MENÜ

Gépek az erdészeti csemetetermesztésben

Oldalszám:
2013.02.19.
BEVEZETÉS

Magyarország erdõterületét az elkövetkezõ évtizedekben (várhatóan a következõ 25 évben) mintegy 500 ezer ha-ral tervezzük növelni. A tervezett erdõterület-növelés évente átlagosan 20 ezer ha erdõtelepítést jelent, melyhez szükséges csemetemennyiséget is biztosítani kell. A tervezett volumenû erdõtelepítés, az erdõfelújítás, az erdõk kezelése és a fakitermelés megfelelõ gépesítési háttér nélkül nem valósítható meg.
Az erdõgazdálkodás folyamatos mûszaki fejlesztése (gépesítés-fejlesztése) tehát szükséges, melynek a természetközeli, fenntartható (tartamos) erdõgazdálkodást kell szolgálni. Ennek megvalósítása:- konstrukciós gépfejlesztéseken (melyek a hazai erdészeti gépgyártásra alapozottak);

- fejlett külföldi technikák honosításán;

- gépüzemeltetés-fejlesztéseken és

- a gépesítés szervezeti hátterének fejlesztésén keresztül lehetséges.SZAKMAI ELÕZMÉNYEKA Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara 2000-ben, elsõk között nyújtott be pályázatot a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programokhoz, „A nemzeti favagyon minõségi fejlesztése és bõvítése, valamint a fahasznosítás korszerûsítése” címmel, mely kutatási program támogatást kapott. A pályázat egyik alprogramja „Új csemetetermesztési- és erdõtelepítési géprendszer kifejlesztése az erdõtelepítési program megvalósításának elõsegítésére” címmel az erdõmûvelés gépesítés-fejlesztését célozza.A kutatási-fejlesztési alprogram - a területen eddig elért eddigi eredményekre építve - a szükséges gépekkel kapcsolatos alap- és fejlesztõ kutatások elvégzését, a gépek tervezését és prototípus gyártását tûzte ki célul, utóbbihoz bevonva hazai mezõgazdasági gépgyártókat, közülük is elsõsorban a Bagodi Mezõgép Kft-t, amely hasonló típusú gépek gyártásában már bizonyított. Az elmúlt idõszakban megvalósult az alprogram csemetekerti gépekkel kapcsolatos része. A tanulmány az e résztémában elért eredményekrõl ad számot.CSEMETETERMESZTÉSI GÉPSORRAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKA kutatási-fejlesztési tevékenység elsõ szakaszában - irodalmi adatok és saját vizsgálatok alapján - meghatároztuk azokat az általános követelményeket, amelyek egy korszerû, magas mûszaki színvonalat képviselõ csemetetermesztési gépsorral szemben támaszthatók. A követelmények szöveges elvárások és táblázatos adathalmazok formájában állnak rendelkezésre. A szöveges elvárások gépenként fogalmazzák meg azokat a követelményeket, amelyeket a gépeknek teljesíteniük kell, a táblázatos adathalmazok pedig megadják a gépek mûszaki jellemzõinek azon intervallumait, amelyek egy korszerû gépre vonatkozóan optimálisnak tekinthetõk.A CSEMETETERMESZTÉSI GÉPSOR JELLEMZÉSEA kutatási-fejlesztési tevékenység második szakaszában - építve a meghatározott általános követelményekre - elkészültek annak a hazai fejlesztésû és gyártású csemetetermesztési gépsornak a tervei, amely a BGT-EF típusú csemetetermesztési gépsor elnevezést viseli, és amely a szabadföldi csemetetermesztési technológiák minden mûveletéhez rendel munkagépeket, olyan munkagépeket, amelyek alapvetõen a síkágyásos soros munkarendszer (1. ábra) megvalósítására alkalmasak. Az új csemetetermesztési gépsor tehát olyan mûvelésre alkalmas, mely síkágyásos:- 1600 mm ágyásszélességgel;

- az ágyáson belül max. 5 csemetesorral;

- az ágyáson belül min. 250 mm sortávolsággal; valamint

- az ágyások szélsõ sorai közt max. 600 mm-es nyomsávval.A BGT-EF típusú csemetetermesztési gépsor gépei a következõk:

Tápanyag-utánpótlás gépei:

- szervestrágya-szóró (BSZ-3000-EF) (2. ábra),

- mûtrágyaszóró (BFM-400-EF).

