MENÜ

Regisztráció

Oldalszám: 68
2013.11.12.

A Kormány rendelete konkretizálta a mezõgazdasági termelõk agrártámogatás igénybevételével összefüggõ adatszolgáltatásával és nyilvántartásba vételével kapcsolatos feltételeket és követelményeket.

Eszerint a mezõgazdasági termelõ az FVM Miniszter által külön rendeletben meghatározott támogatást csak abban az esetben vehet igénybe, ha úgynevezett „Adatlap” kitöltésével, adatot szolgáltatva nyilatkozik gazdálkodási tevékenységérõl. Egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a körzeti földhivatal által nyilvántartott földhasználati lapok az illetékes megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatal részére átadásra kerüljenek.

A nyilvántartásba vétel feltételei az „Adatlap” kitöltése és benyújtása mellett: Legalább 1 hektár szántóterületet vagy gyepet, illetve 500 négyzetméter szõlõültetvényt, vagy gyümölcsöst használ, illetve – területi korlátozás nélkül – kertészeti termelést végez. Földhasználat hiányában, legalább 1 számos állatot tart, vagy erdõ, vadgazdálkodási, illetõleg halászati tevékenységet folytat.

Nincs regisztrációs kötelezettsége az integrátori, a lizingbe, illetve bérbeadási, – a mezõgazdasági termékek elsõdleges feldolgozása kivételével – az élelmiszer feldolgozó, gépkölcsönzési, gépszolgáltatási, részes mûvelési, bérmunkavégzési tevékenységet folytatóknak, továbbá a TÉSZ- eknek (elismert zöldség-, gyümölcstermelõi, értékesítõ szervezeteknek) illetve a mezõgazdasági termékek és áruk beszerzésére, feldolgozására, tárolására, értékesítésére létrejött szövetkezeteknek.

Nyilvántartásba vétel helye: Illetékes Megyei (Fõvárosi) Földmûvelésügyi Hivatal, kizárólag erdõgazdálkodási tevékenységet végzõ erdõgazdálkodó esetében az Állami Erdészeti Szolgálat területileg illetékes igazgatósága. (Amennyiben a mezõgazdasági termelõ több megye területén folytat mezõgazdasági tevékenységet, nyilvántartásba vételét csak egy hivatalnál kérheti.)

Benyújtás módja, ideje: Az Adatlapot két példányban kell kitölteni és évente egy alkalommal, de legkésõbb november 30-ig kell a Földmûvelésügyi Hivatalhoz vagy az Erdészeti Igazgatósághoz beküldeni. Az Adatlap beérkezésétõl számított 30 napon belül a mezõgazdasági termelõt a hivatal nyilvántartásba veszi és errõl kiállított igazolást részére kézbesíti. A mezõgazdasági termelõ az Adatlapot, valamint az Igazolást a tárgyévet követõ 5. év végéig köteles megõrizni!

A mezõgazdasági termelõ a nyilvántartási szám birtokában válik jogosulttá a tárgyévben a Miniszter által rendeletben meghatározott támogatás(ok) igénybevételére. A mezõgazdasági termelõnek – új adatlap kitöltésével – a korábban adott nyilvántartási szám módosítását kell kérnie, ha a tárgyévben nevében, adószámában (adóazonosító jelében) változás következik be.

Kérelemre a hivatal a mezõgazdasági termelõt törli a nyilvántartásból, feltéve, ha addig még nem vett igénybe támogatást.

Az Adatlapon szereplõ adatok helyszíni ellenõrzésérõl a Földmûvelésügyi Hivatal, illetve az Erdészeti Igazgatóság gondoskodik. Az Adatlapon szereplõ adatokat csak a támogatással összefüggõ (elbíráló, a szubvenciót folyósító, annak felhasználását ellenõrzõ) szerv ismerheti meg. A regisztrációról részletes felvilágosítás a falugazdászoktól kapható.

Varga Gábor