MENÜ

A választott és a vemhes kocák elhelyezésérõl...

Oldalszám: 71
2013.11.04.

A sertéstenyésztés eredményességét, gazdaságosságát a reprodukciós képesség kihasználása alapvetõen befolyásolja. A szaporaság öröklõdhetõsége, ismételhetõsége alacsony (h² = 0,1 - 0,2), ami a környezet színvonalának döntõ szerepét jelzi és jelenti egyben azt is, hogy az állomány produktivitásának javítására a jobb tartási, takarmányozási környezet megteremtése a legrövidebb út.

Svájci kutatók (Bircher, P. - Crettenand, C. 1983) 95 361 alom adatait analizálva arra a következtetésre jutottak, hogy a szaporasági paraméterek tekintetében a kocák igen nagy variabilitást mutatnak. Hát ez alig több a semminél és csak a fentieket támasztja alá. Ugyanakkor ismert az egyes fajták, a fajtákon belül egyes populációk közötti különbség. A kívánatos termelési szint eléréséhez ezek alapján két alapvetõ feladata van a sertéstartónak:

a., Megfelelõ genetikai alapok megteremtése Viszonylag egységes a vélemény abban, hogy árutermelõ telep számára NF x L F1 kocák ajánlhatók. Szaporasági, malacnevelési paraméterek tekintetében kiegyenlített, jó színvonalra számíthatunk. A „milyen NF” x „milyen L” kérdésében az adott termelési környezet a meghatározó. b., Optimális környezet kialakítása

Szaporasági mutatók

Rövid taglalásuk a célok megfogalmazása érdekében szükséges. Miután rendkívül összetett tulajdonságról és nagyobb idõintervallumot felölelõ termelési szakaszról van szó, értékelése az események egymásutánisága alapján (is) lehetséges:

a., Fialási arány (fialási %): 100 termékenyítésbõl leellett kocák száma, 80 % felett jó. Mindkét ivar termékenységi szintjét, méginkább a telep irányításának színvonalát jelzi.

b., Fialási átlag: tulajdonképpen az egy napos átlagos alomszám (kívánatos értéke: > 10). Ugyanebben az idõben vizsgálható a vehemnevelõ képesség, alomkiegyenlítettség, egy napos alomtömeg.

c., Malacnevelõ képesség lásd. még: elhullási %, tejtermelõ képesség (21 napos alomtömeg), 21 napos alomszám, választási átlag (>9).

d., Ellési gyakoriság vagy „kocaforgó”Helyette értékelhetõbb a két ellés közötti átlagos idõ: kívánatos értéke: < 170 nap.

e., Üres napok száma = két ellés közötti (átlagos) idõ - produktív napok (vemhesség + laktáció) száma. ( < 30 nap ) f., Élet-teljesítmény

g., Összetett mutatók, illetve indexek:

1., Egy kocára jutó éves szaporulat

2., Egy kocára jutó éves hízó kibocsájtás ( > 20 )

3., SZFTV index

Kocaállomány optimális korösszetétele

Az optimális korösszetétel a fenti célok elérésének egyik alapvetõ eszköze:

Fialások száma állományon belüli hányad (%)

1 20

2. 18

3. 16

4. 14

5. 12

6. 10

7. vagy több 10

Az ehhez hasonló korösszetétel („beállt” állomány esetén) jelzi a szisztematikus, a termelés színvonala szerinti selejtezést, a folyamatos, nem ötletszerû kocasüldõ beállítást.

A koca reprodukciós képességének a csúcsát a 3.–4. ellés során éri el, addig elvileg nõ, majd a 5.-6. ellés után csökken. A 7.–8. elléstõl a teljesítõ-képesség az elsõ elléskori teljesítményre, vagy az alá esik. Általában elmondható, hogy a koca addig maradhat termelésben, amíg teljesítménye a telep átlagát eléri.

A selejtezések három alapvetõ okra vezethetõk vissza:

Meddõség

Praktikusan akkor tekinthetõ meddõnek egy koca, ha kétszer visszaivarzott fialása elmaradt (vemhesnek hitt koca a fedeztetést követõ 120. napig nem ellett) választás után nem ivarzott, zootechnikai eszközökre (kondíciójavítás, flushing, újrafalkásítás, kannal történõ stimuláció) esetleg hormonkezelésre nem reagált. „hallgat„ s ennek mûszeres kiszûrése után az ivarzás nem váltható ki.

Betegség

Alacsony termelési szint.

Ez mindig az adott populáció átlagos színvonalával történõ összevetés eredménye.

A selejtezési % elfogadható szintjére vannak ugyan irányszámok, ezek azonban legtöbb esetben nem érnek semmit. Az mindenesetre biztos, hogy a túl alacsony selejtezési % ( < 30) az állomány elöregedéséhez vezet, a túl magas viszont azt jelentheti, hogy kocáink jelentõs részénél hiányzik a csúcstermelési idõszak (3.-6.) ellések. Egyébként magas selejtezési % esetén is lehet öreg az állomány, ha az elsõ ellés utáni újravemhesülés gyenge, ami a tenyészsüldõ nevelés, illetve az elsõ laktáció alatti takarmányozás kritikája. Ilyen alapon a 40-45 % körüli selejtezési %-ot abszolút korrektnek tartom, különösen akkor, ha az okok között nem a „meddõség” és a betegség (esetleg elhullás) játsza a döntõ szerepet, hanem a termelés alapján történõ selejtezés. ( A „jó tenyésztõ választáskor selejtezi a kocákat.”) Összességében elmondható, hogy a selejtezési % önmagában nem sokat jelent, döntõ az optimális korösszetétel.

