MENÜ

Változások több pályázatban

2017.12.04.

Módosult az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” (VP4-11.1-11.2-15 kódszámú), az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című (VP4-10.1.1-16 kódszámú és a VP4-10.1.1-15 kódszámú) felhívások és ,,A vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése” című pályázati felhívások dokumentációja.

Ökológiai gazdálkodás: a bérlegeltetésre vonatkozó szabályok változtak

A módosításban kiemelték azt, hogy amennyiben az adott évben legeltetéses hasznosítás esetében a kedvezményezett nem éri el a minimum 0,3 legeltethető ÁE/ha-t, akkor arra az évre a kaszálásra vonatkozó támogatási összeg kerül kifizetésre. Ezzel összhangba módosításra került a pályázati felhívás 7. sz mellékletében az erre vonatkozó jogkövetkezmény is.

A pályázati felhívás bővült a 13. számú Bérlegeltetésre irányuló megállapodás kötelező adattartalma elnevezésű melléklettel, mely a bérlegeltetésre irányuló írásbeli megállapodásban kötelezően feltüntetendő adattartalmat tartalmazza. Bérlegeltetés esetén a kifizetési kérelemhez a támogatást igénylőnek mellékelnie kell az adott évre vonatkozóan a bérlegeltetett állatállomány tartójával kötött írásbeli megállapodást

Bérlegeltetésre irányuló megállapodás kötelező elemei:

  • szerződő felek adatai,
  • szerződés tárgya (település, helyrajzi szám, bérlegeltetendő terület hektárban megadva),
  • ellenszolgáltatás mértéke, 
  • felek jogai és kötelezettségei.

Módosítások az AKG-kifizetésnél

A módosítás során egyértelműen kiemelték azt, hogy az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban kedvezményezett nem részesülhet AKG-támogatásban azon kötelezettségvállalásokra, előírásokra – csak az arra jutó összegre hat ki tehát ki a tiltás – amelyekre az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet alapján a termelői csoportokon és termelői szervezeteken keresztül már közvetetten támogatásban részesült.

A kettős finanszírozás elkerülése érdekében így azon termelői csoportoknak és termelői szervezeteknek nyilatkozniuk kell az érintett kedvezményezett vonatkozásában arról, hogy mely AKG-vállalások esetében érintett a tagjuk az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet alapján közvetetten támogatásban (pl. talajvizsgálat). A módosítás során beemelésre került az előlegfizetés lehetősége.

Pontosították a fémzárolt vetőmag felhasználásra vonatkozó előírást: „Kizárólag ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása szakmailag elvárható mennyiségben adott területegységre vetítve". A zöldtrágyanövény fogalomkörébe is beemelésre került a legalább 60 napig tartó fenntartási kötelezettség.

Továbbá egységesítésre került a VPAKG 2015-VPAKG2016 felhívásban a zöldugar fogalma: „legalább három egymást követő évig tartó állandó vagy időszakos zöld növényi borítottság, amelyet legalább három hazai fajból álló magkeverékkel, ebből legalább egy évelő pillangós faj alkalmazásával alakítottak ki". Ugyanezen egységesítést vezettek be fogalom vonatkozásában a szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó komposztra: „a 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet szerint;”

A vízvédelmi pályázat módosításai

A pályázati felhívás több helyen változott, melyek közül a legfontosabbak a következőek:

A módosítás felhívja a figyelmet arra, hogy az önállóan támogatható tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható. Így például nem támogatható a meglévő gyepterületek gyepfeltörés utáni újratelepítése. (Nem támogatható tevékenységek 3.3 fejezet)

A támogatást igénylő kötelezettsége, hogy a gazdálkodási napló adattartalmát adott évet követő év január 1. és január 31. között elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül benyújtsa a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz. Korábban a benyújtási határidő vége március 31. volt. (3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. Általános követelmények pont 3. alpont)

A beruházásokat 3 évig fenn kell tartani. Fontos, hogy a fenntartási időszak alatt ezen területek a 10/2015. (III.13.) FM rendelet szerinti ökológiai jelentőségű területként (EFA) bejelenthetők. (3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet III. Kötelezettségvállalások pont 2. alpont)

A projekt fizikai befejezésétől a fenntartási időszak végéig köteles a támogatásra jogosult a partmenti vízvédelmi pufferzónát és vizes élőhelyet fenntartani. Korábban a „fizikai befejezés” nem szerepelt a felhívásban. (IV. Célterület specifikus előírások pont 1. és 2 alpont)

A kötelezettségvállalás időszaka folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadásának a határideje 2022. vonatkozásában: 2021. december 31. (3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet V. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok pont 15. alpont)

Az ellenőrzés során a kötelezettségvállalással érintett területek átfedéseit a Kincstár az alábbiak szerint vizsgálja: amennyiben 0,005 ha (50 négyzetméter) közös területnél nagyobbak az átfedések, azokat tényleges átfedésnek tekinti. Ekkor a Kincstár helyszíni ellenőrzést végez, mely során a mért adatoknak megfelelően a benyújtott támogatási kérelmek módosításra kerülnek. (3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet VII. Ellenőrzés pont kiegészül)

A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtás évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra, míg korábban a támogatási kérelem benyújtásának évének átváltási aránya került figyelembevételre. (5.1. A támogatás formája fejezet)

A támogatói okirat a felhívással összhangban módosult. A felhívásban és a támogatói okiratban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve átírásra került, a továbbiakban Magyar Államkincstárként szerepel.

Részletek itt és itt.