MENÜ

Az ültetvények, gyümölcsösök hatékony permetezésének új mûszaki lehetõségei

Oldalszám:
2013.11.13.

Az eredményes szõlõ- és gyümölcstermesztéshez hatékony növényvédelemre van szükség. A védekezések sikere, az alkalmazott vegyszerek hatásossága és egyéb tényezõk mellett nagy mértékben függ a permetezõ gépek kialakításától és üzemeltetési feltételeitõl. Ismert, hogy a nem megfelelõ gép használat, illetve helytelen beállítások következtében a permetlé jelentõs része nem jut a célfelületre, a talajra hull, vagy elsodródik, a lombozaton lerakódott vegyszer eloszlása pedig nem egyenletes, túl- és alulpermetezett felületekkel kell számolni.

Ezért vizsgálatokat végeztünk szõlõ- és gyümölcs ültetvényben a vegyszereloszlás egyenletességének és a veszteségek mértékének meghatározása, valamint technológiai ajánlások kidolgozása céljából. A méréseket a SZIE szigetcsépi tangazdaságában 5 m sortávolságú és 3 m tõtávolságú sövény alma ültetvényben, 6 x 6 m telepítésû közepes törzsû kajszi ültetvényben, és 3 m sortávolságú szõlõ ültetvényben végeztük el. A vizsgálatokba 3 KERTITOX gépet (lásd táblázat) vontunk be: a BORA hagyományos, illetve lineáris axiálventilátoros szórószerkezettel, valamint a KERTITOX 600 lineáris axiálventilátoros szórószerkezettel.
Táblázat
A sövény alma ültetvényben végzett vizsgálatoknál a hõmérséklet 23,3 oC, a relatív páratartalom 36,1 %, a szélsebesség 0,4-0,9 m/sec. volt. A gépek üzemeltetési jellemzõi: fajlagos szórásteljesítmény 300 dm3/ha; munkasebesség 5 km/h; sárga ALBUZ fúvókák; üzemi nyomás 11 bar; ventilátor fokozat a BORA-knál I, míg a 600 típusnál II.
A vizsgálatok során nyert fedettségi értékek eredményeibõl kitûnik, hogy a legnagyobb ventilátor teljesítménnyel rendelkezõ hagyományos Kertitox BORA permetezõ gép érte el a legnagyobb és legegyenletesebb fedettséget a lombozat egészét tekintve. A kisebb légteljesítményû, lineáris szórószerkezetû Kertitox BORA a géphez közel lévõ részeken igen egyenletes permet-borítást produkált, azonban a lombozat távolabbi felületein már kisebb fedettséget biztosított. Fokozott mértékben érvényes ez a Kertitox 600 gépre, azonban a fák mindkét oldalról történõ kezelését figyelembe véve az elérhetõ fedettség a megfelelõ védõhatás eléréséhez ennél a gépnél is elegendõ.
A legkisebb szín-fonák fedettségi arány a hagyományos Kertitox BORA-nál adódott, amelynél az élért 1,1-1,9 értékek más, eddig vizsgált gépekkel összehasonlítva igen jó eredménynek minõsíthetõk. A lineáris BORA 1,3-2,2 aránya még szintén jónak ítélhetõ, s a kis légteljesítményû 600-as típus eredményei is megfelelõ. A talajon mért fedettség nagysága a ventilátorok légteljesítmények sorrendjében változott. A legkisebb ventilátorral szerelt Kertitox 600 munkája során igen jelentõs veszteséggel kell számolni.
A hatóanyag eloszlás egyenletessége a hagyományos Kertitox BORA-nál bizonyult a legkedvezõbbnek, míg a 600-as gépnél a homogenitás lényegesen gyengébb volt. A vizsgálatokat azonos beállításoknál, 3,9-4,4 m/sec. szélsebesség mellett is elvégeztük. A szél irányának sorokkal, illetve a gép haladási irányával bezárt szöge 5-10 oC volt. A nagyobb légmozgás következtében a hagyományos BORA-nál 5-12 %-kal, a lineáris BORA-nál 11-17 %-kal, míg a 600-asnál 23-37 %-kal csökkent a fedettség a géptõl legtávolabb lévõ lombfelületeken.