A kocatartás épületei

A koca termelési ciklusa (elléstõl ellésig) három biológiai fázisból áll:

választástól a fedeztetést követõ 21. napig 21 napos vemhességtõl 110-112 napos vemhességig 110-112 napos vemhességtõl választásig.

Ennek megfelelõen elhelyezésük is három épületben-épületrészben történjen, bármekkora is populációnk létszáma. Kapacitásigény:

A kocaférõhelyeket legtöbbször alultervezik, ami egyenes úton vezet a teljes ellehetetlenülésig. Valószínûleg optimális teljesítményparaméterekbõl kiindulva homályos számításokon keresztül költségtakarékos megfontolásoktól áthatva kijön egy férõhely igény, amirõl üzemelés közben gyorsan kiderül, hogy kevés. Kevés, mert valamit mindig kihagyunk a számításokból:

Mi történjen a visszabúgóval? (következõ választáskor befalkásítható, de csak nagyon magas szintû menedzselés, optimális kocacsoport követés (22 nap) esetén – esetleg egyedi állás) Mi legyen a kimart, túl- vagy alulkondícionált esetleg beteg kocákkal? Ide sorolom és problémás egyednek tartom a vályúnál agresszíven viselkedõ kocát is.

Mindehhez hozzájárul, hogy a termelés minden igyekezet ellenére kisebb- nagyobb inhomogenitást mutat, átmeneti csúcsokkal és hullámvölgyekkel.

Végül: a kocák soha, semmilyen körülmények között, egyetlen biológiai fázisban sem falkásíthatók jelentõs veszteség nélkül, miáltal a tényleges férõhely-kihasználás mindig alatta marad a névleges kocaférõhelynek. Alultervezett kocaférõhely esetén nõ a kocák környezetterhelése, s miután egy rendkívül erõsen környezetdeterminált tulajdonságról van szó, csökken a produktivitás. Öngerjesztõ folyamat jön létre, még több koca beállításával és az eredmények további romlásával, melynek végén feldereng a „ már mindenhol koca van és mégsincs elég malac„ réme. Az utóbbi idõben – viszonylag konszolidált közgazdasági kondíciók között – tönkrement és felszámolt sertéstelepek jelentõs része a fenti okok(nak is) áldozata.

A kocaállomány a legfontosabb termelõeszközünk, minden igényét elégítsük ki. Meglévõ, de be nem üzemelt kapacitás esetén tájékozódó jelleggel – technológiától függõen – 12-18 m²/koca igénnyel számolhatunk, melyben a szaporulat férõhelyigénye is szerepel. Férõhelyigények:

Elletõ: a kocalétszám harmadának megfelelõ kutricaszám Vemhesítõ: két fiaztató terem állománya férjen el, minimum négy csoportban

Kocaszállás: az állomány kétharmada férjen el + 30% tenyészsüldõ szállás

Tartási mód:

Vemhesítõ: Általános a kiscsoportos tartás, amit az ivarzás kiváltódása, intenzitása, észlelésének hatékonysága mindenképpen indokol. Egy fiaztató terem állományát minimum két falkára osszunk, kor, testtömeg, – esetleg ha ismert – agresszivitás alapján.

Kívánatos, hogy a vemhesítõ egy légtérben legyen a kanszállással, vagy a keresõkan kutricájával. Javasolt a kifutó. Férõhelyigény minimum 2,5 m², de ennél nagyobb élettér sem sok.

Kocaszállás: Jellemzõ a kiscsoportos falkás tartás, ami megfelelõen méretezett élettér esetén elfogadható. Nagyon erõs a hierarchia a csoporton belül, ha azt akarjuk, hogy a kondíció kiegyenlített maradjon, javasolt az osztott vályú – csoportos tartás – egyedi etetés – , esetleg a napi egyszeri etetés, szálas kiegészítéssel. Férõhelyigény minimum 2 m²/koca.

Kedvezõek a tapasztalatok az egyedi tartással. A stresszt kiváltó szituációk csökkenése, a kondíció irányíthatósága egyes vélemények szerint (benne a sajátoméval) akár + egy malacot is eredményezhet.

Két elhelyezési lehetõség jöhet szóba

egyedi állás (természetesen lekötés nélkül) átlagos konstitúciójú kocák minden további nélkül elviselik. Nyilván felmerülnek aggályok a hasznos élettartam, lábszerkezet és egyéb vonatkozásban, a kutatások azonban ezt nem támasztják alá. Saját – csak empírikus – tapasztalataim szerint semmi különbség nincs selejtezési korban, okban, az ellés lefolyásában a csoportban tartott kocákhoz képest.

Méret: 75-80 cm × 220-230 cm,

alsó rúd magassága 28-30 cm.

Egyedi boksz:

A kanokéhoz hasonló, annál kisebb (4-4,5 m²) rekesz. Labilis vagy beteg kocák elhelyezésére javaslom.

Saját telepünkön mindhárom tartási módot kialakítottuk és alkalmazzuk, s mindháromra szükség van. Kocasüldõk elhelyezésére természetesen az egyedi állás vagy boksz szóba sem jöhet.

Mikroklíma fõbb összetevõinek javasolt értékei a kocaszálláson

Hõmérséklet 12 - 15 °C

Páratartalom 50 - 70 %

NH3 tartalom 0,02%

Légcsere 1,3 - 1,5 m³/h/ttkg

Légsebesség 0,1 - 0,5 m/s

Dr. Gács Pál