Talajmûvelõ gépek:

- eke (BFE-3-EF),

- talajmaró (BTM-160-EF),

- kétsoros tárcsa (BXT-3-EF),

- fogasborona (BFB-3-EF),

- kombinátor (BPL-220-EF),

- sima henger (BSH-3-EF).Vetõgépek:

-aprómagvetõ gép (BAV-5-EF) (3. ábra),

- nagymagvetõ gép (BNV-5-EF).Iskolázógépek:

- rugalmastárcsás iskolázógép (BIR-5-EF),

- csúszócsoroszlyás sornyító (BCS-5-EF).Öntözõberendezés:

- öntözõgép (BÖB-KITE-EF).Ápológépek:

- kultivátor (BKU-6-EF),

- sorközpermetezõ (BSP-6-EF),

- felületpermetezõ (BFP-4,8-EF).Alávágó gép:

- ágyás alávágógép (BÁA-1,25-EF).Kiemelõgépek:

- rázóvillás soros külpontos kiemelõgép (BRK-1-EF),

- lazítóvillás soros külpontos kiemelõgép (BLK-1-EF),

- rázóvillás soros központos kiemelõgép (BRS-1-EF) (4. ábra),

- lazítóvillás soros központos kiemelõgép (BLS-1-EF),

- ágyás kiemelõgép (BÁK-1,25-EF).Vermelõgép:

