MENÜ

Szántóföldjeink gyomnövényei

Oldalszám: 49
2014.01.06.

Csillagpázsit – Cynodon dactylon (L.)Pers.

Az elmúlt években sok információ, adat tanúskodik arról, hogy a csillagpázsit terjedése figyelhetõ meg. Életerõs telepek kialakulása található legkülönbözõbb országrészeken és helyeken ott is, ahol eddig nem volt jellemzõ a gyomnövény jelenléte.
A csillagpázsit gyomként nagyon agresszív, és ott, ahol megtelepszik, rendkívül nehéz mechanikailag vagy vegyszeres úton eltávolítani.

Homoki gyeptársulásokban elõnyös tulajdonsága, hogy a homokot nagyon jól megköti. Minimális nedvesség felvételével a löszlegelõkön és hordaléktalajokon kitartóan díszlik és uralkodóvá válik. Nem jó takarmány. A gyepszint alsó harmadában foglal helyet, aminek következtében minimális tömegû szénát ad.

Elterjedése
Nálunk az egész ország területén megtalálható. Elsõsorban a meszes homokon és löszös talajokon érzi jól magát. Az utóbbi évek szárazabb idõjárása következtében megjelent az ország nyugati területein is, ott, ahol elõfordulására nem számítottak.
Azokon az erdõtalajokon is telepeket alkot, ahol a lösz nem talajalkotó. Hazánk nyugati megyéiben is számolni kell felszaporodásával a szárazabb kaszálók, legelõk, füves területek gyomtársulásaiban. Mivel a taposást jól tûri, utak mentén, mezsgyéken gyakran találkozhatunk jellegzetes telepeivel, bundás növénytömeget alkotó állományával.

Eredeti elterjedési területe a trópusi és szubtrópusi övek vidéke, és innen került el északra és délre. A csapadékos, északi és északnyugati országokban nem gyakori, mivel a hûvösebb, egyben csapadékban gazdagabb klímát kevésbé szereti.
Szántóföldeken elsõsorban az utak és mezsgyék szélérõl hatol be és fertõzi a talajokat. A mezõgazdasági területek közül azok a részek veszélyeztetettek, ahol a talaj rosszul kezelt, gondozatlan.
Ilyen szempontból elsõdlegesen felszaporodhat a parlagokon, elhagyott, gazdátlan ingatlanokon, zártkertekben, a városi építési- és romterületeken, elhanyagolt porták kerítései mentén.
A csillagpázsit terjedésében szerepet játszik - idõjárási szempontból - az évjárat hatása is. Száraz tavaszokon kapás kultúrákban az alapkezelések hatása elhúzódó, sok esetben pedig nem szolgáltatja az elvárható herbicidhatást. Ilyenkor az amúgy is nehezen irtható csillag-pázsit háborítatlanul szaporodhat. Az 1996/97-ben történt országos gyomfelmérés adatai alapján szántóföldeken a fontossági sorrend 54. helyét foglalta el.

Kártétele
A növény kártétele elsõsorban a rendkívül agresszíven növekvõ és egybefüggõ növénytömegbõl adódik. A szõnyegszerû telepekben egyéb növény nem képes megkapaszkodni, ezért önállóan alakítja ki a föld feletti növényállományát. A rendkívül mélyre hatoló gyökerei gyakran több méteres mélységben felveszik a vizet és a föld feletti részek elpárologtatása következtében vízhiányt idéznek elõ a kultúrnövények számára. A gyorsan képzõdõ, hatalmas gyökértömeg gyorsan kiszárítja a felsõbb talajrétegeket is, és miközben elvonja a vizet, felhasználja a talaj tápanyagkészletét is. Az utóbbi esztendõk szárazabbra forduló idõjárása következtében kártételével fokozottabban kell számolnunk azokon a területeken is, ahol eddig még nem fordult elõ.

Életmódja
A csillagpázsit szártarackos (G1) életforma csoportba tartozó gyomnövény. Jellemzõ tulajdonsága, hogy generatív úton magról és vegetatív úton tarackkal is képes szaporodni. Azonban a vegetatív úton történõ szaporodása a faj fentmaradása és elterjedése szempontjából jelentõsebb, bár az új területek meghódítása maggal történhet. Apró magja tavasztól õszig jól csírázik. Csíranövényének levéllemeze kopasz. Levélhüvelye rövid, hengeres. A levélnyelvecske helyén fehér szõrkoszorú található. Levélfülecskéje nincs. Sárgásbarna toklászos szemtermése 1-2 mm hosszúságú. A csupasz szemtermések 1 mm hosszúak, barnák.
Levelei rövidek, nyúlt háromszögûek. A levelek fonáka többé-kevésbé szõrös. Virágzata virágfüzérben egyesül, a szár csúcsán rendszerint 4-5-ösével állnak. A füzérek egy helybõl erednek és ujjasan, csillagszerûen állnak szét. Virágai nagyon aprók, a külsõ pelyvák keskenyek, a magtól elállóak. Virágzása május végétõl október végéig tart. Tarackjai a földben kúsznak, drótszerûek. A tarackon lévõ csomókból igen vékony, de kemény, mélyre hatoló gyökerek erednek. A föld felszínéhez közel lévõ tarackokból lefelé gyökerek, felfelé pedig friss hajtások nõnek.

Védekezés
A csillagpázsit elleni védekezést a megelõzésre kell alapozni. Abban az esetben, amikor elterjedt, már nagyon nehéz a továbbterjedést megakadályozni.
A tarackbúza ellen javasolt szerek
Hétvégi nyaralók körül, zártkertekben, konyhakertekben a védekezés legjobb módja az egybefüggõ pázsittelep kiásása, azt követõen a gyökerek közül a talajmaradványok eltávolítása.
Szántóföldeken a mechanikai védekezés a gyakori talajmûvelõ eszköz (pl.: eke) használatával történhet. Vigyázni kell azonban, hogy a feldarabolt gyökérrészek újrahajtásának, ill. továbbterjedésének megakadályozása idõben megtörténjen.
A vegyszeres védekezésre számos készítményt alkalmazhatunk. Amennyiben a gyomirtandó területen egyéb széles levelû, kétszikû gyomnövény is elõfordul, célszerû a jól transzlokálódó herbicideket (pl.: glifozát hatóanyagú szerek) alkalmazni. Azokban az esetekben, amikor a megcélzott gyom a csillagpázsit, eredményesen kipermetezhetjük a speciális egyszikûirtó készítményeket is.
A permetezés optimális idõpontja a csillagpázsit virágzásának kezdete, ill. a vegetáció vége elõtt, amikor a növény tápanyagfelhalmozása a gyökér felé irányul. Bármelyik idõpontban történik is a permetezés, tökéletes eredmény nem várható, ezért a megismétlendõ kezelésekre fel kell készülni. A gyomnövény ellen alkalmazható gyomirtó szereket a mellékelt táblázat tartalmazza.

Dr. Karamán József