MENÜ

Az EURO-ÖKO FARM PROJEKT pályázati felhívása

Oldalszám: 9
2013.11.05.

a "Csökkentett energiaigényû, környezetkímélõ növénytermesztési technológiák" alprogramban történõ részvételre

Az EURO-ÖKO FARM PROJEKT a 2001. I. félévében rendelkezésre álló forrásainak terhére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé,

1. A program általános célja
A környezetkímélõ, a természet védelmét szolgáló mezõgazdasági termelési módszerek széles körû alkalmazásának kiemelt támogatása a szántóföldi növénytermesztés területén, az innováció gyorsítása és az új technológiák bemutatásának alapjául szolgáló referencia üzemek létesítése érdekében, összhangban ,,A környezet védelmének és a vidék megõrzésének megfelelõ mezõgazdasági termelési módszerek alkalmazásáról és támogatásáról” szóló EU 2078/92 számú EGK Tanácsi rendelet elõírásaival.

2. Támogatás igényelhetõ
A piacképes, magas minõségi szintet elérõ mezõgazdasági termékek környezetkímélõ technológiával történõ elõállítását szolgáló új, korszerû termelõeszközök beszerzéséhez.

3. Támogatásban nem részesíthetõ
A kizárólag termelési szint fokozására irányuló fejlesztés (termelés-intenzifikációs program), illetve a pályázat elfogadása elõtt megkezdett beruházás.

4. A támogatás mértéke
Az új, mezõgazdasági gépek, technológiai berendezések vételárának maximum 20 %-os mértékû végleges fejlesztési célú juttatás, melynek összege pályázónként legfeljebb 10.000.000.- Ft lehet.

5. A támogatás igénybevételének feltételei
A támogatás alapjául csak az alábbi, új gépek szolgálhatnak:

 • erõgép – BTO 2931230000
 • kombájn – BTO 2932341000
 • váltvaforgató eke – BTO 2932115500
 • tárcsa záróhengerrel – BTO 2932117000
 • szántóföldi kultivátor – BTO 2932127000
 • kompaktor – BTO 2932127000
 • profilos mg-i henger – BTO 2932155000
 • altalajlazító – BTO 2932153000
 • pneumatikus vetõgép – BTO 2932133500
 • precíziós mûtrágyaszóró – BTO 2932143300
 • szántóföldi permetezõgép – BTO 2932400000

A végleges fejlesztési célú juttatás a költségvetési támogatásoktól függetlenül és azokkal összevontan is igénybe vehetõ.

6. A pályázat benyújtására jogosultak
A felszámolási, vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozók, valamint a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény szerint mezõgazdasági õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ magánszemélyek, szövetkezetek és jogi személyiségû, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (továbbiakban együtt: gazdálkodók), ha:

a., elõzõ évi árbevételükben a mezõgazdasági tevékenységbõl származó árbevétel az 50 %-os mértéket meghaladja.

Új vállalkozásoknak, szövetkezéseknek alapításuk évében ezt a feltételt nem kell teljesíteniük abban az esetben, ha nyilatkoznak arról, hogy a következõ évben ennek a feltételnek is eleget tesznek.

b., vállalják, hogy eredményeikrõl évente beszámolnak és együttmûködnek a kutatás fejlesztési programokban.

c., a regisztrációs kötelezettségüknek eleget tettek.

7. A pályázat tartalmi követelményei
A pályázatot az alábbi tartalommal kell elkészíteni:

 • a vállalkozás azonosító adatai
 • üzleti terv, amelynek a következõket kell magában foglalni: eredményterv, mérlegterv (a számviteli elõírások szerint), cash-flow kimutatás a fejlesztést követõ 1 éves idõtartamra, pénzügyi kimutatások, szöveges gazdálkodási terv
 • a pályázat tárgyát képezõ fejlesztések ismertetése, a fejlesztés költségeinek részletezése, forrásainak megoszlása és a felhasználás ütemezése
 • a gazdálkodó nyilatkozatai.

8. A pályázat benyújtásának helye és ideje
Egy igénylõ csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázatok 7 példányban, folyamatosan – legkésõbb 2001. január 25. napjáig – nyújthatók be az alábbi címre.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdaságtudományi Kar

Termeléstechnikai és Munkaszervezéstani Tanszék

9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.

A borítékon fel kell tüntetni ,, Technológiafejlesztési pályázat”. A benyújtási határidõ elmulasztása jogvesztõ.

9. A pályázatok elbírálásának rendje

A benyújtott pályázatokat az EURO-ÖKO FARM PROJEKT Mûszaki Fejlesztési Bizottsága bírálja el. A Bizottság hiányos kérelem esetén egy alkalommal hiánypótlásra kéri fel a pályázót.

A Mûszaki Fejlesztési Bizottság az egyes pályázatok értékelése során döntését különösen a következõkre figyelemmel hozza meg:

 • a technológiai váltás környezetkímélõ jellege;
 • a gazdálkodás stabilitásának és jövedelmezõségének várható alakulása;
 • a termesztéstechnológia változtatására irányuló tervek megalapozottsága.

A rendelkezésre álló támogatási keret forráshiánya esetén a pályázat befogadása felfüggeszthetõ, visszautasítható. A már beadott pályázatok versenyeztethetõk, rangsorolhatók, elbírálásuk felfüggeszthetõ. Azonos adottságú pályázók esetén a pályázati anyagok Mûszaki Fejlesztési Bizottsághoz történõ beérkezésének idõrendje a meghatározó. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a fejlesztési támogatás összegének igénybe vételére. A pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról az iratanyag beadását követõ 60 napon belül értesíti az EURO-ÖKO FARM PROJEKT a pályázót. A pályázat elfogadásáról szóló kiértesítést követõen kerülhet sor a támogatási szerzõdés aláírására, az eszközfejlesztés lebonyolítására.

10. A támogatás elszámolása
A támogatás felhasználásának elszámolása a Projekttel kötött támogatási szerzõdésben foglalt elõírásoknak megfelelõen történik, a számlák és az elõírt egyéb dokumentumok becsatolásával.

11. A támogatás rendeltetéstõl eltérõ felhasználásának következményei
Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül:

 • a fejlesztésnek adott céltól eltérõ rendeltetésû megvalósítása,
 • a támogatási feltételek nem teljesítése, vagy csak részleges teljesítése.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint vissza kell fizetni.

12. További információk
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet az alábbi címen és telefonszámon: