MENÜ

Modern alapmûvelõ- és tarlóhántó eszközök John Deere – Kite koprodukcióban

Oldalszám: 10
2014.01.07.

A tarlóhántás gépesítésére vonatkozóan az elõzõ két számban bemutatott eszközök többsége a hazai – elsõsorban nagyüzemi – gyakorlatban régóta beváltan használatos és technológiai szempontból is elfogadott. Jelen anyagunkban azokra az új megoldásokra hívjuk fel a figyelmet, amelyek jól illeszthetõk az EU által is kívánatosan erõsítendõ környezetvédelmi technológiák szélesebb körû bevezetéséhez. A KITE szervezésében bekerülõ John Deere talajmûvelõ eszközöket az FVM Mûszaki Intézet és Gépminõsítõ Kht. különbözõ technológiai alternatívákban vizsgálta. A mérések és üzemeltetési tapasztalatok kivonatos ismertetése mellett utalunk a különbözõ módszerek alkalmazhatósági körére is.

Az új eszközök közül a JD-510 Disk Ripper és a JD-980 Field Cultivator elnevezésû munkagépeket mutatjuk be részletesebben, amelyek vizsgálatára síkfekvésû, kötött-, illetve középkötött talajú gabona tarlón került sor.
A mérések során az üzemeltetõ erõgép 30,5 LR 32 gumiabroncsozású Rába Steiger traktor volt. A mérések megkezdése elõtt funkcionális próbákon választottuk ki az optimális beállítási és üzemeltetési körülményeket. Ezek közül agrotechnikai szempontból legfontosabbnak a mûvelés irányának meghatározása ítélhetõ, amely mindkét esetben a vetési soriránytól eltérõ volt. A JD-510 Disk Ripper ezen iránnyal 15, míg a JD-980 Field Cultivator 45˚ szöget bezáróan üzemelt, mely beállítások célja elsõdlegesen a gabona-, illetve a gyomnövény gyökérzóna hatékonyabb átvágása volt.

A gép beállítások során választottuk meg a szerkezeti egységeken belül található mûvelõ elemek önálló, illetve egymáshoz viszonyított munkamélységét. A tárcsás lazító esetében így a lazító kések 30-35 cm, míg a szántóföldi kultivátor esetében a lúdtalp kapák 10-15 cm munkamélység tartományban dolgoztak.

A John Deere 510 lazítós tárcsa esetében a max. munkamélységû lazítókés beállítás után az üzemi gyakorlatban használtakhoz igazodóan, egy határoló furattal csökkentett (5 cm) munkamélységben is végeztünk méréseket.

A JD 510 lazítós tárcsa 6,9 km/h munkasebesség mellett átlag 32,3 cm munkamélységben dolgozott. A gép 1,4 cm-es felszínalakító hatása kedvezõ volt, köszönhetõen az optimálishoz közeli talajállapotnak és a gép stabil járásának. Ehhez kellett a hosszirányú vízszintesség pontos beszabályozása is, aminek lényege, hogy a hátsó tárcsasor kellõ mértékben- a tagok csatlakozásánál ”feltorlódás”-mentesen – el tudja munkálni a lazító elemek által felszínre hozott nagyobb méretû rögöket.

A gerinclemezek munkája a 25-30% körüli lazító hatásban volt realizálható, míg az 5 cm-nél nagyobb felszíni rögök aránya 54,6 %-ra adódott. A mûvelõ elemek jó munkavégzésének és kedvezõ egymásra hatásának köszönhetõen a lazítós tárcsa keverõ hatása is megfelelõ volt: a gép mûvelõ elemei a növényi maradványok 75 %-át keverték a talajba.

A munkaminõségi jellemzõkkel párhuzamosan rögzített energetikai mutatók alakulása szerint az optimális traktor-munkagép kapcsolat mindhárom vizsgálati munkasebességnél biztosított volt. A 13,9 kN/m fajlagos vontatási ellenállás valamint a 26,6 kW/m fajlagos vontatási teljesítmény igény értékek azt jelentik, hogy a gépcsoport energiamérlege kedvezõ. Ez egyúttal arra is utal, hogy nagyobb, illetve dinamikusan szélsõséges terhelések mellett is elegendõ vonóerõ áll rendelkezésre a lazítós tárcsa üzemeltetéséhez.

A JD 510 Disk Ripper lazítós tárcsa hajtóanyag fogyasztásának adatai – e méréssorozatban átlag 18.9 kg/ha – jól érzékeltetik a munkasebesség különbségek energetikai kihatásait, amelyek elsõsorban a vonóerõ változásokban, illetve a motor változó terheltségében regisztrálhatók. A területegységre vetített hajtóanyag felhasználás mértéke nem mutat lényegi különbséget, amelynek okai az alacsonyabb munkasebesség és a lazább, magasabb nedvességtartalmú talajfelszín okozta kerékcsúszásokban keresendõk (10,8 slip).

A JD 980 szántóföldi kultivátor tarlóhántásban 8,3 km/h munkasebességgel dolgozott az átlag 12,6 cm-es munkamélységben. Kedvezõen alacsony volt a mûvelés elõtti és a mûvelés utáni felszínvonalak szórásának különbsége (0,9 cm) és a felszíni rögök aránya is (átlag 19,8 % felszíni rög az 5 x 5 cm-nél nagyobb mérethálóban). Ugyancsak jónak bizonyult a mûvelõelemek munkája (84,9%), amely a kapatestek kedvezõ geometriájának, a hossz- és keresztirányú elrendezésnek, valamint a hatékony lezáró elemeknek tudható be.

