártevõvé. Most a szokottnál is korábban, április végén rajzott az elsõ nemzedék. Sokan megspórolták az ellene való védekezést. Ennek egyik következménye lehet július elején egy lényegesen erõsebb második nemzedék fellépése, vala-mint más kártevõk életben maradása is. A kemény hideget többek között a szõlõ ilonca hernyói is átvészelték. Ahol nem védekeztek, most nem csak a fakadó rügyeket rágták meg, hanem a gyorsan növekvõ lárvák az általuk készített szövedék védelme alatt a levélnyelek és a kis fürtök kocsá-nyainak átrágásával okoztak érzékeny veszteséget. Hamaro-san találkozhatunk a szõlõilonca lepkéivel is. A homoki szõlõkben a zöld cserebogár foltokban való károsítását is észlelhetjük. Gazdaságos megoldás, a lehetõ leghosszabb hatástartamú rovarölõszer használata. A PYRINEX 25 CS az elmúlt évben teljes nemzedék hosszan védelmet biztosí-tott a molyok ellen, de elpusztította a szõlõt veszélyeztetõ többi rovarkártevõt is. A PYRINEX 25 CS 1,5 l/ha dózis-ban használható. Mikrokapszulázott hatóanyaga a rendkí-vül hosszú hatástartam mellett emberekre és melegvérû állatokra minimális veszélyt jelent.

A füvek megerõsödtek Természetesen az egyszikû gyomok széles skálájára gondol-tunk. Fõként a tarackos és rizómás fûfélék: a tarackbúza, a csillagpázsit és a fenyércirok bírta jól a szárazságot. Az elmúlt hetek esõi ráadásul intenzív növekedésre serkentették õket. Most különösen ártalmas ez a gyomkonkurencia a legyengült tõkéknek. Még nagyobb problémát jelentenek ott, ahol a fagyok miatt új karokat kell kialakítani. Gazdaságos megoldás olyan, gyomirtószer alkalmazása, amely a lehetõ legalacsonyabb dózisban pusztítja el még az évelõ egyszikû-eket is. Az AGIL 100 EC évek óta nagy biztonsággal al-kalmazott készítmény még gyalog szõlõkben is. Most a karok elfagyása után ez a kordonos ültetvényekben is döntõ jelentõségû. Az AGIL 100 EC-bõl rizómás fenyércirok ellen 0,7-1,0 liter elegendõ, de a tarackot is elpusztíthat-juk 1,2 liter kijuttatásával. A permetezést lehetõleg nagy nyomással, apró cseppekkel a gyomokra irányítva végezzük.

Káliumot a vesszõk beéréséhez Reméljük, hogy hosszú ideig nem lesz részünk ilyen hideg télben. A kellõen be nem ért vesszõk, az új kordonkarok azonban, még egy kevésbé kemény fagy esetén is súlyosan károsodhatnak. Most a tõkefejbõl elõtörõ hajtások rendkívül intenzíven növekednek, mely laza bélszövet kialakulását okozhatja. Megfelelõ tápanyag ellátással, magas kálium tartalmú lombtrágya adagolásával segítsük a tömörebb szö-vetállomány létrehozását, és az ellenálló képesség növelését. Gazdaságos megoldás olyan mûtrágya használata, amely a növényvédõszeres kezelésekkel együtt kijuttatható, és növé-nyeink számára levélen át felvehetõ formában tartalmazza a szükséges tápelemeket. A POLY-FEED szõlõ (4-15-37+ mikroelemek) maradéktalanul beváltotta a fenti elvárásokat. A vegyszeres kezelésekkel együtt alkalmazható, magas (37%-os) káliumtartalma a vesszõk beérése mellett, a szõlõ cukortartalmát is nagymértékben növeli. Magas magnézium tartalma a fürtkocsánybénulás megelõzésében, vastartalma pedig a szõlõkben sok helyen elõforduló levélsárgulás gyó-gyításában játszik fontos szerepet. A POLY-FEED szõlõ 5 kg/ha, vagyis általában 0,5-1%-os töménységben hasz-nálható.

Takarékosan, de hatékonyan Nem elég, ha csak kiválasztjuk a betegségek, kártevõk és gyomok ellen hatékony készítményeket, valamint a növénye-ink számára ideális lombtrágyákat. Gazdaságos megoldás az, ha a vegyszerekkel és a tápanyagokkal maximális hatást érünk el a lehetõ leghosszabb ideig. A BIO-FILM a perme-tezõszereink pótolhatatlan partnere. Minden idõjárási kö-rülmények között javítja permetezésünk eredményességét. Segítségével a kontaktszerek egyenletes védõbevonatot képeznek, a felszívódó szerek pedig gyorsabban jutnak a növény szöveteibe. A levelek növekedése során is megma-rad a tökéletes fedettség, és sem esõ, sem öntözés nem mos-sa le a vegyszereket. A kijuttatott permetcseppben egyenle-tes eloszlásban található a vegyszer és a tápanyag. A BIO-FILM 0,3-0,5 l/ha dózisban, 0,05 %-os töménységben, esõs és száraz években egyaránt biztosította a kemikáliák tökéletes hatékonyságát.