MENÜ

Adatvédelem

ZSIGMOND Kft. Adatkezelési Tájékoztatója

A ZSIGMOND Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7761 Kozármisleny, Nárcisz utca 31.,Cégjegyzékszám: 02 09 069475   Adószám: 13292801-2-02 )  továbbiakban Zsigmond Kft., tájékoztatja Önt az EU 2016/679.számú Rendelete (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad  áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 13. cikkében foglaltak szerint a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbiak szerint:

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás:

 1.1 Agro Napló szakfolyóirat előfizetés során személyes adatainak kezelése:

Amennyiben Ön a honlapunkon keresztül, avagy más módon közvetlenül előfizetést vásárol a Zsigmond Kft.-től, úgy az alábbi  személyes adatait kezeljük:

 • Név,
 • lakcím
 • email cím
 • telefonszám
 • adószám
 • bankszámlaszám
 • korábbi előfizetések
 • tevékenység

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk, 1.) bekezdés, b.) pontja alapján a  „szerződés teljesítése” illetve c.) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése. A vásárlással a Zsigmond Kft. és Ön között szerződés jön létre, illetve a Zsigmond  Kft.-t számviteli kötelezettségek terhelik.

Adatait a számviteli kötelezettség teljesítése miatt 8 évig kezeljük.

Adataihoz a Zsigmond Kft.. kijelölt foglalkoztatottjai és a Zsigmond Kft. részére informatikai szolgáltatást nyújtók, a szakfolyóirat terjesztésében résztvevő partnerek és az online fizetési szolgáltatók férhetnek hozzá.

Tájékoztatjuk, hogy a szakfolyóirat előfizetés (vásárlás) során megadott adatait arra is felhasználjuk, hogy Önnek preferenciái alapján tájékoztatásokat küldjünk az Ön érdeklődési körének megfelelő rendezvényeinkről, kedvezmény értesítőinkről, a rendezvényekkel kapcsolatos hasznos információkról.

Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja, a jogos érdek. Adatait a jogos érdek megszűnéséig vagy leiratkozásáig kezeljük.

A GDPR előszava kimondja, hogy személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthet, amennyiben az érintett részére korábban végzett értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során szereztük meg a személyes adatot, értesítési címet. Ez esetben a korábban értékesítetthez hasonló terméket, szolgáltatást reklámozni jogosult az Adatkezelő amennyiben, a leiratkozás lehetőségét felajánlja.

Hírlevelünk és minden direkt marketing értesítőnk a leiratkozás lehetőségét kifejezetten megadja.

 

1.2 Hírlevél küldés, direkt marketing:

Direkt marketing, hírlevél küldés során a Zsigmond Kft. az Ön alábbi személyes adatait kezeli:

 • Név,
 • lakcím
 • email cím
 • telefonszám
 • tevékenység

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk, 1.) bekezdés, a.) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Adatait visszavonásig kezeljük. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását Ön jogosult bármikor visszavonni. A visszavonás díjmentes és ezt a leiratkozás gombbal, vagy az [email protected] email címen, illetve személyesen székhelyünkön teheti meg, díjmentesen.

Megadott adatait arra is felhasználjuk, hogy a preferenciái alapján rendezvényeinkkel kapcsolatosan tájékoztatókat, megkereséseket küldjünk Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön korábban  szakfolyóirat előfizetés (vásárlás)  során adta meg adatait, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.)pontja, a jogos érdek. Adatait a jogos érdek megszűnéséig vagy leiratkozásáig kezeljük.

A GDPR előszava  kimondja, hogy személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthet, amennyiben az érintett részére korábban végzett értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során szereztük meg a személyes adatot, értesítési címet. Ez esetben a korábban értékesítetthez hasonló terméket, szolgáltatást reklámozni jogosult az Adatkezelő amennyiben, a leiratkozás lehetőségét felajánlja.

Hírlevelünk és minden direkt marketing értesítőnk a leiratkozás lehetőségét kifejezetten megadja.

Adataihoz a Zsigmond Kft. kijelölt foglalkoztatottjai és a Zsigmond Kft. részére informatikai szolgáltatást nyújtók és a direkt marketingünk teljesítésével kapcsolatosan részünkre szolgáltatást nyújtó partnereink férhetnek hozzá.

 

1.3 Nyereményjátékok:

 Amennyiben Ön részt vesz a Zsigmond Kft./Agro Napló által időről időre szervezett nyereményjátékban, promóciós játékban, úgy ennek során  az alábbi  személyes adatait kezeljük:

 • Név,
 • lakcím
 • email cím
 • telefonszám
 • érdeklődési kör
 • tevékenység

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk, 1.) bekezdés, b.) pontja alapján a „szerződés teljesítése” illetve c.) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése. A nyereményjátékra való jelentkezéssel  a Zsigmond Kft. és Ön között szerződés jön létre, illetve a nyeremény átadásával kapcsolatosan a Zsigmond Kft.-t bevallási, adó és járulék fizetési és egyéb számviteli kötelezettségek terhelik.

Adatait a számviteli kötelezettség teljesítése miatt 8 évig kezeljük.

Adataihoz a Zsigmond Kft. foglalkoztatottjai és a Zsigmond Kft. részére informatikai szolgáltatást nyújtók, a nyereményjátékban közreműködő partnerek, a Zsigmond Kft. marketing anyagainak papír alapú illetve online kézbesítésével foglalkozó jogi személyek (ideértve a Facebook és a Google, Instagram szolgáltatókat is) férhetnek hozzá.

 

2. Az Adatkezelő: ZSIGMOND Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 Adatvédelmi tisztségviselőt társaságunk nem alkalmaz.