A szántóföldi kultivátort üzemeltetõ Rába Steiger traktor a mérések során energia fölösleggel dolgozott. Ezt jól érzékelteti a 29,2- 35,7 kN vonóerõ-, valamint a 67,3-82,3 kW vontatási teljesítmény igény intervallum is. A 8-12 km/h sebességhatárok között mért átlag 9,7 kg/ha hajtóanyag felhasználás is jelzi, hogy a munkagép üzemeltetéséhez optimális körülmények (pl. talajszerkezet és – állapot) esetén a 130-160 kW motorteljesítményû erõgépek is elegendõek.

A JD-680 Chisel Plow kombinált nehéz kultivátor alapmûvelésben és tarlóápolásban egyaránt eredményesen használható. A gép többcélú rendeltetése a mûvelõelemek (kapatestek) helyes megválasztásával tovább bõvíthetõ. Így például alapmûvelésre jó munkaminõségi és energetikai paraméterekkel ajánlható az ún. sweet-kapatest, amelynek csavart mûvelõelem felülete jó hatásfokú keverést is biztosít.

A JD-726 Mutch Finisher magágykészítõ gép nagy területteljesítménnyel és jó munkaminõségi jellemzõkkel dolgozott a kísérleti bázisok különbözõ talaj-elõkészítésû tábláin. A rugókonzolos tárcsasor, az ezt követõ szárnyas kapák, valamint a csuklós kapcsolódású, öt sorban elhelyezett rugósborona fogat jó talaj-elõkészítést biztosítnak õszi és tavaszi vetésû növényeink magágyához. A gép fõ erélye a technológiai üzembiztosság, amely a szerves maradványokkal borított alapmûvelések után is eltömõdés-mentes munkavégzést tesz lehetõvé.

Az üzemeltetési tapasztalatokkal egybehangzóan kedvezõ értékûre adódott fenti talajmûvelõ gépek mûszaki és technológiai üzembiztossága. A konstrukciós kialakításokban jól fellelhetõk a John Deere gépépítési koncepció jegyei: ezek teszik többek-között e gépeket alkalmassá a hagyományos (forgatáson alapuló) és az ún. alternatív növénytermelési technológiákban való eredményes alkalmazásra.

Az idõ- és költségtakarékos technológiai elemek megvalósítása hatékony talajvédelemmel is jár. A vizsgált gépek újabb fejlesztésû változatai (gépcsaládok) már az EU normatívák figyelembevételével lettek kialakítva, s tartalmaznak olyan „európai” elemeket is, amelyek célja a még megbízhatóbb és még kedvezõbb üzemi jellemzõkkel dolgozó gépek gyártása (mûvelõelemek választékának növelése, az állító- szabályozó elemek mûködtetésének egyszerûsítése, a kopóelemek élettartamának növelése, fajlagos gépára csökkentése, stb.).

Több évre visszanyúló alapozó és parcella-, illetve kisüzemi kísérleti eredményeink ismeretében úgy véljük, hogy az EU-normatívákhoz igazodó környezetvédelem kulcskérdés az agrárium szakmai csatlakozását illetõen. Ennek alapját elméleti és gyakorlati tudásanyag kell, hogy képezze: megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a mezõgazdasági munkák minden vetületében jelentkezõ mûszaki háttér, illetve legmodernebb elemeinek jelenléte. Rendkívül fontos kritérium a szakmai továbbképzés, illetve a szakoktatás megfelelõ színvonalú biztosítása, amelyekre az új technológiai alternatíváktól való idegenkedés, valamint az ezek bevezetésével járó nagyobb technológiai fegyelem betartása miatt van kiemelten szükség.

A redukált talajmûvelésre alapozott környezetvédõ gabonatermelés mûszaki bázisának kiszélesítése, illetve a hazai kondíciókhoz (termõhelyi adottságainkhoz) való igazodása természetesen nem történhet a már bevált eljárások kizárásával. Döntõ szempont a terméseredmények szinten tartásának vagy növelésének biztosítása csakúgy, mint termõtalajain állapotának hatékony javítása. Ez utóbbit az is indokolja, hogy a szántóterületek több mint kétharmadának talajállapota katasztrofálisnak nevezhetõ: ezt igazolják az elmúlt évtizedben végzett talajtömörség mérési eredmények. Ezek figyelembevételével kívánjuk alkalmazni a forgatás nélküli alapmûvelésre szorítkozó új technológiai eljárásokat, amelyek egyik lényeges eleme a talajkímélõ mûvelésmód. Az új mûszaki fejlesztésû döntõen amerikai gépi termékek mûvelõ elemei a lazításra koncentrálnak. A talajmûvelés ezen módjával a különbözõ rétegekben egyöntetûen javítható a talaj fizikai állapota, jól koordinálható a mûvelések tartamhatása és szabályozható a talaj hõ-, víz-, és levegõ-háztartása. Ezek közül igen fontos az új technológiai eljárások segítségével jelentõs mértékben csökkenthetõ, az utóbbi években, hazánkban is kritikus mértékben jelentkezõ élõvizekbe történõ nitrát-bemosódás.

Dr Soós Sándor