- függesztett vermelõgép (BVG-300-EF).2. ábra. BSZ-3000-EF típusú szervestrágya-szóró (1. alváz; 2. járószerkezet; 3. szervestrágya-szóró felépítmény)A kutatási-fejlesztési munka során készült dokumentáció:- a tervezendõ csemetekerti gépsor általános jellemzését adja, a csemetetermesztési gépsor felépítésén és dokumentálásának rendszerén keresztül;- rögzíti a gépsorhoz adaptált, már meglévõ gépek körét (ezek: mûtrágyaszóró, eke, talajmaró, kétsoros tárcsa, fogasborona, kombinátor, sima henger), a gépek rendeltetésének, mûszaki adatainak, szerkezeti felépítésének és mûszaki leírásának megadásával;- rögzíti a gépsorba épített, részben fejlesztendõ gépek körét (ezek: szervestrágya-szóró, öntözõberendezés, sorközpermetezõ, felületpermetezõ), az alapgép jellemzésével, szerkezeti felépítésnek, mûszaki leírásának, mûszaki adatainak és az alapgépen végrehajtandó részfejlesztésnek a leírásával;- meghatározza a gépsor új tervezésû gépeinek körét (ezek: aprómagvetõ gép, nagymagvetõ gép, rugalmastárcsás iskolázógép, csúszócsoroszlyás sornyító, kultivátor, ágyás alávágógép, rázóvillás soros külpontos kiemelõgép, lazítóvillás soros külpontos kiemelõgép, rázóvillás soros központos kiemelõgép, lazítóvillás soros központos kiemelõgép, ágyás kiemelõgép, függesztett vermelõgép), a gépek tervezési alapadatainak, szerkezeti felépítésének, tervdokumentációjának és mûködésének megadásával.3. ábra. BAV-5-EF típusú aprómagvetõ gép (1. függesztett váz; 2. vetõelemek)4. ábra. BRS-1-EF típusú rázóvillás soros központos kiemelõgép (1. függesztett váz; 2. rázóvillás kiemelõkés; 3. hajtóberendezés)A FEJLESZTÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK ÜTEMEZÉSEA csemetetermesztési gépsorhoz adaptált gépek rendelkezésre állnak, ezek csemetekerti körülmények közötti tesztelése megtörtént, a gépek a feladatok ellátására alkalmasak.A részben fejlesztendõ gépeken a fejlesztések kivitelezése megvalósult, a gépek prototípusainak tesztelése elindult és a csemetekerti munkák aktualitásának ütemében folyik.A gépsor új tervezésû gépeinek prototípusai elkészültek. Az aprómagvetõ gép és a különbözõ kiemelõgép-változatok egyes típusainak vizsgálata az idei év tavaszi idõszakában elkezdõdött, és most az õsszel, a többivel együtt folytatódik. Az eddigi vizsgálati eredmények a gépek alkalmasságát igazolják.A csemetetermesztési gépsor valamennyi gépének a gyártása tehát befejezõdött, és a teljes gépsor egésze látható volt a 2002. szeptemberi soproni WOOD TECH erdészeti gépkiállításon. A gépek gyártását a Bagodi Mezõgép Kft., tesztelését a Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdõmérnöki Kar, Erdészeti-mûszaki és Környezettechnikai Intézetének Géptani Tanszéke végezte, illetve végzi.ÖSSZEFOGLALÁSAz EU-hoz való csatlakozás Magyarországon jelentõs nagyságú mezõgazdasági területek beerdõsítését igényli majd. Az ezzel foglalkozó elõrejelzések 500 ezer ha körüli (egyesek még több) új erdõ létesítését prognosztizálják az elkövetkezõ kb. 25 évre. Ilyen nagyságrendû feladat biztonságosan csak akkor hajtható végre, ha megteremtõdik annak mûszaki, gépesítési háttere. Ennek a háttérnek biztosítania kell az erdõtelepítéshez szükséges szaporítóanyag (csemete) elõállítását és a telepítés végrehajtását.A szükséges mennyiségû szaporítóanyagot szabadföldi csemetetermesztési technológiákra alapozva lehet elõállítani, melyeknek biztonságos és gazdaságos viteléhez olyan hazai fejlesztésû és gyártású csemetekerti gépsor lehet a garancia, mely a technológia meghatározó mûveleteihez (tápanyag-utánpótlás, talajmûvelés, vetés, iskolázás, öntözés, ápolás, alávágás, kiemelés, vermelés) rendel munkagépeket. A tanulmány az erre a célra kialakított hazai fejlesztésû csemetekerti gépeket mutatja be.IRODALOMBondor A.: A minõség, mint értékkategória az erdõmûvelésben. „AGRO-21” füzetek. Az agrárgazdaság jövõképe. 16:20-47. 1997.Fekete Gy. - Horváth B.: Mezõ- és erdõgazdasági gépfejlesztés, gépgyártás. MTA Agrár-mûszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozásának kiadványa, Gödöllõ. 22. 1996.Horváth B.: Az erdészeti gépesítés helyzete, jövõje. Mezõgazdasági Technika, 8:8-9. 1996.Horváth B.: Az erdészeti gépesítés helyzete és fejlesztési tendenciái I., II. Erdészeti Lapok, CXXXIV. 2:38-39. és 3:68-69. 1999.Horváth B.: Gépek az erdõgazdálkodásban. Agro Napló, VI. 4:146, 149-150.Horváth B. szerk.: NKFP Erdõ-fa kutatási program, 2.2. alprogram. Részjelentés: Csemetekerti gépsorral szemben támasztott követelmények meghatározása. Csemetekerti gépsor egységeinek tervezése. Kézirat, Sopron. 73 p. 2001.Solymos R. (1997): Az erdõ- és fagazdaság minõségi fejlesztése. „AGRO-21” füzetek. Az agrárgazdaság jövõképe. 16:3-19.Dr. Horváth Bélaegyetemi tanár, intézetigazgatóNyugat-magyarországi Egyetem, Erdõmérnöki Kar,Erdészeti-mûszaki és Környezettechnikai Intézet, Géptani Tanszék