Kajszi ültetvényben a lineáris szórószerkezettel mûködõ gépek a lombozat teljes kezelésére nem voltak alkalmasak, mivel a ventilátor légterelõje, illetve a szórószerkezet nem irányítható a magasan lévõ és a sorközök fölé is benyúló ágakra. Ezért vizsgálatokat csak a hagyományos BORA-val végeztünk (21,3 oC hõmérséklet, 40,6 % relatív páratartalom, 0-0,9 m/sec. szélsebesség). A fedettség vizsgálat azt mutatta, hogy a fák középvonaláig megfelelõ nagyságú és egyenletes, 14-57 %-os fedettség volt elérhetõ, amely a fa másik oldalán 0-5 %-ra csökkent. Ez mutatja, hogy az adott munkasebességnél a hatótávolság nem elegendõ ahhoz, hogy a nagy koronaméretû fákat egy oldalról hatékonyan lehessen kezelni.
Szõlõ ültetvényben mindhárom géppel fedettség vizsgálatot végeztünk a fentiekkel közel azonosnak tekinthetõ üzemeltetési körülmények között (a fajlagos szórás teljesítmény 500 dm3/ha, az üzemi nyomás 10 bar volt). A mérési adatok szerint mindhárom gép magas fedettségi értéket produkált a lombozat valamennyi zónájában, a 12-47 %-os permet-borítás biztos alapot jelent a megfelelõ védõhatás eléréséhez. Hasonló eredményeket kaptunk a hatóanyag eloszlás vizsgálat során is, ahol 8,3-16,1 mg vegyszer lerakódást mértünk. A hagyományos BORA munkáját jellemzõ 2,2-3,6 szín-fonák fedettség arányok jó értéknek minõsíthetõk, azonban a másik két gépnél ötszörös különbségek is elõfordultak. Ez azt mutatja, hogy a szõlõ nagyméretû, és kevésbé mozgékony leveleinek a permet-áramlással ellentétes oldalára nehézkes a cseppeket megfelelõ mértékben eljuttatni; fõként igaz ez a nagy-lombozatú ültetvények esetén. Ezért a megfelelõ permetezési munka alapja a zöld-munkák gondos elvégzése. Ha ez nem történik meg, akkor nem jut elegendõ vegyszer a levelek fonákoldalára, amelyet a kártevõk és kórokozók leginkább veszélyeztetnek.
Az ültetvényekben végzett munkaminõségi vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy a gyümölcsösök védelménél elõnyös a nagyobb ventilátorral szerelt gépek alkalmazása, azonban sövény ültetvényekben a kisebb légteljesítményû gépek is elfogadható munkát végezhetnek. Kis térállású ültetvényekben a nagyobb teljesítményû gépekkel lehetõség nyílik arra, hogy minden második sorban permetezve növelni lehessen a védekezés teljesítményét. Nagy térállású és lombozatú gyümölcsösökben a megfelelõ minõségû kezeléshez nagy teljesítményû gépek használata szükséges. Ezeknél a gépeknél a szél hatására sem romlik nagy mértékben a permet-eloszlás egyenletessége és nem nõ jelentõsen a veszteség. A hatótávolság és a permet-eloszlás növelése adott permetezõgép és ventilátor teljesítmény esetén a munkasebesség csökkentésével lehetséges. A lineáris, függõleges szórószerkezetû gépek alkalmazása elsõsorban sövény- és termõkaros gyümölcsösökben elõnyös. Használatuk nagy, a sorközbe is benyúló lombozatú ültetvényekben nem célszerû, néha nem is lehetséges, mivel a fák egyes részeire (pl. a sorközbe benyúló ágakra) a permet-sugár nem juttatható el. Ilyenkor hagyományos axiálventilátoros szórószerkezettel felszerelt permetezõ gép használata ajánlott.
Szõlõ ültetvényben a ventilátor nagyobb légteljesítménye nem olyan elõnyös mint gyümölcsösben, mivel az erõs légáram a nagyméretû és merev leveleket zsindejszerûen egymásra nyomja, megakadályozva ezzel a cseppek penetrációját. Fontos viszont a légáram iránya, így itt kifejezetten elõnyös a lineáris szórószerkezetek használata (egyenletes permet-áram a növények teljes felületére).
Gödöllõ,
Dr. Dimitrievits György
Dr. Fûzy József
Dr. Soós Sándor
FVM Mûszaki Intézet és Gépminõsítõ Kht.