 Adatkezelő elérhetősége:

Cím: 7761 Kozármisleny, Kamilla utca 28.,

Maul Vanda

email: [email protected] 
Tel.: 0036-30/678-47-83

 

3. Személyes adatai tárolása és a biztonsági védelem:

Személyes adatait székhelyünkön (7761 Kozármisleny, Kamilla utca 28.) és a Zsigmond Kft.. által alkalmazott informatikai rendszerben (szerveren) tároljuk.

Társaságunk megtesz minden ésszerű és elvárható óvintézkedést annak érdekében, hogy adataihoz harmadik személy hozzá ne férhessen.

Informatikai rendszerünk jelszóval védett és a tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést csak olyan munkatársainknak és adatfeldolgozóknak biztosítjuk, akiknek arra szükségük van az adott feladataik ellátása érdekében.

Személyes adatokat kizárólag titkosított formában engedélyezzük továbbítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról munkatársaink oktatásban részesültek/részesülnek.

 

4. Adatai kezelésével kapcsolatosan Önt megillető jogok:

 a, hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy információt kapjon tőlünk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van e illetve jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és az e tájékoztatóban szereplő információkhoz. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön kérésére rendelkezésre bocsájtjuk. Az Ön által kért további másolatokért a Zsigmond Kft. csak az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, az információkat mi magunk is elektronikus úton küldjük meg Önnek, kivéve, ha ezt Ön másképpen kéri.

b, helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat. Ön kérheti a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

c, törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait. Társaságunk köteles a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölni, amennyiben:

- az adatkezelésnek az Ön hozzájárulása a jogalapja és Ön ezt visszavonja, amennyiben nincs másik jogalapja az adatkezelésnek,

- a személyes adat kezelésének célja megszűnt és így nincs szükség a személyes adatra abból a célból, amely tekintetében gyűjtésre vagy kezelésre került,

- a személyes adatok kezelése jogellenes,

- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

a személyes adatait a Zsigmond Kft.-t kötelező jogi kötelezettség miatt törölni kell.

A jelen c.) pont szerinti rendelkezések nem érvényesek amennyiben az a személyes adatok kezelését előíró a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.

d, elfeledtetéshez való jog: Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatait és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

e, adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

f, adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

g, tiltakozáshoz való jog (GDPR 20. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Zsigmond Kft. által történő kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

h, a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12.cikk): A Zsigmond Kft.  késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 1 hónapon belül  tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről. A tájékoztatás ingyenes. Amennyiben az Ön kérése egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, úgy az adminisztratív ésszerű költségeket a Társaságunk felszámíthatja Önnel szemben vagy az adatszolgáltatást megtagadhatja.

i, panasztételhez való jog (GDPR 77.cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen, ha megítélése szerint adatkezelésünk sérti a GDPR rendelkezéseit. Panasza a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36 1 3911400, Telefax: +36 1 3911410, email: [email protected]) teheti meg.

j, jogorvoslat joga (GDPR 79. cikk) : amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR-ban felsorolt jogait , úgy társaságunkkal szemben bírósági eljárást indíthat a Zsigmond Kft. tevékenységi helye szerinti tagállami bíróság előtt. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállami bíróság előtt is.

 

5. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről 

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. 

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

 

6. cookie (süti) használati szabályzat

A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyeket a webhely kérésére a böngésző eltárol a felhasználó számítógépén vagy mobileszközén. A cookie engedélyezi a webhely számára, hogy időről időre „megjegyezze” az Ön műveleteit vagy beállításait.

A legtöbb internetböngésző támogatja a cookie-kat, a felhasználók viszont beállíthatják, hogy a böngésző visszautasítson bizonyos típusú cookie-kat vagy adott cookie-kat. A felhasználók továbbá bármikor törölhetik a cookie-kat.

A cookie-k típusai

 • Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
 • Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.
 • Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat. (pl. ebben az esetben az agronplo.hu)
 • Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.

Milyen sütiket használunk és miért?

 • Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen  cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.
  A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk:
  –  Emlékszik a begépelt információkra az előfizetés oldalon;
  –  Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalra;
  Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalt (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlap működését.
  A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:
  –  Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat
  –  Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak.
  –  Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a felmerülő hibák mérésével..A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása  feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.
 • Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.
  A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:
  –  Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesített beállítások és színek;
  –  Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra. A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetleges további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja ezt a honlapot. Amennyiben nem egyezik bele a cookie-k használatába, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy a weboldal nem fog teljeskörűen működni.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Mivel azonban a cookie-k célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy a felhasználó nem lesz képes a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Általában a böngészők Beállítások menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők  Súgó menüjében talál.

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Firefox

Google Chrome

Internet Explorer 11

Internet Explorer 10

Internet Explorer 9

Internet Explorer 8

Safari

A Google Chrome 2016. szeptemberi változatánál például a weboldal címe melletti felkiáltójelre kattintva megnézhetjük, hogy éppen milyen sütik futnak az oldalon, illetve a piros nyíllal jelölt linkre kattintva ezeket le is lehet tiltani vagy a letiltottakat ismét engedélyezni.

 

7.Személyes adataival kapcsolatos tájékoztatást Gelencsér Vandától kérhet az [email protected] email címen, illetve társaságunk székhely címén, vagy telefonon a 0036-30/678-47-83-as telefonszámon.

Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér, úgy erről jegyzőkönyvet veszünk fel és a tájékoztatás megadása előtt személyes adataival köteles beazonosítani magát.

 

Hatályos  2018.május 25.-től 

Zsigmond Kft