MENÜ

Beadható a kérelem a zöldszüretre igényelhető támogatásra

Agro Napló 2020.06.24.

Június 22-30. között nyújtható be támogatás a szőlőültetvényekben végzett zöldszüret keretében a szőlőfürtök tőkéről történő közvetlen eltávolítási költségére, valamint az eltávolításból adódó bevételkiesésre. A kérelmet Magyar Államkincstárhoz (MÁK) kell beadni elektronikus úton.

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tájékoztatása szerint a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet alapján a támogatásra jogosult a magyarországi szőlőterülete után az a hegyközségi tag vagy adatszolgáltatásra kötelezett azaz, aki szőlővel beültetett területének jogszerű használója és a kérelem benyújtásakor nem áll fenn hegyközségi járuléktartozása valamint adatszolgáltatási kötelezettségét is határidőben teljesítette.

Az intézkedésbe vont terület akkor tekinthető támogatásra jogosultnak, ha
- rendelkezik a 2017-es, a 2018-as. és a 2019-es évek (továbbiakban: referencia időszak) esetében szüreti jelentéssel, amelyekből legalább az egyik nem nullás szüreti jelentés, vagy olyan nullás szüreti jelentés, amely igazoltan mezőgazdasági káreseményből, illetve zöldszüreti intézkedés végrehajtásából adódóan nullás szüreti jelentés.

Így a terület a referencia-időszakban termő ültetvényként volt nyilvántartva a HEGYIR-ben; és az idei évben a támogatással érintett területen a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték.

A támogatási kérelmet csak azon kérelmező nyújthatja be, aki a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Támogatási törvény) foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

A támogatási kérelem a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be. A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a Magyar Államkincstár (MÁK) nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat. Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy (ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.

A támogatási kérelmet – az előírt mellékletek csatolásával együtt – a 2019/2020 borpiaci évben 2020. június 22. 00:00.00 óra és 2020. június 30. 23:59.59 óra között kell benyújtani. A kérelem hiánypótlására nincs lehetőség. A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.

Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, azonban egy támogatási kérelmen belül több összefüggő terület is megadható. A támogatási kérelemhez mellékelni kell az intézkedésbe vont területre vonatkozó helyszínrajzot. A helyszínrajzban fel kell tüntetni az intézkedésbe vont szőlőültetvény elhelyezkedését, a szőlőültetvényt határoló területeket (út, csatorna, árok, erdő), a szőlőültetvény sorainak számát, a sorok irányát, valamint a jellegzetes tereptárgyakat. A támogatási kérelem a beadást követő nap 23:59.59 óráig elektronikus úton módosítható.

A támogatható területnagysága a kérelemben megjelölt, valamint a helyszíni ellenőrzés alapján megállapított összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 hektárt. A támogatás mértéke a kérelemben megjelölt, a MÁK által végzett helyszíni ellenőrzésen lemért területnagyságon, valamint az e területről igazoltan származó szüreti jelentések szerinti termésmennyiségen alapul. A termésmennyiség és a terület hányadosa az úgynevezett „területi referenciahozam”. Az aszútermés esetében a hozam huszonnégyszerese felel meg a területi referenciahozam értékének. A támogatásátalányok a területi referenciahozamok függvényében (Ft/ha) a rendelet 1. mellékletében található meg.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján, a MÁK részére adatot szolgáltat: az intézkedésbe vont terület HEGYIR-ben nyilvántartott területéről;
- az intézkedésbe vont területen a referencia időszakban szüretelt szőlőmennyiségről – nullás szüreti jelentés esetén a nem nullás évben szüretelt szőlőmennyiségről (mázsában); emellett az intézkedésbe vont területen a referencia időszakban szüretelt szőlő-, nullás szüreti jelentés esetén a nem nullás évben szüretelt szőlő potenciális alkoholtartalmáról; továbbá arról, hogy a kérelmező az intézkedésbe vont terület jogszerű használója-e; a kérelmező hegyközségi tagnak vagy adatszolgáltatásra kötelezettnek hegyközségi járulék tartozása fennáll-e; az intézkedésbe vont terület a referencia időszakban termő ültetvényként volt-e nyilvántartva.

Támogatásban a HEGYIR alapján nyilvántartott ültetvény szőlővel betelepített, minden irányban fél sortávolsággal megnövelt területe részesülhet. Amennyiben az intézkedésbe vont területnagyság és a helyszíni ellenőrzésen mért terület nagysága között eltérés van, úgy a támogatási összeget az alábbiak szerint állapítják meg: ha az eltérés nem haladja meg a 20 százalékot, akkor a támogatási összeg megállapításánál a helyszíni ellenőrzésen mért területnagyságot kell figyelembe venni. Ha az eltérés mértéke meghaladja a 20%-ot, de nem haladja meg az 50 százalékot, akkor a támogatást úgy kell kiszámítani, hogy a helyszíni ellenőrzés során mért terület nagyságával számított támogatási összeget a megállapított eltérés kétszeresével kell csökkenteni. Ha az eltérés mértéke meghaladja az 50 százalékot, akkor az érintett területre nem nyújtható támogatás.

A zöldszüretet a teljes intézkedésbe vont területen ez év július 1. és július 20. között kell kézi szüreteléssel elvégezni. A Magyar Államkincstár döntést hoz a jogosultsági feltételek teljesítéséről, az intézkedésbe vont területek előzetes támogathatóságáról, azonban a zöldszüret saját felelősségre ez év július 1-jétől a döntéshozatalt megelőzően is megkezdhető. A zöldszüret elvégzésének tényét összefüggő területenként a zöldszüret elvégzését követő egy munkanapon belül, de legkésőbb ez év július 21-ig be kell jelentenie a MÁK részére a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással. A kincstár ehhez nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

A zöldszüret elvégzésének tényét a 2019/2020 borpiaci évben 2020. július 1. 00.00.00 óra és 2020. július 21.23.59.59 óra között kell bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetében az érintett összefüggő területre támogatás nem fizethető. A zöldszüret elvégzésének tényét összefüggő területenként külön-külön kell bejelenteni. A bejelentés a megtételének napján elektronikus úton módosítható. A jóváhagyott támogatást a kincstár legkésőbb ez év november 15-ig fizeti ki, ami a termelői csoportok tagjai, és a fiatal gazdálkodók esetében az árbevétel részét képezi.

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos további információk, és a kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a vonatkozó 51/2020. (VI. 20.) számú MÁK közleményben találhatóak meg – olvasható az ismertetőben.